148623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nedves anyagok szárítási jellemzőinek, különösen egyensúlyi relatív páratartalmának meghatározására és készülék az eljárás megvalósítására

Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.623. SZÁM 42. 1. 9—12. OSZTÁLY — IE—160. ALAPSZÁM Eljárás nedves anyagok szárítási jellemzőinek, különösen egyensúlyi relatív páratartalmának meghatározására és készülék az eljárás megvalósítására Feltaláló: Imre László, oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. február 19. A találmány eljárás nedves anyagok szárítási jellemzőinek, különösen egyensúlyi relatív pára­tartalmának meghatározására és készülék az el­járás megvalósítására. , A nedves anyagok nedvességtartalma az őket környező levegő relatív nedvességtartalmától és hőmérsékletétől függő mértékben változik. A nedves anyag bármely nedvességtartalma mellett található azonban olyan légállapot, amelyben az nem vesz fel és nem ad le nedvességet : nedvessé­gi egyensúlyban van, tehát nedvességtartalma egyensúlyi. Ezt az elméletileg és gyakorlatilag egyaránt fontos légállapotot a levegő relatív ned­vességtartalmával szokás jellemezni és az anyag egyensúlyi relatív páratartalmának (rövidítve: ERP) nevezik. Az ERP az anyag nedvességtartal­mától és hőmérsékletétől függő érték, de függvé­nye az anyagiban levő nedvesség kötésimódjának (az anyagszerkezetnek) is, így anyagonként is más és más. Valamely anyag ERP értékei tehát kétváltozós függvénykapcsolattal adhatók meg. E függvény teljes, vagy bizonyos értéktartományban való is­merete a nedves anyagokkal kapcsolatos feladatok helyes megoldásának egyik elengedhetetlen alap­feltétele. Az említett feladatok folyamatai azonban rendszerint meghatározott — optimálisnak tartott — hőmérsékleten játszódnak le. Ezért a szárítás­technikai gyakorlat a kétváltozós függvénykap­csolat helyett az állandó hőmérséklet melletti egy­változós függvény ismeretére szorítkozik, mely a kérdéses anyag különböző nedvességtartalmának és ERP értékeinek összefüggését adja meg. E függvérfy grafikus ábrázolása szolgáltatja az úgy­nevezett izothermát. A szárítástechnikai feladatok eredményes és gazdaságos megoldása, a szárítóberendezések he­lyes és korszerű méretezése és tervezése, a ned­ves anyagok — pl. egyes élelmiszerek — gyártási eljárása, az élelmiszerek és egyéb romlékony nö­vényi vagy állati eredetű anyagok tartósítása, el­tarthatóságának feltételei, raktározása stb. tekin­tetében egyaránt nagyjelentőségű, sőt elengedhe­tetlen az izothermák ismerete. Az izothermák felvétele értékpárok meghatáro­zásával történik. A meghatározásnál rendszerint az anyag különböző nedvességtartalom értékeihez tartozó ERP értéket állítják elő és mérik meg. Attól függően, hogy a keresett ERP értékek az anyag száradása (deszorpció), vagy nedvesedése (adszorpció) során jöttek-e létre nevezik a felvett izothermát az anyag deszorpciós ill. adszorpciós izothermájának. Az adszorpciós és; a deszorpciós izothermák nem egyeznek meg (adszorpciós hys-Az ERP értékek meghatározására — izother­mafelvételre — a laboratóriumi gyakorlatban több módszer ismeretes. A tenzimetrikus módszernél az anyagmintát olyan exszikkátorba helyezik, amelyben — nyitott edényben — megfelelő koncentrációjú kénsavol­dat van. (A kénsavoldat felett koncentrációjának megfelelő, meghatározott gőznyomás alakul ki, te­hát valamely koncentrációnak meghatározott le­vegő relatív nedvességtartalom felel meg.) Az ál­landó hőmérséklet biztosítása céljából az exszik­kátort thermostatban tartják. Az anyagminta ned­vességtartalma az exszikkátorban levő levegő rela­tív nedvességtartalmának (a kénsavöldat töménysé­gének) megfelelően változik mindaddig, amíg az egyensúlyi értéket el nem éri. Amennyiben többszö­ri súlymérés is súlyállandóságot mutat, akkor szárí­tószekrény segítségével meghatározzák az anyag­minta nedvességtartalmát, amely az adott viszo­nyok között az egyensúlyi. A kénsavöldat által beállított levegő relatív nedvességtartalom érték ezáltal az ERP érték lesz. A mérést különböző kénsavkoncentrációk mellett ismételve a nyert értékpárokból izotherma rajzolható. A tenzimetrikus eljárás több szempontból előny­telen. Hátrányos, hogy a mérés közvetett úton történik, vagyis a kénsavkoncentrációkhoz tarto­zó levegő relatív páratartalmat (amely az ERP értéke lesz) még valamilyen külön eljárással meg kell határozni. A külön eljárás mérési hibája az egyéb mérési hibát növeli. A külön eljárás helyett gyakran egyes kutatók által megadott táblázato­kat használnak, amelyek a különböző töménységű

Next

/
Thumbnails
Contents