148535. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a levegő párologtató képességének mérésére

Megjelent: 1961. november 30. ORSZÁGo» TALÁLMÁNYI HIVATAL S / A K A I I A I VI I 1 In. I K /\ kJ i-j Jr\. 13 il U í\ ÍJ if 11 iJlJlIlii 148.535. SZÁM 42 e. 23. OSZTÁLY — RO—219. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés a levegő párologtató képességének mérésére Feltaláló: Rosner Miklós mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. szeptember 3. A levegő párologtató képessége teszi lehetővé a különféle ipari anyagok, mezőgazdasági termé­nyek, a szabad vízfelszín, iaz élő szervezet, a tala­jok és más tárgyak azon nedv-vesztését, melyet párolgásnak, evaporációnak nevezünk. Minthogy az említett folyamatok ipari, agrotechnikai, hidro­lógiai, biológiai stb. jelentősége, nagyon számotte­vő, különféle eljárások és berendezések ismerete­sek azon céllal, hogy az evaporációt mérhetővé te­gyék. Oly eljárás azonban, mely az evaporációt létrehozó fizikai törvényszerűséget, azaz másszó­val a levegő párologtató készségét, mint a leve­gő hőmérsékletének, nedvességének és sebességé­nek komplex eredőjét közvetlenül mérné, eddig nem volt ismeretes. Az evaporációt, kipárolgást vagy nedv-vesztést mérő eljárások vagy berendezések még sajátos fel­adatukat is csak részben és csak megközelítően tudják ellátni. Amelyikkel pl. a szabad vízfelszín kipárolgásai kívánják mérni, csak helyi, nem álta­lánosítható értéket s ezt is mindössze a fagymen­tes évszakban és a mérést követő bonyolult szá­mítások kiindulási alapja erejéig szolgáltat. Ugyan­ezzel ipari szárítások, biológiai vizsgálatok, talaj­párolgás stb. céljára azonban még csak kiindulási támpontot sem lehet nyerni. Egyetlen mérőeljárás vagy berendezés sem képes jellemezni magát a le­vegőt, ill. annak párologtató képességét — a már említett okokon felül — azért, mert eddig nem volt lehetséges kiküszöbölni azon zavaró tulajdon­ságukat, hogy az eljárások ill. berendezések ma­guk is befolyásolják a levegő említett 3 állapotjel­zőjét (paraméterét). A párolgásmérő kádaknál pl. a tároló víz hőfoka lényegesen eltér a bemérni kívánt természetes vagy mesterséges vízmedence hőfokától, de még jobban a medencék párolgását létrehozó szabadlevegőétől. A mérőkádak szegé­lye, karimája megváltoztatja a felette áthaladó levegő mozgássebességét, a talajhoz kötöttsége folytán pedig eltérő relatív nedvességű levegővel érintkezik, mint amely ugyanott a meteorológiai légállapotmeghatározás tárgya. Mindezen felül az evaporiméterek költséges vagy körülményesen használható, működtethető eszközök s nem alkal­masak a dolgozók javát, azok széles körében egy­szerű módon szolgálni. A találmány egyszerű, olcsó megoldást kíván a legszélesebb körű és tudományosan egybevethe­tő méréseredményeket nyújtó eljárás és berende­zés céljára megvalósítani. A találmány a levegő említett 3 állapotjelzőjét eredőjükben méri ill. ha­tározza meg. A kapott méréseredmény a levegő párologtató (szárító-) képességét fejezi ki, amely földünkön bárhol és bármikor ugyanannyi, ha a 3 állapotjelző komplex eredője ill. a 3 paraméter külön-külön ott és akkor ugyanannyi, mint a mé­rés esetében. A találmány ennélfogva univerzális módszert és berendezést ad a szóbanforgó célra, helytől, időtől, környezettől és a párolgás tárgyá­tól függetlenül. Következésképpen a találmány valóságban méri a levegő szárító-párologtató ké­pességét és így megteremti alapját még az eva­poráció minden fajtájára kiterjedő, univerzális és szabatosan egybevethető méréseredményeknek is. Az eljárás fenti alapelvét a berendezés olyképp valósítja meg, hogy a) mérőeleme szegélymentes kialakítású, felüle­tén a levegő akadálytalanul s eredeti sebességé­vel haladhat végig, előnyösen a mérőelem vala­mennyi felülete mentén. Ez esetben a levegő kö­röl-öblíti a mérőelemet s annak hőmérséklete ál­landóan meg fog egyezni a levegőével, b) a mérőeleimet, tartó szerkezet lehetővé teszi, hogy a mérőelem bárhol felállítható lehessen, elő­nyösen a meteorológiai légállapot-jelzők mérését ellátó mérőeszközökkel megegyezőleg, a tartószer­kezetéről leoldható kapcsolata eredményeként, ill. a mérőelemnek a tartószerkezettől független zárt rendszerként] kialakítása révén, c) a mérőelemet alkotó zárt rendszer előnyösen megválasztott nedvességmennyiséget veszít a le­vegő párologtató képessége által egyértelműleg meghatározott idő alatt, mely időtartamot a mé­rőelem tartószerkezetre helyezett állapotában a skáláról, előnyösen iá. mérőelem súlyának vagy nedvességartalmának meghatározása útján egy tet­szőleges elhelyezésű skáláról (táblázatból stb.) nyomban leolvashatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents