148044. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető hűtésű ajtókeret Martin- és egyéb ipari kemencék részére

2 148.044 kialakított ajtókeret elölnézetben és függőleges síkú hossz metszetben, a 2. ábra az 1. ábra függőleges síkú keresztmet­szetét a 3. ábra a két fél négyszög alakból összehegesz­tett, négyíszögkeresztmehszetű kivitel előlnézetét és függőleges hosszmetszetét, 4. ábra a 3. ábra függőleges síkú keresztmetsze­tét, az 5. ábra a 3. ábra szerinti ajtókeret szár vízszin­tes keresztmetszetét és a 6. ábra pedig a leiszapoló csapkeresztmetszetét szemlélteti. Az ajtókeret (1. és 2. ábra) az egymással párhu­zamosan „U" alakban meghajlított és egymással a 3 alkotó mentén végig összehegesztett 1 és 2 négyszögkeresztmetszetű csövekből van előállítva. Mivel a hegesztés az alkotók mentén van, így a csövek falain szilárdság szempontjából gyengí­tés egyáltalán nincs. Az ajtókeret két szárába két darab 4 ejtőcső van elhelyezve, a víz bevezetése céljából. Az ajtókeret legfelső részén a gőz-víz keverék részére 5 felszálló csőcsonk van alkal­mazva. Az 1 és 2 négyszög keresztmetszetű csövek a 8 nyílások vagy furatok által összeköttetésben van­nak egymással. A két darab 4 ejtőcső az 1 és 2 cövek egymással szomszédos fala mellett van az ajtókeret szárainak legalsó részébe levezetve. A 4 ejtőcsövek a 6 nyílásokon keresztül vannak az 1 cső falán átvezetve. Az 5 felszálló csőcsonknál az 1 cső fala a 7 felszállónyílással van ellátva. A 4 ejtőcsövekből kilépő víz a 9 ejtő átömlő nyílá­sokon át jut a szomszédos 2 csőbe. Az ajtókeretre ráhegesztett 10 fülek az ajtókeret kiemelésének megkönnyítését szolgálják. A találmány szerinti ajtókeret egy másik kivi­teli példáját szemlélteti a 3., 4., 5. és 6. ábra, ahol az ajtókeret acéllemezből ,,U" alakra sajtolt 11, 12 fél négy szögkeresztmetszetű két fél keretből van körül összehegesztve, tehát négyszögkereszt­metszetű. A 11 és 12 fél keretet egymással szemben fek­vő oldalain elhelyezett 13 kifúrt támcsapok me­revítik, miáltal az ajtókeret nagyobb nyomásra is alkalmassá válik. A támcsapok esetleges belső megrepedése vagy megszakadása a furaton ki­áramló gőz által azonnal észlelhető. A keret nyí­lásának belső szélein a 14 szegélylemezek további erősítést adnak az ajtókeretnek a berakodásoknál előforduló sérülésekkel szemben. A 15 csúszósínek, a 16 védőlemez és a 17 támasztó szögvasak az ajtólap koptató hatása ellen védik az ajtókeretet, valamint a 4 ejtőcsövek és 5 felszállócső kiálló végeit, illetve csatlakozásait. A keringés javításá­ra szolgálnak a 4 ejtőcsövek végén elhelyezett 18 diffúzorok, valamint az ajtókeret felső részén elhelyezett 19 tölcsér és a keret belsejében elhe­lyezett 20 terelő lemezek, mert ezek az áramlási ellenállásokat csökkentik és az áramlást a szük­séges irányba terelik. Az ajtókeret belső tisztítá­sát szolgálják a 21 menetes leiszapoló csapok, me­lyeket részletesebben a 6. ábra szemléltet. A 21 2 menetes leiszapoló csap 22 fészke az ajtókeret homlokfalába van behegesztve és a 21 csap me­netes része ennek menetébe csavarható. A 21 csap kúpos vége teljes becsavarásakor a 22 fészek kör alakú ülékébe illeszkedik, így a 21 csap 23 furata az ajtókeret 24 belső terétől el van zárva. A 21 csap megnyitásakor viszont a 21 csap kúpos vége és a 22 fészek üléke közötti hézagon át az ajtó­keretben levő nyomás alatti víz a 23 furaton ke­resztül a szabadba jut. A 21 csap 25 gömbölyű kiálló végére tömlő húzható, melynek segítségé­vel a kiömlő iszapos víz a csatornába vezethető. A négyszög keresztmetszetű, támcsapos kivitelű ajtókeretnél alkalmazott 15 csúszósínek, 16 védő­lemezek, 17 támasztó szögvasak, 18 diífiizorok és a 21 leiszapoló csapok az acélcsőből hajlított ki­vitelnél (1. és 2. ábra) nincsenek ugyan feltüntet­ve, azonban a találmány ezek teljes vagy kombi­nált részleges alkalmazására is vonatkozik. Tehát ezek együttes vagy részleges alkalmazását min­denkor a megválasztott kiviteli alak szabja meg anélkül, hogy a szabadalmat erre korlátoznánk. Szabadalmi igénypontok: 1. Elgőzölögtető hűtésű ajtókeret Martinkemen­cék és egyéb ipari kemencék részére azzal jelle­mezve, hogy az egy vagy több egymás mellé he­lyezett ,,U" alakban meghajlított négyszög ke­resztmetszetű acélcsőből készül, melyek egymás­hoz illeszkedő oldalaikon össze vannak hegesztve, vagy az ajtókeret acéllemezből ,,U" alakra sajtolt fél négyszög keresztmetszetű két félkeretből van összehegesztve és az egymással szemben fekvő félkeret, illetve lemezfalak között (10, 11) hegesz­tett vagy menetes kötésű kifúrt támcsapok van­nak. 2. Az 1. igénypont szerinti ajtókeret kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy több négyszög ke­resztmetszetű cső alkalmazása esetén a csövek egymással nyílások vagy furatok által összekötte­tésben vannak. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti ajtókeret ki­viteli alakja azzal jellemezve, hogy két szárának legalsó részébe ejtőcső (csövek), legmagasabb pontjához pedig felszállócső (csövek) csatlakoznak. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti ajtókeret kiviteli alakja jellemezve az ejtőcső (csö­vek) kiömlő végein diffúzorokkal, a felszálló cső­csonknál beömlő tölcsérrel és az ajtókeret felső vízszintes részében elhelyezett terelő lemezekkel. 5. Az 1:—4. igénypontok bármelyike szerinti ajtókeret kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy szárainak legmélyebb pontjain kúpos zárófelületű menetes leiszapoló csapok vannak. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike szerinti ajtókeret kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy az ajtónyílás felőli szélein ráhegesztett szegélylemez erősítések vannak. 7. Az 1—6. igénypontok bármelyike szerinti aj­tókeret kiviteli alakja jellemezve az ajtó felüli homlokfalán elhelyezett csúszósínekkel, védőle­mezzel és támasztó szögvasakkal. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 604531. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents