147492. lajstromszámú szabadalom • Térbeli szállítópálya

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147492. SZÁM 81. e. 78—83. OSZTÁLY — KO—1353. ALAPSZÁM Térbeli szállítópálya Feltalálók: Kozák Alajos gépészmérnök (60%) és Síubeczki József műszaki vezető (40%), Budapest A bejelentés napja: 1958. december 28. A különböző iparágakban használatos, több munkahely kiszolgálását lehetővé tevő függesztett szállító berendezések ismert és elterjedt kivitele szerint a felső pálya tartójától független vonólánc, drótkötél vagy ehhez hasonló továbbító elem ré­vén történik az egyes függesztő elemek mozgatása. Az ismert kivitelek hátránya, hogy a pálya tar­tóján gördülő kerekek csapágyazása és az egész futó szerkezet szükségessé teszi a sűrű időközön­kénti kenést és a karbantartással kapcsolatos, egyéb kezelési és ellenőrzési műveletek igen gyakori el­végzését. További hátránya az ismert berendezé­seknek, hogy a pályán közlekedő és a von eláné­hoz ill. vonókötélhez csatlakozó függesztő elemek a kötélhez való rögzítés után, az üzemszerű ter­heléskor a vonókötélre nyomatékot visznek át. E nyomatékok miatt a futó görgők mellett külön támasztó görgőket is kénytelenek alkalmazni a itiggesztő elemeken. Ennek megfelelően e beren­dezés méretezésénél e hátrányos körülményre is figyelemmel kell lenni és ennek következménye­képpen nagyobb méretek adódnak úgy a vonó­kötélre, -mint az egész tartószerkezet teherhordozó elemeire, ami az egész berendezés kis súlyát, olcsó előállítását és különösebb szakképzettséget nem igénylő szerelését eredményezi. A találmány szerinti megoldás lényeges részét képezi, hogy nyomatékot adó, lenghető karos füg­gesztő eleiméi nincsenek. A találmány további elő­nye, hogy az eddig túlnyomórészt használatos nehéz és költséges vonóláncok helyett megoldást ad a könnyebb vonókötelek kiterjedtebb körű al­kalmazására. A berendezés függesztő elemeit, vagy az egész pályát olyan könnyű szerkezetű burko­lattal lehet ellátni, ami az üzemeltetést és a kar­bantartást nem. nehezíti meg, de a berendezés mozgó alkatrészeit hatásosan védi a környezet szennyeződésétől. Ez a burkolat kiképezhető önhordó tartóként, amikor is a burkolat képezi egyben azt a pályát, amelyen az egyes függesztő elemek gör­dülnek, továbbá a szállítópálya tartójának kiegé­szítéseként is kialakítható a burkolat. A találmányt a rajzokon -szemléltetett példa­képpeni kivitelekkel kapcsolatos alábbi leírás ismerteti részletesen. Az 1. ábra a vonókötél mozgatásának vázlatos elvi elrendezését mutatja. A 2. ábra a vonókötelet mozgató elemek egyikét. mutatja oldalnézetben. A 3. ábra a szállítópálya és függesztő elem kereszt­metszetét szemlélteti. A 4. és 5. ábrák a 2. ábra A—A vonala menti víz­szintes metszetben két kiviteli példát mutatnak. A 6. ábra a szállítópálya feszítő összekötését szem­léltető oldalnézet, v 1 i") arf i eht Tdoz.e^nel a 4.— hajtó-i / t — ß — i o ] i moz­—( — Ion i A ' ( m a 1 ^ ,1 i e ^+ z i 1 31 ] ] p v3 . n es —D— mozgató elemei a szállítópálya tartóján görgőkkel vezetett —E— vonókötélre' erősített —F— függesztő elemeknek támaszkodva, azok tolása révén mozgatják a vonókötelet (2. ábra), A —C— segédhajtómű —D— mozgató elemei a szállítópályának csak a hajtóművel párhuzamos egy. vagy több rövid szakaszán kapcsolódnak az —E— vonókötélen rögzített —F— függesztő ele­mekkel. E pályaszakaszon való kapcsolódás ered­ményeként az —E— kötél húzásra való igénybe­vételével történik annak mozgatása. A —D— moz­gató elemek a segédhajtómű végtelenített közlő­mű hajtóláneára vannak felszerelve. A 3. ábrán a szállítópálya harántmetszetben lát­ható. Az —E— drótkötelet az. —1— szorítópofák fogják közre, melyek a —2— tengelycsapok tartói és ezekbe erősített —2— csapokon a vezetőkarimás —3— görgők, ill. kerekek vannak az önkenő •—4— perselyek közbeiktatásával forgathatóan ágyazva. A görgők készülhetnek műanyagból is és közvet­lenül is szerelhetők a tengelycsapokra. Alkalmaz­ható golyós vagy görgős ágyazás is. A —2— csa­poknak a —3— görgők közötti részére vannak felfüggesztve a horogtartó —5— kengyelek, me­lyek párhuzamos szárai L-alakú, ún. bajonettzár­szerű kivágással vagy kampószerűen visszahajló végződésükre vannak kialakítva és ily módon rá­akaszthatók a —2— csapokra vagy le is akaszt­hatók anélkül, 'hogy a. többi szerkezetet vagy a pálya burkolatát meg kellene bontani. Az —5—

Next

/
Thumbnails
Contents