148318. lajstromszámú szabadalom • Vevőberendezés váltakozó áramú sínáramkörökhöz

Megjelent: 1961. június 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.318. SZÁM 20 i. 30—45, 74 d. 8. OSZTÁLY - Sí—763 ALAPSZÁM Vevőberendezés váltakozó áramú sínáramkörökhöz Société Technique pour PIndustrie Nouvella S. A. Stin, Vevey Feltaláló: Biró János, Zürich A bejelentés napja: 1959. november 23. Svájci elsőbbsége: 1959. január 22. Sínáramkörökkel kapcsolatban fellépő egyik legfontosabb feladata vevőberendezés, pl. a von­tatóáram visszaáram okozta zavarófeszültség ál­tali befolyásolásának meggátlása. Emellett első­sorban oly megoldások kívánatosak, melyek vágányfoglaltságnál nem csupán a zavarófeszült­ség okozta szabad jelzést gátolják meg, hanem nem idéznek elő zavarófeszültség általi foglalt­ságot, ha a vágányszakasz szabad. E feltételeket kielégítő különböző eljárások ismeretesek, mimellett a szükséges ráfordítás a várható zavarófeszültségektől függ. Ha pl. bizton­sággal előre megmondható, hogy valamely szakasz­ban csak egyenfeszültség vagy csak váltakozó­feszültség lép fel zavarófeszültségként, akkor mindig a másik áramfajtát használjuk a sínáram­kör táplálására. Ha pl. váltakozóárammal táplá­lunk, akkor az üzmet veszélyeztető egyenfeszült­ség transzformátornak vagy kondenzátornak a vágányrelé elé iktatásával tartható távol a vágány­relétől. Ha azonban egyen- és váltakozófeszültség egy­idejűleg lép fel zavaró feszültségként, akkor ez az eljárás többé nem elegendő. Erre az esetre is különböző megoldások ismereteseik. így pl. válta­kozóárammal való táplálásánál a tápfeszültségnek a zavarófeszültségtől való megkülönböztetésére a fázis szolgálhat járulékos kritérium gyanánt. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy a fá­zis összehasonlítására szolgáló tápfeszültséget kü­lön kábellel kell a sínáramkör adóoldaláról a vevő­oldalra átvinni. A fázis helyett a frekvencia is szolgálhat járu­lékos kritérium gyanánt, mimellett a tápfeszült­ség frekvenciája a zavarófeszültség frekvenciájá­tól különbözik. Ekkor a zavarófeszültség szűrővel tartható távol az indikátortól. Az eddig ismeretes eljárásoknak hátránya azon­ban, hogy csak soros rezgőkörök használhatók szűrőként, a söntágak esetleges megszakítása nem volna ellenőrizhető. A söntágban fellépő meg­szakítás azonban a szűrőt hatálytalanná tenné és a zavarófeszültség az indikátort működésbe hozná. Másrészt egyszerű soros szűrőkörökkel azonban meredek csillapítási görbe, azaz az áteresztő- és a kiszűrt frekvenciák közötti éles elválasztás el nem érhető. "Ennek az a követelménye, hogy en­nél a rendszernél a tápfeszültség frekvenciája kell, hogy a zavarófeszültség frekvenciájának többszöröse legyen. Nagy tápfrekvenciának a kö­vetkezménye azonban a sínáramkörben a teljesít­mény nagyméretű csillapítása, úgyhogy ezzel az eljárással és az adóoldalon elviselhető ráfordítás­sal csak aránylag rövid sínáramkörök valósíthatók meg. Egy további eljárás a sínáramkörnek egymást meghatározott jelkulcs szerinti ütemben követő impulzusokkal való táplálásán alapszik, aholis az ütemezés sebessége lassúbb a legalacsonyabb zavarófrekvenciánál, mimellett az indikátor csak erre a jelkulcsra reagál. Ez az. eljárás meggátolja ugyan a relének zavarófeszültségek okozta ger­jesztését, a fellépő zavarófeszültségcsúcsok azon­ban meghamisíthatják a jelkulcsot, miáltal az in­dikátor nem-foglalt vágány esetén is foglaltságot jelezne'. Ennek az eljárásnak tehát csak akkor van jelentősége, ha normális üzemben zavarófeszült­ségek nem léphetnek fel. Ez az eset áll fenn kétsínűen szigetelt sín áramköröknél. Ezeknél zavarófeszültséggel csak akkor léphetnek fel, ha földzárlat, síntörés istb. a részarányosságot meg­zavarja. Ebben az esetben azonban az is kívá­natos, hogy a fellépő zavarófeszültségek az indi­kátornak megfelelő befolyásolásával a beállott káros változást jelezzék. Az ilyen rendszernek azonban a hátránya mégis az, hogy mint az adó-, mint a vevőoldalon szükséges ráfordítása igen nagy és a berendezés ez okból igen költséges. A váltakozóáramú sínáramkörökkel kapcsolat­ban alkalmazható jelen találmány, mely úgy egy-, mint kétszínűén szigetelt vágányokhoz alkalmaz­ható, az jellemzi, hogy az indikátor legalább egy transzformátort tartalmazó négypóluson át táplál­tátik, mimellett a transzformátor akként mérete-

Next

/
Thumbnails
Contents