147397. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alfa olefinek, különösen etilén katalitikus polimerizálására

Megjelent: 1960. augusztus 31. JÉfÉÉMÉ^ÜÉMMMIIÉMÉfr ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.397. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — LE—341. ALAPSZÁM Eljárás «-olefinek, különösen etilén katalitikus polimerizálására VEB Leuna-Werke, „Walter Ulbricht"-cég, Leuna, NDK Feltalálók: dr. Geiseler Gerhard vegyész, Leuna, Knothe Wolfgang, oki. vegyész, Merseburg A bejelentés napja: 1959. március 19. NDK-beli elsőbbsége: 1959. január 29. Ismeretes, hogy c-ölefinek, különösen etilén aluminiumalkileik, vagy alummiumaikilhalogeni­dek, valamint a periódusos rendszer 4—6. alcso­portjának nehézfémvegyületei jelenlétében szoba­vagy magasabb hőmérsékleten és légköri, vagy na­gyobb nyomáson nagymolekulás, műanyagszerű termékekké plimerizálhatók. Alumíniumalkilek, ill. aluimíniumalkilhaloganidek 'helyett hasonlóan jő eredményei alkalmazhatók ezeknek alkilariiéterát-lz .,- i ipi Pur-r ^au ik it pH, irolc-V 1TT iij.\ J ) i* I ÍH^TI i ^i at( ni en+ c lka 1 )!! -)L ih n r L1 " 1 i K h v,° i ^r t i i h T e" veg'u­lf HJl cPT t t. i it> j -»ti r-r po j i i ) lii­t->h at ti Vei -> n i1 i MI l r '" írn] L s i"ita i i ViH"* i •> i jk AC 'co np ners 1 írn i "K ^ i " fii j ] \ i -t n riK hno J ? ^i j <A hí •• ii ,iQU <_c> 1 ' 1 "> c 1 J Cl 1 lö. II t E* öl => 1 il > fco1 *" 1« cimjeiup* p- i LI ld di-n ^ja1 A »• nenn fls°_ i zt-in •- ' H C I i° do/-ibOihi I Pv i i i(i-i jin \,r_ IDKl ^ J. l H ) | lr ^ t 7ei i r lji=e eg "> fv loinm"! um­ii^n 's í c e'snco i i íz isz \ i"1 J Z4T >il t<i-L it arte Tugu\ en c Miután előbbiek érteim, ében a polimerizátum termelési hányada a katalizátor koncentrációval körülbelül arányos, a közepes molekulasúlyt lénye­gében a két katalizátorkoniponens aránya hatá­rozza meg. Ha tehát a polimerizáció sebességét növelni kívánjuk, úgy további, a két katalizátor­komponenst azonos arányban tartalmazó katali­zátormennyiiséget kell bevezetnünk. Azt találtuk, hogy további katalizátormennyisóg pótlólagos hoz­záadása nélkül a polimerizáció sebességét és ez­zel a polimerizátum tér-idő egységre vonatkozta­tott termelési "hányadát (tér-idő-termelési hánya­dát) jelentékenyen emelhetjük és egyidejűleg olyan polimerizátuinahoz juthatunk, amelynek kö­zepes molekulasúlyát a katalizátonkomponensek mólarányának ingadozása sokbal 'kevésbé befolyá­solja. Evégből a katalizátorhoz; aktivátorként olyan kénvegyületéket .adagolunk, amelyek általános képlete: Ri\ /^3 > CH — S — CH "\ R2 ' \R4 ahol Rí—R4 azonos, vagy egymástól különböző alifás szénhidrogénmaradékoik, mint metil-, etil-, vagy propilmaradékok lehetnek, vagy olyanokat, amelyknek általános képlete Rj v "> CH — S — Ar ahol Rí és R2 H-atomokat vagy tetszőleges alifás szénhidrogénmaradékokat, és Ar tetszés szerinti aromás szénhidro'génmaradákot jelent. Az eljárás során megmutatkozott, hogy a em­lített aktivátorok az organikus alumínium kompo­nenst széles tartományon belül, helyettesítik, úgy, hogy a találmány szerinti aktivátorok hozzáadásá­val a például alumíniumaik!! és nehézíémhaloge­nid közötti optimális mólarány 1 : 3,5 és 1 : 1,5 kö­zött van (lásd 4—11 példák) míg eddig az elöljáró­ban említetteknek megfelelően ez az arány 1 : 1-től 1 : 0,6-ig terjedő volt. Az. eddigi mólarányok fenntartása esetén rendkívülien megnövekedett re­dukált viszkozitású (lásd 1—3 példa) és ezáltal a jelenlegi feldolgozó berendezésekben csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem feldolgozható ter­mékek keletkeznek. Az aktivátort előnyösen a nehézfémnalogenid­del azonos mennyiségben alkalmazzuk, de adagol­ható ettől eltérő más mennyiségekben is; az opti­mális mennyiséget mindenkor empirikus úton kell meghatározni. A polimerizálást megfelelő oldószer jelenlétében, vagy pedig oldószerek távollétében foganatosítjuk. Eteráíokkal való munkánál sok esetben előnyös

Next

/
Thumbnails
Contents