147427. lajstromszámú szabadalom • Rezerválható elektromos hajtóművek négy éren át való vezérlése

2 147.427 őrző áramforrás egyik pólusából az SÍ biztosíté­kon, az 1 telepváltó zárt 112 és 213 kontaktusain, a 3 vezérlőrelé 312 kontaktusán, az L4 vezetéken, a motor II fázistekercsén az A2i és A 22 átkap­csolókon.taktusok közös pontjához folyik. Az A21 átkapcsoló folytán meg van szakítva az út Au -hez és a szelep a zárási irányban fekszik az áramkör­ben, úgyhogy ott áram nem folyhat át. Az ellenőr­zőáram számára egyetlen út áll nyitva a L3 veze­téken és a B4 fojtótekercsen át és a B 3 relének egy résztekercséhez — a B5 transzformátoron át való utat a 215 és 216 kontaktusok szakítják meg — a 3 vezérlő zárt 313 kontaktusán, a váltó plusz-hely­zete számára való ellenőrző relé B2 tekercsén, az L2 vezetéken át az A u és A 12 kontaktusok közös pólusához, a motor I fázistekercsén, az Lt vezeté­ken, a 3 vezérlőrelé 311 kontaktusán, az 1 telep­váltó 111 és 211 kontaktusán és 2 állítóáramát be­kapcsoló relén, az 5 relé tekercsén át az ellenőrző áramforrás földelt pólusához. Ha már most az 1 telepváltó (melyet váltóáramú ellenőrzésnél is így neveznek) vezérlését megii.­dítjuk, akkor az ellenőrzőáram a 111 és 112 kon­taktusokon át lekapcsoltatik; egyidejűleg a 113 és 114 kontaktusok záródnak, amikor is a Bi és B» ellenőrzőrelék rövidrezáródnak. A 3 vezérlőrelé is átáll és a 2 állítőáramrelé bekapcsoitatik, miáltal annak 211, 213 kontaktusai megnyílnak és a 212, 214, 215 és 216 kontaktusok záródnak. Az állító­áram ekkor a 212, 214, 215 és 216 kontaktusokon át bekapcsolódik. A •'//, vezérlőrelépár átkapcsolá­sával a 311 és 312 kontaktusok nyílnak, míg a 411 és 412 kontaktusok záródnak, miáltal a forgásirány megváltozik. Az állítóáram ekkor a transzformátor I fázisából L4 vezetéken át a II motortekercshez és az L3 vezetéken át visszafolyik a B 3 autotranszfor­mátor Y tekercsén át a nullponthoz; másrészt állí­tóáram a II transzformátorfázisból az Lt vezetéken át az I motortekereshez folyik vissza az L2 vezeté­ken át a Bs autotranszformátor másik X tekercsé­hez és onnan vissza nullponthoz. Mivel az áramok egyrészt az Liés L2 és másrészt az L3 és L4 vezetékekben nem egyenlő fázisúak, ha­nem egymáshoz képest 90°-kal el vannak tolva, a B5 autotranszformátor X és Y kapcsain és így az L2 és L3 vezetékek minden pontján feszültség lép fel. A V egyenirányító az A hajtóműben a két áram­irány egyike számára rövidzárlatot alkot és így csak a félhullámok egyike hatásos a B3 relé szá­mára. Ez a relé polarizált, úgyhogy csak egy áram­irány számára működhet. A V egyenirányító elrendezése és a Bs relé hatás­iránya úgy van megválasztva, hogy az indításnál fellépő áramirány a relét nem működtetheti. Ha az ellenőrzőáram abban az irányban folyik, mely irányban a V egyenirányító áteresztő, tehát az áramkör kis ellenállású, akkor egyrészt az 5 relé 1 ft k tartásért felel a Közgazdas; elegendő energiát kap a behúzáshoz és másrészt nem léphet fel akkora áram, mely az St ellenőrző­biztosítékot kiolvasztaná. A motor ekkor megindul. Az A hajtómű járása folytán az Au és A 12 kon­taktusok átkapcsoltatnak, miáltal közvetlen össze­köttetés létesül az L2 és L 3 vezetékek között. Ezál­tal eltűnik az Ljés L2 vezetékek közötti feszültség és azok ekkor párhuzamosan működnek. Az állítófolyamat végén a rövidzárlat megszű­nik, mivel ekkor az A21 és A 22 kontaktusok is át­állíttatnak. Ezáltal a motor fordulatszáma még nem változik meg, úgyhogy ismét feszültség lép fel az L2 és L3 vezetékek között, éppen úgy, mint az indí­tásnál. Mivel azonban az An , A 12 , és A 21 , A 22 kon­taktusok helyzete megváltozott, az egyenirányító áteresztési iránya az L2 és L 3 vezetékek tekinteté­ben a motor indításánál fennálló áteresztési irány­hoz képest megfordul, úgyhogy a B3 relében az eredő egyenáram iránya megfordult. Ezáltal a B3 relé hatásos lett és a telepváltó és az állítőáramot bekapcsoló relé kiváltásához vezet. Az ellenőrző áram újbóli keringése mármost (a hajtómű mí­nusz-helyzete számára való) Bi ellenőrző relét meghúzza. A berendezés alaphelyzete ismét helyreállott, de a hajtóműnek másik helyzetéhez. Az elektromotoros hajtómű vezérlésének újbóli megindítása az ismertetett móddal analóg módon történik. Szabadalmi igénypontok 1. Reverzálható elektromotoros hajtóműnek négy éren át való vezérlése, mely hajtómű kétfázisú mo­tort tartalmaz és a nyugalmi helyzetben ellenőrző­áramtól átjárt, célszerűen vasúti berendezések ál­lítószerkezetei számára, azzal jellemezve, hogy két­két ér (Lj—L4 ) a vezérlőszerkezet (B) és a hajtómű (A) között egy-egy fázistekerccsel (I—II) szilárdan van összekötve és az egyik fázistekercs (I) egyik vége a másik fázistekercs (II) végeinek egyikével magában a hajtóműben (A) elrendezett váltókon­taktusokon (An, A12, A 2 i és A 22 ) át úgy van össze­kötve, hogy menet közben e végek között közvetlen kapcsolat áll fenn, míg a véghelyzetekben ezeknek jelzésére, villamos szelepelrendezés (V) fekszik e végek között, mely kapcsolóberendezésre (B3—B 5 ) hat. 2. Reverzálható villamos hajtómű vezérlése négy éren át, azzal jellemezve, hogy a hajtómű (A) váltókontaktusai (Alx , A 12 , A21, A 22 ) védőgázlég­körben, vákuumban foglalnak helyet. 3. Reverzálható elektromotoros hajtómű vezér­lése négy éren át, azzal jellemezve, hogy az ellen­őrzőáram, mely a nyugalmi helyzetben a hajtómű­vön átfolyik oly váltóáram, mely legalább félhullá­mainak egyikével a hajtómű (A) szelepelrendezé­sén (V) átfolyik. rajz ;i és Jogi Könyvkiadó igazgatója 601841. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23. 1

Next

/
Thumbnails
Contents