148318. lajstromszámú szabadalom • Vevőberendezés váltakozó áramú sínáramkörökhöz

2 148.318 zett, hogy a tápfrekvenciánál az indikátor műkö­désbe lépési feszültségéig normális átvivőként működik, a tápfrekvencia alatti zavarófrekven­ciáknál azonban az indikátor működésbe lépési feszültségnél kisebb feszültségnél telítve van. A zavarófeszültségeknek a transzformátortól való távoltartására a négypólus legalább egy szű­rőt tartalmazhat. Indikátorként elektromechani­kai relé vagy elektronikus készülék szolgálhat. Természetesen ezeknek az eszközöknek' kombi­nációja is alkalmazható. A mellékelt rajz egyetlen ábráján szemléltetett sínáramkörben' elrendezett vevőberendezés mű­ködési módját számpélda kapcsán óhajtjuk meg­magyarázni. Indikátorként szolgáljon az 1 relé. A relé meghúzási feszültsége legyen pl. 7 V és a meghúzás-elengedési arány 1,25 : 1. Az elenge­dési feszültség tehát 5, 6 V. A legnagyobb zavaró­frekvencia gyanánt, mely a 3 vágányban felléphet, a 16 2/3 Hz vontatóáram 5. harmonikusát, tehát 83 Hz-et veszünk. A relének a zavarófeszültségek ellenében való megvédése céljából, a relét a vas>­magos 21 transzformátort tartalmazó 2 négypólu­son át tápláljuk. A transzformátor úgy mérete­zendő, hogy 83 Hz-nél 10%-kal a relé elengedési feszültsége alatti feszültségnél, tehát kb. 5 V-nál telítődik. A 4 adó által leadott frekvencia úgy választandó meg, hogy ennél a frekvenciánál a transzformátor csak a relé meghúzási feszültségé­nél 10%-kal nagyobb feszültségnél, tehát 7,7 V-nál telíttetik. Az 5 : 7,7, vagy 1 : ] .5 arány szerint választandó frekvencia 83 Hz-ből 125 Hz-nek adódik. A transzformátor tehát lehetővé teszi a sínáramkörnek elegendő kis frekvenciával való táplálását, hogy az adóoldalon, csekély ráfordí­tással, 2 km-ig terjedő sínáramköröket megvalósít­hassunk. Hogy a tápfeszültség frekvenciáját lehetőleg kicsinyre választhassuk, miáltal, a ráfordítandó adóteljesítmény csökken, a transzformátorban előnyösen oly maganyagokat használunk, melyek mágnesezési görbéje lehetőleg éles töréssel men­nek át a telítésbe, pl. derékszögű mágnesezési görbéjű ' vas-nikkel-ötvözeteket. Ha indikátorként 1,2 : 1 vonzás-elengedési arányú vágányrelét hasz­nálunk, akkor az indikátort, 1,5 : 1 arányú táp­frekvencia-zavarófrekvencia viszony mellett, a zavarófeszültség által történő befolyásolástól meg­védhetjük. Oly sínáramköröknél,' melyeknél a vevőberen­dezés bemeneténél hibamentes állapotban is za­varófeszültségek léphetnek fel, meg kell akadá­lyozni, hogy az indikátor e zavarófeszültségek folytán, szabad vágányszakasz esetében, foglalt­ságot jelezzen. Ez okból a 2 négypólusnak a 21 transzformátoron kívül, még 22 szűrőt is kell tartalmaznia, amely a zavarófeszültséget távol­tartja a transzformátortól. Ezt a szűrőt a transz­formátor ellenőrzi, mivel a szűrő hatásának meg­akadályozása maga után vonná a transzformátor telítését a zavarófeszültség által. Ily módon a transzformátor tetszőleges fajtájú szűrők alkal­mazását teszi lehetővé. Ezáltal minden megkívánt oldalmeredekség, sávszélesség stb. elérhető, mivel az egész szűrő ellenőrzés alatt van. Két-sínűen szigetelt sínáramköröknél, melyek­nél a vevőberendezésen a zavarófeszültségek fel­lépését a részarányos elrendezés gátolja meg, te­hát ahol nincs szűrő, síntörés vagy földzárlat fel­lépése megzavarja a részarányosságot. Ekkor a vezőberendezésben zavarófeszültség lép fel és az indikátor, a transzformátor telítettsége folytán, állandóan foglaltságot jelez. Ezzel a fellépett hiba azonnal jelezve lesz. Szabadalmi igénypontok: 1. Vevőberendezés váltakozó áramú sínáram­körökhöz, azzal jellemezve, hogy az indikátor (1) legalább egy transzformátort (21) tartalmazó négy­póluson (2) át tápláltatik, mimellett a transzfor­mátor akként méretezett, hogy a tápfrekvenciánál az indikátor (1) működésbe lépési feszültségéig normális átvivőként működik, a tápfrekvenciánáJ kisebb zavaró frekvenciáknál viszont oly feszült­ségnél, mely az indikátort megszólaltató feszült­ségnél kisebb, telítve van. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az indikátor (1) elektro-mechanikai relé vagy elektronikus készü­lék. 3. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a négypólus (2) legalább egy szűrőt (22) tartalmaz. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 610437. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents