147615. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus támszerkezet

Megjelent i'áüó. október lo. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ABADALMI LEÍRÁS 147.815. SZÁM 5. c. 1—11. OSZTÁLY - OA—187. ALAPSZÁM Hidraulikus táraszerkezet Osváth István bányamérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. február 1. A találmány hidraulikus támszerkezet, amely a támszerkezet súlyának csökkentése és ezzel egy­idejűleg a támasztó erő növelése céljából a du­gattyúra ható hidrosztatikus nyomáson kívül a dugattyú külső és a henger beső fala között létre­hozott súrlódó erőt is hasznosít a terhelés tartá­sára. A bányászatban és iparban használt támszerke­zetektől megkívánjuk, hogy a terhelés bizonyos nagyságáig vagyis a támszerkezet megengedett ter­heléséig azok merev támasztórudakként viselked­jenek, bizonyos nagyságú terhelés létrejötte után pedig a terhelés hatására hosszméretük csökken­jen, azaz engedjenek a terhelés összenyomó hatá­sának, azonban a névleges terhelést összenyomó­dás közben is hordják. A támszerkezet összenyo­módása útján tovább tartsa a ránehezedő terhet és további utánengedés csak a terhelés újabb meg­engedett érték fölé növekedésénél következzen be. Az eddig ismert, előre meghatározott terhelés­nek utánengedő' tiárnszerkezeteknek több hibájuk van. A mechanikusan működő, férnek közötti súrló­dással támasztó ismert támszerkezet nagy hibája, hogy kizárólag csak fémfelületek között keletkező súrlódóerőkre van a szerkezet működése alapozva, ezért súrlódó felületek felületi viszonyaitól füg­gően a súrlódási tényező bizonytalan, ingadozó és ennek következtében nem lehet biztosan előre megmodani, hogy milyen terhelésnél és milyen mértékiben fog a támszerkezet engedni. Az ismert hidraulikus fémszerkezetek a mechani­kus lámszerkezeteknél működési biztonság és meg­bízhatóság szempontjából megfelelőbbek, azonban míg a mechanikus fémszerkezetek általában 40 t. terhelést képesek tartani, addig a legjobbnak el­ismert hidraulikus támszerkezetek sem terhelhe­tők kb. 28 t-nál nagyobb teherrel. Ennek az az oka, hogy a hidraulikus támszerkezeteknél a támasz­tőerőt a dugattyú keresztmetszeti területének és a hengerben levő nyomófolyadék nyomásának szor­zata adja. A folyadéknyomás bizonyos mértéken túl nem növelhető meg nem oldható tömítési ne­hézségek miatt. A henger keresztmetszeti területét sem lehet túlságosan nagyra választani részben mert ebben az esetben tetemesen megnövekedne a támszerkezet előállítási költsége, részben mert a támszerkezet súlya és mérete is oly mértékben "megnövekedne, hogy a támszerkezet szállítása és kezelése nehézkes lenne. A találmány célja olyan hidraulikus támszerke­zet létesítése, amelynek vastagsági méretei és sú­lya közel azonos a mechanikusan működő támszer­kezetek méreteivel és súlyával, azonkívül előre meghatározott terhelésre előre meghatározott mér­tékben változtatja hosszméretét (enged utána), könnyen kezelhető és terhelés alól gyorsan, távol­ról kiszabadítható. A. találmány szerinti nagy teherbírású hidrauli­kus támszerkezet az ismertetett hátrányokat ' az­által küszöböli ki, hogy a dugattyúszerkezet nyo­móin lyadékra támaszkodó végénél vékony palást­fallal határolt üreg van, .amely vékony paiástfal az üregben levő nyomói olyadák, hidropiasztikus anyag vagy rugalmas nyomó test hatására, megha­tározott nagyságú terhelésnél nagyobb teher esetén a henger belső felületéihez van nyomva, aminek eredményeként a terhet a nyomófolyadék a hen­ger és a dugattyú palástfelülete között létrehozott súrlódóerővel együtt tartja. A rajzok a találmány néhány kiviteli alakját példaképpen szemléltetik. Az 1., 2., 3. és 4. ábra a henger és a dugattyú­szerkezet metszete, részben nézete. Az 1. ábra szerinti kiviteli példánál a dugattyú­szerkezet végén kialakított, vékony falvastagságú palásttal határolt üreg palástját membránrugó nyomja a munkahenger belső felületéhez. Az 1 dugattyú a hidraulikus emelőszerkezeteknél szo­kásos módon illeszkedik a 2 munkahenger belső palástfelületéhez, A 2 munkahenger belső terét szálló por behatolásától a 3 porvédő .gumigyűrű védi. A nyomófolyadék kiszivárgását a 4 gyűrűvel leszorított 5 bőr tömítőgyűrű akadályozza meg. Az 5 bőr tömítőgyűrű a 6 támasztógyűrűhöz van nyomva. A 4 leszorítógyűrű a 2 'munkahengerbe menettel van beerősítve. Az 1 dugattyú végén ki­alakított 7 üreget a 8 fenék és a 9 palást határolja. A 9 palástban kialakított 10 vállon felfekvő 11 tányérrugóra a 12 ütközőgomb van erősítve. A 11 tányérrugó kerületéhez a 13 távtartógyűrű tá-

Next

/
Thumbnails
Contents