146394. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 2-piperidil-aril-metanolok új étereinek előállítására

o Megjelent: i960, március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.394. SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — UI—32. ALAPSZÁM Eljárás a 2-piperidil-aril-metanolok új étereinek előállítására Société des Usines Chimiques Rhone—Poulenc cég, Paris (Franciaország) Feltalálók: Jacob Robert Michel vegyészmérnök, Ablon sur Seine, Joseph Nicole Marie vegyészmérnök, Paris A bejelentés napja: 1958. július 28. Franciaországi elsőbbsége: 1957. augusztus 1. A jelen találmány tárgyát a 2-piperidil-aril-me­tanolok új étereinek előállítására szolgáló eljárás képezi. Ezek az éterek az alábbi általános képletnek felelnek meg: Ar—CH -(I) OR H N a képletben R valamely rövid szénláncú alkil­gyököt, Ar pedig fenilgyököt jelent; ez utóbbi egy vagy több tetszés szerinti helyettesítőt is hordoz­hat, mint pl. halogénatomokat, rövid szénláncú alkil- vagy alkoxigyököket, vagy metiléndioxi­csoportot. Rövid szénláncú alkil- vagy alkoxi­gyökön 1—4 szénatomot tartalmazó gyök értendő1. Az Ar—CH -(II) OH N H általános képletű 2-piperidil-aril-metanolokban két aszimmetrikus szénatom van, így ezek a ve­gyületek két sztereóizoniér alakban létezhetnek; ezt a két alakot az alábbiakban A és B alaknak fogjuk nevezni. A benzolmagban kívánt módon helyettesített 2-benzoilpiridinek katalitikus re­dukciója esetén az A alak keletkezik túlnyomó mennyiségben. Ha bármelyik alakot vagy a két alak keverékét hidegen tiocilkloriddal kezeljük és !i kapott klórozott származékot pl. vizes oldatban ásványi savval vagy ezüstnitráttal hidrolizáljuk, akkor a megfelelő' •meianolszármazékot csupán az egyik, a megállapodás szerint B-alaknak nevezett szeteroizomér alakban kapjuk. A 2-piperidil-ienilmetanol e két alakja az infra­vörös színkép rendszeres különbségei alapján is megkülönböztethető egymástól. A jelen találmány kizárólag a B-alakú racem vagy optikailag aktív éterek előállítására vonat­kozik. Az új B-alakú racem vagy optikailag aktív éte­reket a találmány értelmében a következő mód­szerek egyikével állíthatjuk elő, racem vagy opti­kailag aktív kiinduló anyagokból: 1. A (II) általános képletű B-alakú 2-piperidil­aril-metanolok klasszikus módszerek szerinti éte­rezése útján, amikor is a. nitrogénatomot esetleg valamely, a reakció végén könnyen eltávolítható csoporttal, pl. aeil- vagy ibenzoilcsoporttal védhet­jük a reakció folyamán. 2. Valamely /\ Ar—CHC1-­\/ N H általános képletű klórozott származék H—OH ál­talános képletű alkohollal vagy ennek valamely alkáli-származékával való kondenzációja útján, mi­közben az NH-csoportban a hidrogénatomot eset­leg átmenetileg valamely könnyen eltávolítható csoporttal, pl. benzil- vagy acilcsoporttal helyet­tesítjük. A fenti .módon kapott racem étereket esetleg felbonthatjuk optikailag aktív izomerjeikre, köz­vetlen rezolválási módszerek alkalmazásával. Az (I) általános képletű éterek igen érdekes izgató"' hatást gyakorolnak a központi idegrend-

Next

/
Thumbnails
Contents