147427. lajstromszámú szabadalom • Rezerválható elektromos hajtóművek négy éren át való vezérlése

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.427. SZÁM 21. e. 57. OSZTÁLY - TE-220. ALAPSZÁM Beverzálható elektromotoros hajtóműnek négy éren át való vezérlése Société Technique pour l'Industrie Nouvelle S. A. STIN cég, Vevey (Svájc) Feltaláló:: Dr. Oehler Kari oki, mérnök, Zürich A bejelentés napja: 1959. június 17. Svájci elsőbbsége: 1958. szeptember 5. A jelenleg használt, egy- vagy többfázisú moto­rokkal felszerelt rezerválható elektromos hajtó­műveknél, melyeket a nyugalmi helyzetben ellen­őrző-áram jár át, a tápláló ezeket a vezérlőberen­dezés és a hajtómű között magában a hajtóműben elrendezett kontaktuson át vezetik a motorteker­csekhez. Mivel azonban a hajtóművek gyakran a vezérlő helyektől meglehetősen távol vannak és gyakorlatilag mindig a szabadban vannak felál­lítva, az elszennyeződéstől eredő nehézségek lépnek fel és a kontaktushelyek télen el is jegesednek. A szokásos kapcsolásoknál az ellenőrzőáram egyenáram, melyet főleg telepből vételeznek el. Mivel meg kell akadályozni, hogy az ellenőrzőáram a motort tovább járathassa, aránylag kisfeszült­ségű, pl. 36 voltos áramot használnak. E csekély fe­szültség folytán fokozott igények érvényesülnek a kontaktusok jóságával szemben, mert ha e fel­tétel nincs teljesítve, az ellenőrző áram nem kering. Ismeretesek ugyanoly kapcsolási elrendezések is, melyeknél az ellenőrzőáram váltóáram és melyek­nél kontaktusok helyett változtatható indukti­vitások eszközlik a vezérlést, amikor is a minden­kori végállást, pl. a mágneses jármok eltolódása jelzi Ez a megoldás azonban a vezérlő hely és a hajtómű között négynél több eret igényel, ami nemcsak kár, hanem üzemi szempontból is hátrányos, mivel a vezérlési lehetőségek száma az érszámmal növek­szik. A jelen találmány ezeket a hátrányokat azzal kü­szöböli ki, hogy motor gyanánt kétfázisú motor ta­lál alkalmazást, mely motor áramának nem kell a hajtómű kontaktusain átfolynia. Ezek a kontaktu­sok már csak az ellenőrzőáramot vezetik, mely úgy váltóáram, mint egyenáram lehet és esetleges ki­egyenlítőáramot is vezetnek. Ez lehetővé teszi oly kontaktusok alkalmazását, melyekre külső befolyá­sok nem érvényesülnek, mint pl. védőgáz- vagy vakuumkontaktusok. A találmány lényege az, hogy a vezérlőberen­dezés és a hajtómű közötti két-két ér egy-egy fá­zistekerccsel szilárdan van összekötve és az egyik fázistekercs egyik vége a másik fázistekercs vé­geinek egyikével magában a hajtóműben elrende­zett átkapcsoló érintkezők útján úgy van össze­kötve, hogy menet közben közvetlen kapcsolat áll fenn e végek között, míg a véghelyzetekben, ezek jelzésére, e végek között villamos szelepelrendezés foglal helyet, mely kapcsolóberendezésre hat. Ha ellenőrzőáramként váltóáramot választunk, ak­kor legalább félhullámainak egyike folyik át a sze­lepberendezésen. Ha ellenőrzőáramként egyenára­mot választunk, akkor a szelep a zárási irányban az ellenőrző-feszültségen van. Alább a találmány tárgyának kiviteli példáját ismertetjük. A rajz egyetlen ábráján A az elektromos haj­tómű, mely Ali, A12, A21 és A22 kontaktusokat, a példában egyszerű szelepként feltüntetett, de a tulaj donképeni szelepeken kívül esetleg ellenállá­sokat, kondenzátorokat stb. is felölelő V szelepel­rendezést tartalmaz. A hajtómű motort is felölel, melynek fázistekercseit I és II-vel jelöltük. A vezérlőberendezés egy része, mely többek kö­zött a kapcsolóberendezést is tartalmazza, a B me­zőben van. Itt Bx az ellenőrzőrelé tekercse a váltó mínuszhelyzete és B2 a váltó pluszhelyzete számára való ellenőrzőtekercs. A kapcsoló-berendezésbe tartozik a B3 véghelyzeti relé tekercse, a B 4 védő­fojtótekercs és egy B5 autotranszformátor. A 111— 413 kontaktusok az ábrán fel nem tüntetett 1—4 relékhez tartoznak. A C mező tartalmazza a táp- és ellenőrző áram­forrásokat, mely mindkettő váltóáramú forrás, mi­mellett ezeknek egy-egy pontja egymással van ösz­szekötve és földelt, továbbá szükséges biztosítéko­kat és esetleges vezetékkiegyenlítő ellenállásokat. Az elektromechanikus A hajtómű az La, L2 , L 3 és L4 vezetékek útján van a vezérlőberendezéssel ösz­szekötve. A készüléket az ellenőrzőállásban ábrázoltuk. Az ellenőrzőáram, pl. a pozitív félhullámnál az ellen-

Next

/
Thumbnails
Contents