146390. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék vízgőz áteresztő anyagok, pl. szövedékek, textiliák áteresztőképességének vizsgálatára

Megjelent: 1960. március 15. ORSZAGOa TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.390. SZÁM 42. k. 20-29. OSZTÁLY — TE—196. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÄLMÄNY Eljárás és készülék vízgőz áteresztő anyagok, pl. szövedékek, textíliák áteresztő­képességének vizsgálatára Textilipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Molnár István vegyészmérnök, Kitzin ger Ferenc vegyésztechnikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. október 28. A különféle vízgőzáteresztő anyagok vízgőzát­bocsátása részint rendeltetésük vagy használatuk, részint feldolgozásuk során bír jelentőséggel. Így pl. műanyaglapok vagy papírféleségek vízgőzát­bocsátása a felhasználás vagy gyártási eljárás so­rán lehet fontos, ugyanakkor pl. bőráruk, főleg ru­házati célokat szolgáló bőráruk vízgőzáteresztése a használat során várható igénybevétel szempont­jából lehet jelentőségteljes. Ismeretes, hogy különféle anyagi minőségű (ter­mészetes vagy mesterséges eredetű) szálasanya­gokból készült szövetök hordáskor eltérő érzeteket keltenek a ruhadarab viselőjében, sőt eltérő hatá­sokat váltanak ki a különféle appretúrák vagy kötésminták is. A különbségek egyik főokát a víz­gőzáteresztő képesség eltérő voltával magyaráz­zuk, miután a hordás során jelentkező jellemzők (pl. izzadásnál) és a vízgőzáteresztő képesség kö­zött az összefüggés egyértelmű. Vízgőzáteresztő képesség mérésére statikus kö­rülmények között, tehát nyugalomban levő tér­ben, általában kétféle vizsgálati módszert alkal­maznak. , Az egyik ismert módszernél előre meghatározott vízmennyiséggel feltöltött, ismert, felülettel bíró mérőedényt befednek a próbatesttel és megha­tározott, hőmérsékletű, nedvszívó anyaggal ellátott térbe helyezik. Meghatározott idő eltelte után mé­rik a mérőedényben levő víz súlyveszteségét, ami egyben az áteresztett vízgőzmennyiségnek, felel meg. A másik módszernél az eljárás fordított értelmű, mert a nedvszívó, vízelnyelő anyagot helyezik a mérőedénybe, azt lefedik a próbatesttel, majd az egészet közel 100% állandó légnedvességű térbe helyezik, a rendszert termosztálják és meghatáro­zott mérési időtartam után a vízelnyelő anyag súly­növekedése alapján adják meg a próbatest által átbocsátott vízgőz mennyiségét. E módszerek hibája az, hogy mind a vizsgálat előtt, mind a vizsgálat után, tehát két alkalommal kell analitikai mérlegen az igen gondos mérlege­lést eszközölni, s miután a mérőedény és próbatest mérése a termosztált és igen jól meghatározott légnedvességi körülményektől eltérő viszonyok kö­zött történhet, hamis mérési eredményeket adhat. Irodalmi adatok szerint az igen kis áteresztőké­pességű műanyagfóliák és papirosok . esetében a mérések pontossága legfeljebb 10%-osnak adódik. Textíliáknál ez az eredmény még kedvezőtlenebbül alakulhat. Jelen találmány célja, hogy e hibákat kiküszö­bölje és az ismert eljárásoknál nagyobb pontos­ságú, gyors mérési módszert, illetve eszközt adjon a vizsgálatok céljaira. A találmány előnye, hogy alkalmazása révén analitikai mérleges mérés nélkül, a vizsgálat bár­mely szakaszában igen nagy pontossággal (6 tize­des) tudjuk az átbocsátott vízgőzmennyiséget meg­állapítani, a rendszer megbontása vagy a mérés megszakítása nélkül. A találmány eljárás vízgőzáteresztő anyagok gőz­áteresztő képességének vizsgálatára, melynek so­rán hőtartó edényben, nedvszívó anyag jelenlété­ben mintával fedett, a vizsgálati edényhez kis keresztmetszetű csatlakozó csövön, előnyösen op­tikai nagyítóberendezés segítségével fokbeosztás­sal ellátott skáláról olvassuk le a vízszint változá­sait, majd a párolgást átszámítjuk. A találmány szerinti mérőkészülék ismérvei: fedővel lezárható hőtartó edény, az edényben el­helyezett nedvszívó anyag és légnedvességmérő műszer, valamint mintadarabbal befedhető olyan vizsgáló edény, melyhez egyrészt zárócsapokkal ellátott utántöltő cső, másrészt a vizsgálóedény fenékrészéből kiágazó az edény oldalfalához emel­kedőén elrendezett végén kapillárisán kiképzett vékony cső csatlakozik, mely cső mögött leolvasó skála, vagy optikai leolvasó szerv van. A hőtartó edény kivitelezhető duplafalú üvegedényből, mely­ben pl. termosztát által meghatározott hőértékre melegített höközlő folyadék kering. Az optikai le­olvasó szerv részei: fényforrás, kondenzorok, ob­jektív és vetítőfelület, mely összeállításnál a kon­denzor és objektív között helyezkedik el a vékony üvegcső azon része, melyben a folyadékszívó inga-

Next

/
Thumbnails
Contents