147907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés feszített betonelemek előállítására

Megjelent: 1960. december 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.907 SZÁM 37. b. OSZTÁLY — JA—365. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és berendezés feszített betonelemek előállítására IPARTERV, Ipari és Mezőgazdasági Tervező Vállalat, ÉM Budapest Feltalálók: Szikszay Gerő gépészmérnök, Budapest, Danczi János technikus, Dunakeszi, Huszka Károly gépészmérnök, Budapest, Szummer Ferenc technikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. december 5. A találmány gyártási eljárás, amellyel feszített betonelemeket a feszítőerő felvételére is alkalmas mozgó zsaluzatokban lehet kiformázni, a zsalu­zatokban levő több elemet egyszerre a zsaluzat­tal együtt lehet tömöríteni és az elemek kiszere­lését, gyártás közbeni és gyártás utáni mozgatá­sát a dolgozók jelentősebb fizikai erőkifejtése nélkül lehet végezni. A feszített betonelemek úgynevezett mozgó feszítőpados rendszerrel végzett, eddig ismert gyártási eljárásainak több hibája van. A feszített betonelemek kiformálását, készíté­sét nem közvetlenül a feszítőpadban, hanem a fe­szítőpadba helyezett formákban végzik. A formák előállítási ára növeli a betonelemek gyártási költ­ségét, azonkívül a kiszerelési munka is nagyobb, mert először a formát kell kiemelni a betonelem­mel együtt a feszítőpadból, azután a betonelemet kell kiszedni a formából. A formák oldalfalai pár­huzamosak, ezért a betonelem kiszedésénél a for­ma oldalfalai deformálódnak. A kb. 4 mm vastag oldalfalak betonelemenként! deformálódása arány­lag kevés feszített betonelem legyártása után azt eredményezi, hogy a deformálódott formát nem lehet már a feszítőpadba behelyezni, illetve abból kiemelni. A betonelemet csak ütésekkel lehet a formából kiszedni, aminek következtében a beton­elemek és a formák elkerülhetetlenül megsérül­nek. Az eddig ismert gyártási eljárásoknál a formá­ba töltött beton tömörítését formánként, egyen­ként végzik, mert az ismert vibrátorok nem ké­pesek arra, hogy ,több feszített betonelem, illetve forma rázását, vibrálását egyszerre végezzék. A tömörítés alatt álló formát a vibrátor fölemelve tartja a feszítőpadban levő többi, pillanatnyilag nem tömörített betonelemhez képest. Mivel a be­tonelemekbebebetonozni kívánt, a feszítőpad teljes hosszában kifeszített acélhuzalok betonelemekben levő szakaszai összefüggenek egymással, azért egy-egy betonelem felemelése következtében a szomszédos betonelemek végeinél az acélhuzal ágyazása kilazul és megszűnik a szoros tapadás a beton és az acélhuzal között. Ez a feszített be­tonelem minőségét rontja. Az eddig ismert és használt vibrátorok sem felelnek meg minden velük szemben támasztott követelménynek. Vannak olyan vibrátorok, ame­lyeknél a forma és a rezgő elem nincsenek szo­ros kapcsolatban és nem együtt mozognak. En­nek eredményeként a forma minden egyes löket­nél a mozgás felső holtpontjánál eltávolodik a rez­gő elemtől és arra az alsó holtpont közelében ráesik. Emiatt a forma és a rezgő elem gyorsan kopnak és a vibrálás művelete alig kibírható zaj­jal jár. Vannak olyan vibrátorok, amelyknél a forma a vibrátor fölött elhelyezett ellentámaszhoz hozzá van ugyan szorítva és ezért bizonyos mértékig együtt mozog a forma a rezgő elemmel, azonban a forma és a rezgőelem közötti szorító erő nagy­ságát nem lehet a pillanatnyi követelményeknek megfelelően változtatni. Az eddig ismert vibrá­torok a rezgésnek kitett tárgyat nem tudják víz­szintes irányban mozgatni, továbbítani. Nagyméretű — általában hosszú — betonozó formák rázásának megvalósítása az eddig ismert berendezésekkel nehézségekbe ütközik. Több is­mert vibrátort nemigen lehet egy hosszú, súlyos forma alá helyezni, mert a vibrátorok összehan­golt, állandóan azonos fázisú mozgását igen nehéz megvalósítani. Egy nagyteljesítményű vibrátor üzembehelyezésével megoldható ugyan a problé­ma, ekkor azonban igen nagyméretű, esetleg több tonna súlyú vibrátorasztalra van szükség, amely drága és rövid idő alatt hasznavehetetlen­né válik a nagy ütések és súrlódások következté­ben. Az érlelés befejezése után az egyes feszített betonelemeket összekötő feszített huzalokat eddig elektromos ívlánggal dolgozó készülékkel vágták el. Az ívlánggal törénő vágás jelentős energia

Next

/
Thumbnails
Contents