146797. lajstromszámú szabadalom • Vibrációs emelő olló

ü Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.797. SZÁM 19. c. OSZTÁLY — GE—296. ALAPSZÁM Vibrációs emelőolló Gerlei József, Pándy László és Hantos István mérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 14. A zsaluzatban készülő íbetonidomoknál, vagy a betonba helyezett formaképző közegnél, a zsaluzat vagy formaképző közeg eltávolítása — a beton­anyaggal való tapadás folytán —, -magával vonja a betonanyag széleinek rojtos felszakadását. Ennek megelőzése a legtöbb esetben igen nagy fontos­sággal bír, nemcsak esztétikai, hanem a betontest homogenitása szempontjából is, minthogy a meg­sérült betonszélek és élek tökéletes helyreállítása és pótlása igen kétséges. A pótolt részek a beton­tömbtől eltérő szilárdságúak és —: a rossz kötés folytán — a betontest gyenge pontjait képezik és így könnyen le is válnak. Fenti hátrányt kiküszöböli a találmány tárgyát képező vibrációs emelőolló, mely kizsaluzásnál, vagy a formaképző közeg eltávolítása alkalmával, akár a betonanyagot, akár a •zsaluzatot, vagy for­maképző közeget, vagy azok mindegyikét mecha­nikus vibrációnak veti alá, miáltal megszünteti a betonanyag és formaképző közeg közötti tapadást, közöttük viszkózus réteg keletkezik, melyen a formaképző közeg — a beton roncsolása nélkül — könnyen elcsúszik, illetve eltávolítható. A vibrá­ció azonban — a jelenleg ismert vibrációs eszkö­zökkel — nem minden esetbén vihető keresztül, a beton és zsaluzat viszonylagos speciális elrende­zése folytán. Különösen előnyösen alkalmazható a találmány tárgyát képező vibrációs emelőolló betonutak, va­lamint nagyobb betonlemezek (pl. repülőterek ki­futópályái stb.) építésénél, a betonba a betonozás előtt elhelyezett hézagképző lemezek eltávolításá­nál, hol a kihúzás alkalmával a beton szélei rend­szerint megsérülnek, beomlások állnak elő és eze­ket a hiányosságokat — sok időt rabló — kőműves­munkával állítják helyre, ami betonkötés szem­pontjából és a szilárdság rovására, rendszerint szakszerűtlen is. A hiányosság kiküszöbölésére alkalmazott egyéb eljárások: mint pl. a Butzer-féle hézagképző; vagy közepén ékes — háromrészes — hézaglemez;; vagy az üreges hézaglemez, melyet bitumenbe martot­tan ágyaznak a betonba, majd a betonkötés után — gőzt engedve az üregbe — a bitumen olva­dásával teszik lehetővé eltávolításukat, igen költ­séges és munkaigényes eljárások. Ugyanez a hát­ránya a Müller-féle hézagvágónak, mely a friss tömörített betonba vágja a hézagot, valamint azok­nak az eljárásoknak, melyek a teljesen megkötött betonba köszörülik be a hézagot. A találmány tárgya oly ollós emelőszerkezet, mely speciális elrendezésű vibróberendezéssel van egybeépítve. Ez alkalmas a betontest, vagy beton­úiba elhelyezett dilatációs lemeznek — a beton roncsolása nélküli — eltávolítására. A vibrótest az ollós emelőberendezésbe van beépítve, mely emelő­berendezés egyrészt — az ollós markolópofák szo­rításával — önzáróan merev kapcsolatot létesít a kihúzandó lemezzel, másrészt; — az ollóra ráépített vibrótest működésével — a markolópofák közvetí­tésével oly rezgőenergiákat ad át, mellyel a hézag­lemez betonnal érintkező felületein megszünteti a tapadást és roncsolásmentesen teszi lehetővé a be­tonból való kihúzását. A hézaglemez kihúzása után keletkező betonszélek, melyek rendszerint az út tengelyére keresztirányúak, az úttest legjobban igénybevett részei, így azok épségben maradása és ezzel járó kellő szilárdsága nagyfontosságú. Ugyanígy használható a találmány tárgya, meg­felelő nagyságrendi kiképzés mellett, oly művele­teknél, ahol tapadó közegből, vibráció segítségével kell tárgyakat eltávolítani, mint pl. földbe vert szádfalakat, oszlopokat, cölöpöket, csöveket stb. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező vib­rációs emelőolló példaképpen felvett kiviteli alakja van feltüntetve: 1. ábra a vibrációs emelőollót, a betonba he­lyezett hézaglemez markolásával ábrázolja. 2. ábra a vibrációs emelőollót, a hézaglernez ki­emelt állapotában mutatja. A rajzon az emelőolló, a —j— elektromotor tengelyvégein elhelyezett excenterekből álló vibró­elem testházára van felépítve. Az elektromotor tengelyvégein az olló —k— és —1— szárai, mint csapon elforgathatok. Az emelőolló az —f— ken­gyelnél fogva felfüggeszthető. E kengyellel csukló­san összekapcsolt —a— szorítócsuklók az ollószárak végein vannak csuklósan összekötve és ezek a markolt teher súlyánál fogva, az olló markoló­száraival önzáróan fogják meg az emelendő, vagy betonból kihúzandó tárgyat. Ugyanakkor a —j—

Next

/
Thumbnails
Contents