146179. lajstromszámú szabadalom • Érzékeny elektromágneses mérőszerv

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.179. SZÁM 42. k. 1—7. OSZTÁLY - VU-24. ALAPSZÁM Érzékeny elektromágneses mérőszerv Vyzkumny a zkusebni letecky ustav, Praha melletti Letnany Feltalálók: Dubsky Borivój mérnök, Praha, Straka Oldrich mérnök, Praha A bejelentés napja: 1958. augusztus 23. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1957. augusztus 24. A találmány olyan érzékeny, torziós szerv, amely valamely mechanikai mennyiséget vagy két mechanikai mennyiség viszonyát villamos mennyi­séggé alakítja át. Az eddig ismert érzékeny torziós szervek, me­lyek a Wiedemann-elv alapján mechanikai mennyi­séget villamos mennyiséggé alakítanak át, álta­lában kicsiny torziós testből állnak, mely torziós erő hatása alatt áll, és amelyet vevőtekercs (de­tektor) vesz körül. E testecskét a váltóáram akként gerjeszti, hogy az forgó mágnesteret létesít, me­lyet a testecske elcsavarodása deformál. A vevő­tekercs (detektor) a mágnesmezőnek a testecske elcsavarodásával arányos hosszirányú összetevőjét elektromotoros erő alakjában veszi fel (detek­tálja). E mérőszervek hátránya a detektált elektro­motoros erő bizonyos függése a táphálózat bizo­nyos frekvenciaingadozásától, a mérőszerv környe­zetének hőmérsékletétől és részben a gerjesztő hálózat feszültségingadozásától is. Ha tehát efféle szervet nagyon pontos mérésekhez akarunk hasz­nálni, akkor az említett hatásokat a mérő áram­körökben ki kell .egyenlíteni. E mérőszervek má­sik hátránya az, hogy azokkal nem lehet két mechanikai mennyiség viszonyát közvetlenül meg­mérni, ami pedig nagyon pontos méréseknél álta­lában elengedhetetlen. A találmány olyan érzékeny, torziós mérőszerv, amely négy egyszerű torziós szervnek közös tor­ziós testecskében való egyesítése folytán lehetővé teszi e mérőiszervek vevőtakercseinek (detektoraii­nak) megfelelő összekötését és így a mechanikai mennyiség pontos megmérését, ül. feljegyzését, szintúgy két mechanikai mennyiség viszonyának mérését. A rajz a találmány szerinti érzékeny mérőszerv példaképpen választott kiviteli és bekötési módját tünteti fel. Az 1. ábra a mérőszerv függélyes metszete. A 2. ábra annak felülnézete. A 3. ábra az egyik oldalnézet. A 4. ábra a mérőszerv bekötésének vázlata. Az 5. ábra a mérőszerv egy másik megoldási alakjának oldalnézete. Az 1—3. ábrák szerint az érzékeny mérőszerv­nek ferromágneses, torziós 5 testecskéje van, me­lyet mint pálcát vagy csövet a két végén a szin­tén ferromágneses anyagú 8 hüvelyek 9 feneké­hez vezetőileg erősítünk. A 8 hüvelyek és a 9 fenekek kapcsolatát úgy valósítjuk meg, hogy a torziós testecskét előzetesen az egyik vagy másik irányban el lehessen csavarni, ahol is az említett kapcsolat mindig vezetői és — miután az előzetes elcsavarást helyesen elvégeztük — rögzített kap­csolat. Az összekötés pl. ónforrasszal történhetik. A 8 hüvelyek szabad végét helytállóan és veze­tőileg erősítjük a 12 gerjesztőkörhöz kapcsolt 10 karimákhoz. A torziós testecske közepén ráerősített kicsiny 6 kar van, a testecske hosszának negyed­részeiben pedig egy-egy kicsiny 7 kar, melyeket a 13 kengyel köt össze egymással. A 6, 7 karokat úgy erősítjük az 5 testecskéhez, hogy ez ne legyen megszakítva. Az 5 testecske negyed hosszdarab­jait az 1—4 tekercsek szabadon és koaxiálisán veszik körüL Az 1, 4 tekercsek bekötése a 4. ábrán látható. E tekercseket úgy kötjük sorba, hogy az 1 te­kercs végét a 4 tekercs, végéhez csatlakoztatjuk. A 4 tekercs bemenő végét a semleges 16 poten­ciométerhez kötjük, melynek másik vége a 2 te­kercs bemenő! végéhez csatlakozik. A 2 tekercs ki­menő végét a 3 tekercs kimenő végéhez kötjük és az 1, 3 tekercsek bemenő végeit a 19 potenciométer végeihez csatoljuk. A 16, 19 potenciométerek kö­zepei közé iktatjuk a 17 erősítő bemenő oldalát, míg annak kimenő oldala a kicsiny kétfázisú 18 aszinkronmotor vezérlő fázisát táplálja. E motor gerjesztő fázisát a 20 tápforráshoz csatoljuk. A kicsiny 18 motort mechanikai átvitel útján a 19 mérőpotenciométer tolókájához kötjük.

Next

/
Thumbnails
Contents