148044. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető hűtésű ajtókeret Martin- és egyéb ipari kemencék részére

Megjelent: 1961. február 15. ORSZÁGOS TAI ALMÁN Yi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 148.044. SZÁM 18. b. 8—23. OSZTÁLY — VA—777. ALAPSZÁM Elgőzölögtető hűtésű ajtókeret Martin- és egyéb ipari kemencék részére Vadas Zoltán (52%), Vörös László (15%), és Nagy József (33%) gépészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1958. október 10. Ismeretes, hogy Martinkemencék és egyéb ipari kemencék nagy hőterhelésű berakó ajtóinak ke­reteit a szokásos átfolyó vízhűtés helyett újab­ban elgőzölögtető hűtéssel hűtik. Az ajtókeretek­nek elgőzölögtető hűtésre alkalmazott különféle formái ismeretesek. Vannak olyanok például, amelyek a kemence ajtónyílás alakjának megfe­lelően kialakított lemezből sajtolt két fél keret­ből összehegesztett, a sarkokon és széleken le­gömbölyített kivitelben készülnek. Ezeknek hát­rányuk, hogy csak kis nyomású (2—4 ata) elgőzö­lögtető hűtést tesznek lehetővé, ezáltal a termelt gőz gazdaságos felhasználása nemigen lehetsé­ges. Ismeretesek továbbá olyan ajtókeret kialakítások is, amelyek egy vagy több négyszög keresztmet­szetű csőből vannak összeállítva, oly módon, hogy különböző hosszúságú egyenes négyszög csöveket a szükséghez képesti méretekben és számban vé­geikkel egymáshoz és egymás mellé illesztenek, hogy az megfelelő „U" alakot képezzen, majd ezeket egymáshoz hegesztik. Ezeknek nagy hátrá­nyuk, hogy többnyire csak mesterséges vízikerin­getésre alkalmasak, előállításuk igen költséges, végül a sarok- és kereszthegesztési varratok sem előnyösek. A találmány célja a fenti hiányosság elkerülése mellett nagy nyomásra és természetes keringésre alkalmas ajtókeret gazdaságos előállítása. A talál­mány lényege abban van, hogy a Martinkemen­cék vagy egyéb ipari kemencék ajtókeretei egy vagy több egymás mellé helyezett „U" alakra hajlított négyszögkeresztmetszetű acélcsőből van­nak, amelyek egymáshoz illeszkedő oldalaikon ösz­sze vannak hegesztve. Az ajtókeret két szárának legaljára egy-egy, több meghajlított és összehe­gesztett cső alkalmazása esetén pedig egy, vagy több ejtőcső van levezetve, míg az ajtókeret leg­magasabb pontján - gőz-víz elvezető csőcsonkot alkalmazunk. Az ajtókeret szárainak legalján az ejtőcsöveken kívül leiszapoló csapok is vannak alkalmazva. A négyszögkeresztmetszetű hajlított cső alkalmazása helyett az ajtókeretet úgy is ki­alakíthatjuk, hogy azt acéllemezből „U" alakra sajtolt fél négyszög keresztmetszetű két félkeret­ből hegesztjük össze, amely így négyszög kereszt­metszetű lesz, az egymással szembenfekvő lemez­falak között pedig támosapokat alkalmazunk. A négyszög keresztmetszetű csőből vagy csö­vekből kialakított ajtókereteket nagy nyomásnál pl- 40—50 ata-ig míg a négyszög keresztmetszetű támcsapos megoldást kisebb nyomásnál, pl. 8—10 ata-ig lehet gazdaságosan alkalmazni. Előnye a találmánynak, hogy elgőzölögtető hű­tésre is alkalmas ajtókereteket alakít ki, továbbá elkészítése nem munkaigényes, üzembiztonsága igen nagy mivel az ajtókereten sarok és kereszt­hegesztési varratok nincsenek. Különösen üzem­biztos az 1 db négyszög keresztmetszetű csőből kialakított változata. A találmánynak előnyéhez tartozik az is, hogy természetes keringésű elgő­zölögtető hűtőrendszerbe is beépíthető. A négy­szög keresztmetszetű támcsapos • kivitelnek előnye az, hogy nagy víztere van, emellett 8—10 ata nyo­másig üzembiztosan alkalmazható. A kifúrt tám­csapok esetleges belső megrepedése vagy megsza­kadása esetén a furaton át kifújó gőz azonnal észlelhető. A találmány szerinti ajtókereten alkal­mazott erősítések pl. szegélylemezek, csúszósínek, védőlemezek és támasztószögvasak mind a nyo­más alatt levő ajtókeret biztonságát növelik. Az ejtőcsövek, diffúzorok, beömlő, felszálló tölcsér és terelőlemezek alkalmazása mind a víz, ill. gőz­víz keverék jó keringését biztosítják, a leiszapoló csapok alkalmazása pedig az üzembiztos leiszapo­lást, leürítést teszi lehetővé. A fentebb felsorolt előnyökön kívül kiemelkedő előnyként kell meg­említeni az eddig ismert és használatos ajtókere­tekhez viszonyítva azt, hogy míg az eddigi ajtó­keretek általában 2—4— ata nyomásig voltak al­kalmazhatók, addig a találmány szerinti ajtóke­retek pl. a közel négyszög alakú támcsapos meg­oldású 8—10 ata nyomásig, a négyszög kereszt­metszetű csőből hajlított ajtókeret pedig 40—50 ata nyomásig, sőt azon felül is biztonsággal alkal­mazható. A találmányt részletesebben kiviteli példák kapcsán ismertetjük anélkül, hogy a szabadalmat a kiviteli példákra korlátoznánk. A rajz 1. ábrája a négyszögkeresztmetszetű csövekből

Next

/
Thumbnails
Contents