149347. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és katalizátor béta-aminokaprolaktám polimerizációjához

Megjelent: 1962. április 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #^% •sir "Sí-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.347. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — SÉ—1030. ALAPSZÁM *~^^^ — —'• — —g -~••^^ g*^"—"^ggggt1 ' •- •, - •'•••-"— SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és katalizátor « -aminokaprolaktám polimerizációjához Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Geleji Frigyes, Szafner Alfréd, Budapest A bejelentés napja: 1960. december 13. Az eljárás textilipari szálképzésre alkalmas poli­kaprolaktám előállításával foglalkozik, melynél katalizátorként a kaprolaktámnak és több-bázisú szervetlen, savaknak vegyületeit alkalmazzuk. Ismert tény, hogy az í ^aminokaprolaktám poli­merizálható vegyület. Ipari célokra a polimerizá­ciót általában víz, vagy vizet leadó katalizátorok jelenlétében 250 C°-on hajtják végre. A poli­merizáció sebessége a víz, ill. vizet leadó katali­zátor mennyiségével arányos, de a leggyorsabb polimerizáció esetében is, ahhoz, hogy a polimeri­zációs rendszer elérje a végső egyensúlyi álla­potot 14—16 óra szükséges, 5 súly%-nál több ka­talizátor már nem gyorsítja a polimerizációt, azon­kívül, ha a katalizátor hexametiléndiammónium­adipát, akkor az 5% felett alkalmazott mennyiség mint" keverék kopoliamidot eredményez, melynek egyes tulajdonságai pl. az olvadáspontja a tiszta polifcaproamidnál alacsonyabb. Régebbi kísérleti eredményeink (a Magyar Tu­dományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztá­lyának Közleményei 14. kötet, 3. szám, 287. oldal) már bizonyították, hogy az ortofoszforsav sike­resen alkalmazható kaprolaktám polimerizációjá­nak katalizálására. Mint kimutattuk a reakció­ban az ortofoszforsav nemcsak katalitikus, de Lánczáró hatást is kifejt. A szálképzés céljainak legjobban megfelelő tulajdonságú polimer előállí­tásához 1 mól kaprolaktámhoz 1/100—1/200 mól ortofoszforsavat kellett felhasználni. Ez a meny-, nyiség 8—10 órás polimerizációs időt tett lehe­tővé, ami az egyéb víz, vagy vizet leadó katali­zátorok alkalmazásánál szokásos 18—24 órás poli­merizációs időkkel szemben már jelentős ered­mény. Újabb kísérleteink azt bizonyitják, hogy az orto­foszforsav katalitikus és lánczáró hatása nagy­mértékben felfokozható, ha az ortofoszforsav he­lyett az ortofoszforsav kaprolaktámmal képezett vegyületét készítjük el, és azt adagoljuk a poli­merizálni kívánt kaprolaktámhoz. Hasonló hatás figyelhető meg 'más szervetlen savak esetében is, melyek a kaprolaktáminal vegyület képzésére ké-' pesek. Ilyen hatást figyeltünk meg a pirofoszfor­sav ortopiro és metaarzénsav és orto-, ill piro­bórsav kaprolaiktámmal képezett vegyülete ese­tében is. Ez a megfigyelés nemcsak azért jelen­tős, mert ezáltal az említett savak alkalmazandó mennyisége csökkenthető, mivel kisebb mennyi­ségű katalizátor épp olyan hatásos, mint a nagyobb mennyiségben tisztán' alkalmazott foszforsav. A katalizátor nagyobb aktivitása folytán a poli­kaproamid, mely a kaprolaktám valamilyen előbb említett sav vegyülete segítségével nyert előállí­tást, jelentősen kevesebb szervetlen savat tartal­maz s ezáltal hamutartalma is jelentősen kisebb, miáltal a szálképzés követelményeinek megfelelő minőséget ér el. Kísérleteink során sikerült kaprolaktámból és az említett savakból előállítanunk egy kristályos vízoldható vegyületet, melyben a kaprolaktám és említett savak közötti arány 1:5—3:1 mólarányú lehet, de célszerűen 1:1 és 1:2 mólarány közötti. A pontos összetétel az előállítás körülményeivel szabályozható és az az előállított szál minőségére hatással lehet. Példák: 1. példa: 250 ml benzolban feloldunk 120 g kaprolaktámot s ehhez 115 g 85%-os ortofoszfor­savat. Az elegyet visszafolyó« hűtő alatt fél órán keresztül forraljuk, majd elválasztjuk a felső ben­zoics réteget. Az alsó rétegből lehűlés után ki-

Next

/
Thumbnails
Contents