146891. lajstromszámú szabadalom • Tárcsásfék, előnyösen gépjárművek részére

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.891. SZÁM 63. c. 51—57. OSZTÁLY - KA—789. ALAPSZÁM Tárcsásfék, előnyösen gépjárművek részére Dr. Klaue Hermann mérnök, Uberlingen/Bodensee (Német Szövetségi Köztársaság) A bejelentés napja: 1958. november 29. A találmány a kerület irányában el nem moz­dítható fékíhiázban 'elhelyezett tárcsásfékre vonat­kozik, mely egy forgatható tengelyen, tengely­irányban elcsúsztathatóan van felerősítve és fék­betéttel ellátott féktárcsát tartalmaz, mely a féke­zési folyamat alatt a fékházihoz szorítható. A tár­csásfékek ügy vannak kiképezve, hogy körül­forgásuk alkalmával hűtőlevegőt szívnak be, mely hűtőlevegő eltávozása a fékház külső kerületén elrendezett nyílásokon át történik. A találmány feladata az, hogy a fent vázolt módon, hőtechnikailag helyes megoldással, a tár­csásfékben a fékezési munka következtében ke­letkezett hőt a fékszegmensekről minél gyorsabban és hatásosabban elvezesse. A találmány célja, hogy a feladat helyes megoldásával a fék élettartamát megnövelje. A feladat találmány szerinti megoldása abból áll, hogy a féktárcsa fékbetétjét képező betétszeg­mensek az acéllemezből, vagy bronzból készített féktárcsán egymáshoz képest öly távolságra van­nak felerősítve, hogy a féktárcsa forgása alkal­mával ventillátor-szerű hatást fejtenek ki a hűtő­levegőre. E hatás következtében a fékházat körül­vevő kerékdobra felhelyezett keréksapka közpon­tosán kiképzett nyílásán át, valamint a féktárcsát hordó agyon levő nyílásakon keresztül a jármű külső oldaláról friss levegő beszívása megoldást nyer. A keréksapka kerületének külső része közelé­ben sugárirányban elrendezett nyílások találhatók, melyeken keresztül a keréksapkába .esetleg be­hatoló szennyeződések onnan ismét eltávolíthatók. A hűtőlevegő' belépésére szolgáló keréksapkán levő centrális nyílást a már isimert módon a kerék­agy felé elrendezett, előnyösen karimázott sapka­résszel oly módon fedjük le, hogy e sapkarész külső kerületén levő, a hűtőlevegő átáramlása cél­jából kiképzett rések még nyitva maradjanak. Az 1. ábra sematikusan azt ábrázolja, hogy az utcán, különösen, nedvesség esetén a legtöbb szennyeződés a gépjármű alsó részére és a kerekek belső felületére rakódik le. Hogyha a sematiku­san ábrázolt —1— járműszekrény —2— és —3— kerekei nedves, sáros, szennyezett pályán gördül­nek, úgy meghatározott szögben a sarat és egyéb szennyeződést felfröcskölik. Valamennyi kerékre a szennyeződés felfrecskelese az 1. ábrában fel­tüntetett sraffozásnak megfelelő irányban történik. Az 1. sematikus ábrából többek közt az is ki­tűnik, hagy a legnagyobb mértékű elszennyező­dés a két kerék közt helyet foglaló egész térben lép fel, ezzel szemben a kerekek külső felületei aránylag elég tiszták maradnak. Ezért előnyös a féktárcsák hűtésére szolgáló levegő beszívását a keréksapka külső1 oldala felől elvégezni és nem a kerekek közti térből eszközölni. Annak elkerü­lése céljából, hogy például egy másik elhaladó jármű által a külső részékre felfreccsent tisztáta­lanságok a fékben benn ne rekedjenek, a kerék­sapka a fent ismertetett módon minden nehézség nélkül kiképezhető. A találmány szerinti megoldás példakóppeni ki­viteli alakját a 2. és 3. ábra szemlélteti. A 2. ábra egy gépkocsi mellső kerekére fel­szerelt találmány szerinti tárcsásféket ábrázolja, mégpedig a kerék tengelyén át képzett metszet­ben. A 3. ábra a fék hosszmetszetét ábrázolja a 2. áb­rán látható A—B vonalak mentén. A 2. ábrában a keréktárcsa —4— jelzőszámmal van ellátva. A —4—keréktárcsa az —5— kerék­dobban van összearősftve és a —6— abroncsot tartja. A kerék a —8— kerékcsapokra —7— kerék­anyák segítségével van felerősítve, mely csapok az agyba vannak beerősítve. A —8— kerékcsapok, a kerék belső felének irányában, hengeres —10— megvastagított véggel rendelkeznek, amely —10— végeken a fékbetéttel ellátott —11— féklamellák tengelyirányban, szabadon elcsúsztathatóan vannak csapágyazva. Az egyes —11— lamellák betétszeg­mensei a —12— bádoglemezből készült tárcsára vannak felerősítve. A felerősítés ragasztással, csa­varokkal, szegecsekkel, vagy szimtéssel történhet. A bordázott —13— fékház csavarok segítségével van a —15— fékházfedélhez erősítve. A fékház előnyösen könnyűfémből készíthető. A —15— fékházfedél a jármű rögzített részével merev egységet képez, A —13— fékház és a —15— fékházfedél közt a —17— tányérrugó van felerő-

Next

/
Thumbnails
Contents