147784. lajstromszámú szabadalom • Vérnyomásmérő

Megjelent 1960. november 30-án ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.784. SZÁM 30. a. 1—7. OSZTÁLY — FA—359. ALAPSZÁM Vérnyomásmérő Dr. Frank Miklós kórházi főorvos, Batta István oki. gépészmérnök és Bernhart Tibor elektrotechnikus, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1957. november 14. A szív- és érrendszer megbetegedéseinek fel­ismerésére, valamint a gyógykezelés terén alkal­mazott eljárások ellenőrzésére szolgáló egyik leg­fontosabb módszer a vérnyomásmérés. A vérnyo­más értékének megállapítása ez idő szerint az orvos szubjektív érzékelésétől függ. A vérnyomás meghatározása ugyanis legmegbízhatóbban és ennél­fogva általában hangtani jelenség megfigyelésén alapul. A .vizsgáló orvos kifáradása vagy figyelem­csökkenése ül. elvonása, a systole és diastole kö­rüli nyomás hirtelen csökkenése az észlelés bi­zonytalanságát okozhatja és a mérés megismét­lését teszi szükségessé. A vérnyomásmérés az orvos értékes munkaidejét foglalja le, különösen ha nagy tömegek szűrővizsgálatáról van szó, holott az orvos feladata a kapott eredmények ki­értékelése volna. Kívánatos továbbá, ha tudomá­nyos vizsgálatokra, gyógyszerek vagy egyéb be­avatkozások okozta gyorsan lefolyó vérnyomás­változások sorozatos meghatározására alkalmas be­rendezés álljon rendelkezésre. A találmány a fenti hátrányok megszüntetésére alkalmas vérnyomásmérő, mely automatikusan méri és a Korotkov-féle lehallgatási módszer alap­ián automatikusan jelzi a vérnyomást, alkalmas annak feljegyzésére, mérési eredményei az egyéni érzékeléstől függetlenek, kezelését betanított sze­mély is végezheti, azzal egyedi, valamint nagy tömegek vérnyomásmérését, gyakori egymásután­ban gyorsan és pontosan végezheti. A készülék használatakor csak a kart elszorító manzsettát kell kézzel fel- és lecsatolni és levegő­nyomással feltölteni, mert a készülék a feltöltés és mérés ideje alatt minden további működési folyamatot beavatkozás nélkül, automatikusan el­végez, sőt átállítja szerveit a következő működési folyamatra. A találmányt annak példaképpeni kiviteli alak­ját szemléltető csatolt rajzokkal kapcsolatos alábbi leírása ismerteti bővebben. Az 1. ábra a vérnyomásmérő készülék szerke­zetileg és működésileg összetartozó részeinek cso­portosítását és ezek működési kapcsolatát szem­léltető vázlat, a 2. ábra az 1. ábrán M-mel jelölt nyomásmutató szerkezeti rész vázlatos összeállítását mutatja, a 3. ábra metszet a 2. ábrán III—-III vonala men­tén, a 4. ábra az érhangot felerősítő —E— elektro­nikus szerkezet kapcsolási vázlata, végül az 5—8. ábrák a készülék EM-mel jelölt elektro­mos működtető szerkezetének vázlatos kapcsolási elrendezéseit mutatják. A készülék a vizsgálandó személlyel az —1— manzsetta és a —2— mikrofon révén van össze­köttetésben. A manzsettát a szokásos módon a vizsgálandó személy felső karjára csatoljuk fel és ahhoz csuklós és/vagy rugalmas kapcsolattal fel­erősített —2— mikrofont a könyökhajlatnál az ütőérrel (artéria cubatalis-al) érintkező helyzetbe állítjuk be. A manzsetta gyors, ún. bilincskap­csolással csatolható fel a karra és annak légterét a —3— csővezeték köti össze az 1. ábrán —M—­mel jelölt és a 2. ábrán szemléltetett készülék­résszel, a —2— mikrofon pedig az —E— elektro­nikus készülékrésszel van összekötve. Az —1— manzsetta feltöltése a —4— gumilabdával végez­hető, mely a —M— készülékrészen át van azzal összekötve. A manzsettától a —M— készülékrészbe bejövő —3— csővezeték elágazása utáni —3a, 3c— ága van összeköttetésben a —4— labdával, míg a —3b— csőág egyik elágazása az —5— higany­tartályba torkollik. A manzsettát feltöltő —4— labdából jövő (—4a— csőbe egy árammegszakítóval kapcsolatos —6— visszacsapószelep van iktatva úgy, hogy a —4— labdával betápláláskor a —6— visszacsapószelep nyitásával együtt az áramvezető —7— kontaktusok is megszakítódnak. A —4a— cső az áramszakítóval kapcsolatos —6— visszacsapószelep után a —8— csőben foly­tatódik, majd szelepszerkezeten áthaladva elágazik. Egyik elág ctZclScl cl —3c, 3a— csővezetéken át a manzsettához vezet, másik elágazása a szabadba, harmadik ága pedig a —9— higanytartályba tor­kollik. A —8— csővezetékben a —11— szelep, a szabadba vezető elágazásba a —12— szelep, a manzsettát feltöltő —3a, 3c— csővezetékben a

Next

/
Thumbnails
Contents