148378. lajstromszámú szabadalom • Katódsugárcső modulátorszerelvény és eljárás annak szerelésére

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.378. SZÁM 21. g. 1—16. OSZTÁLY - EE-637. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Katódsugárcső modulátorszerelvény és eljárás annak szerelésére Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T., Budapest Feltaláló: Pap Gyula mérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1959. március 2. Katódsugárcsöveknél az egyik leggyakrabban felmerülő és mind ez ideig kielégítően meg nem oldott probléma a katódfelület és a vezérlő (mo­dulátor) elektróda távolságának pontos, előre meg­határozott értéken belül való beállítása. Ez azért ilyen rendkívüli fontosságú, mert ezen érték pon­tos betartásától függ a cső lezárófeszültsége, ve­zérlési karakterisztikája • és bizonyos mértékig még a fokuszálhatósága is. Látható tehát, hogy végeredményben a katódsugárcső összes fontos jellemzője, tehát következésképpen a cső jósága is, ezen távolsági érték pontos beállításának függ­vénye. Találmányunk célja az, hogy ezen távolság pontos beállítását és a szerelést ezen követelmény maradék nélküli teljesítésével egyszerű eszközök­kel lehetővé tegye. Mielőtt találmányunk, valamint a technika ál­lásának ismertetésére rátérünk, nem látszik érdek­telennek a lezárófeszültség fogalmát tisztáznunk. Lezárófeszültség alatt az a modulátor feszültség értendő, mely mellett a képet alkotó áram még éppen 0 értékű. Ez a feszültség a képáram karak­terisztikáját határozza meg, ugyanis ennek a ne­gatív feszültségnek a nagysága határozza meg az abszcissza tengelyen a képáram 0, vagyis kiindu­ló pontját. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy a különböző lezáró feszültséghez tartozó karakte­risztika görbék általában párhuzamosan futnak le egymással, könnyen megérthető az, hogy ha a lezárófeszültség kicsiny, a képáram nem érheti el a kívánt értéket az ordináta tengellyel való met­széspontban, ami azt eredményezi, hogy a katód­sugárcső ernyőjén megjelenő kép fényereie elég­telen lesz. Tekintve, hogy a lezárófeszültség nagy­sága a katódfelület és a modulátor távolságától függ elsősorban, belátható, hogy milyen fontos ezen távolság állandó pontos értéken való tartása. Ezen probléma megoldására számos konstrukció látott napvilágot, de egyik sem tudta ezt a célt megnyugtatóan megvalósítani. Egyes konstrukci­ók, pl. a méretek kínosan pontos betartásával igye­keznek ezen célt elérni, ez viszont a gyártást teszi nehézkessé és drágává. Egy másik megoldás ese­tében, melyet sokkal gyakrabban alkalmaznak, mint az előzőt, a pontos méretet valamilyen mű­szer segítségével állítják be, pl. mikroszkóp alatti beállítást alkalmaznak. Ezen utóbbi esetben két­féle eljárást lehet követni. Az egyik szerint a mo­dulátor távtartó gyűrűvel illeszkedik, mely utóbbi különféle méretekkel készül, ez a gyártást teszi bonyolultabbá, mert többféle méret gyártására keli berendezkedni feleslegesen, a másik megoldás esetében a távtartó gyűrű változtatható méretű, akkor viszont annak elkészítése válik ugyancsak feleslegesen bonyolulttá. Az ismert megoldások zömének másik hátránya még az is, hogy- az alkatrészek a cső izzításakor elhúzódhatnak, és ebben az esetben az előre beál­lított pontos távolság helyett a távolság értéke természetszerűleg megváltozik. Ez az említett de­formáció többnyire a szivattyúzás alatti nagyfrek­venciás izzításnál szokott bekövetkezni, és egészen komoly méretváltozásokat is okozhat. Ezen mé­retváltozásokat úgy igyekeznek elkerülni, hogy a modulátor furattal, illetve lyukkal bíró homlokfe­lületét különféle merevítésekkel látják el. A találmányunk szerinti modulátorszerelvény és szerelési eljárás alkalmazása ezen pr obiéniák egyszerű és biztos megoldását adja. Találmányunk modulátor elektróda, különösen katódsugárcsövekhez, azzal jellemezve, hogy hom­lok felületén egy, vagy több bekezdésű csavarme­netszerű pálya van kialakítva. Ezen csavarmenet nem kell, hogy okvetlenül folytonos legyen, hanem lényegesen előnyösebb, ha három, részből áll, melyek lejtőként vannak kiképezve. A találmányunk szerinti elektróda egy másik változatánál a csavarmenet az elektró­da hengerpalástján van kialakítva. A csavarmenet kialakítása lehetőleg forgácsnél­küli megmunkálással, pl. sajtolással történik. A fenti csavarmenet, illetve menetdarabok má­sik jellemzője az, hogy a menetet képező lejtőda­rabok lejtése oly kicsi, hogy ezáltal a menet ön­záró. Találmányunk tárgya továbbá a fenti modulá­tor elektródával együttműködő szigetelő kerámia-

Next

/
Thumbnails
Contents