146179. lajstromszámú szabadalom • Érzékeny elektromágneses mérőszerv

2 146.179 Az 5. ábra szerinti mérőszervnek 10 kengyelei vannak, melyek egyikéhez a csavarmenetes 14 konzolokat erősítjük. A csavarmenetek egy-egy 15 állítócsavarral kapcsolódnak, melyek a 6 kart rögzítik. Az 1—3. ábrák szerinti érzékeny mérőszerv a következőképpen működik: Az 5 testecskén áthaladó váltóáram, mely a 12 gerjesztőkörből kiindulva a 8 hüvelyek 10 kari­máján és 9 fenekén folyik keresztül, a testecské­ben forgó mágnesteret gerjeszt. E teret a 6 karra ható P2 erő az Mk 2 = P 2 -L 2 forgatónyomatékkal deformálja. A mágnestérnek e deformációval léte­sített hosszirányú összetevője az 1, 2 tekercsekben (+ e2 ) feszültséget, a 3, 4 tekercsekben pedig ugyanakkora, de ellenkező irányú (— e2 ) feszült­séget indukál. Ez az e2 feszültség tehát egyenesen arányos az Mk2 forgatónyomatékkal, ill. a P2 erő­vel. A P i erő okozta Mk i = P i • L i nyomaték a 7 karokra hat, minek folytán az 5 testecske mágnes­tere akként deformálódik, hogy a 2, 4 tekercsek­ben (—|— e i) feszültség, az 1, 3 tekercsekben pedig ugyanakkora, de ellenkező irányú {—-ei) feszült­ség indukálódik. Ha tehát a 4. ábra szerinti áram­körbe iktatjuk a 3, 4 tekercseket, melyek polari­tása ellenkező az 1, 2 tekercsekével, akkor az 1 tekercsben (e2 — ei) feszültség, a 2, 3 1 tekercsek­ben (e2 -r-et) feszültség, a 4 tekercsben pedig (e2 — ej) feszültség jelenik meg. Az áramkör kö­zépágában ekkor az e i (4 R + Q) — e2 (o i — 02) különbséggel arányos áram folyik, ahol R a vevő­tekercs (detektor) ohmos ellenállása, g a potencio­méterek ellenállása, Q\ és £>2 pedig a potenciomé­terek ellenállásdarabjai. A 17 erősítővel felerősített áram mozgásba hozza a 18 motort és a 19 mérő­potenciométer tolókáját. A motornak és ezzel együtt a potenciométer tolókájának mozgása ad­dig tart, míg az áram az erősítő bemenő végén zérusra nem csökken, vagyis amíg a következő összefüggés létre nem jön: e 1 (4 R + o) = e2 (pi — Q2 ) Ebből az egyenletből kiderül, hogy amennyiben ÍM == £>2 + x Q és Q2 — PI — xp, ahol x a tolóka és a potenciométer közepe közötti távolság viszonya a kifejtett potenciométer teljes hosszához, akkor ei x = const illetve e2 Mk, X = C Mk 2 vagyis az érzékeny mérőszerv lehetővé teszi a két forgatónyomaték viszonyának megmérését a 16 nullázó potenciométer segítségével, mellyel a be­rendezést zérusra állíthatjuk. Laboratóriumi készü­lékekhez a 17 erősítő helyett váltóáramú galvano­métert használhatunk és a mérőpotenciométert kézzel szabályozhatjuk. Minthogy a két ei, e2 feszültség a feszültségváltozástól, a gerjesztőforrás frekvenciája pedig a környezet hőmérsékletének változásától és egyéb zavaró hatásoktól függ, eze­ket a nemkívánatos hatásokat az áramkörben ön­működő módon ki kell egyenlíteni. Az áramkör középágában folyó árammal arányos feszültség, melyet a 17 erősítő felerősít, a tápforrás feszült­ségéhez viszonyítva 90c -os fázisváltozást szenved. Ezért nem feltétlenül szükséges, hogy az erősítőt olyan szervvel lássuk el, amely a kicsiny 18 mo­tor vezérlőfeszültségének fázisát elállítja. Az el­lenkező polaritású 3, 4 tekercseknek az áramkörbe iktatásával, az áramkör egyes ágaiban keletkező saját induktivitás következtében, elérjük, hogy az ej, e2 feszültségek fázisa pontosan azonos és így nem kell azok kölcsönös fáziseltolódását az erősí­tőbe jutásuk előtt kiigazítani. A (rézből készült) 1—4 tekercsek ellenállási hőmérsékletét úgy egyenlítjük ki, hogy a potenciométer ellenállását a tekercsek R ellenállásához képest nagyra vesszük. Egyetlen mechanikai mennyiség mérésekor a csa­varóerőt a mérőszervre előzetesen az állandó Mk2 nyomaték révén, a 15 csavarok útján engedjük hatni (lásd pl. az 5. ábrát). A nagyon pontos mé­rések alatt az egyes tekercsekbe indukált e2 és e, feszültségeknek abszolút értékükre nézve pon­tosan azonosaknak kell lenniök. Ezt úgy érjük el, hogy az érzékeny mérőszerv végeit a 8 hüvelyek 9 fenekeinek elforgatásával elcsavarjuk és gon­doskodunk arról, hogy a Pt erő helyesen terhelje a 13 kengyel közepét. Bizonyos esetekben a mérő­szervet úgy kell kialakítani, hogy az Mkj nyoma­tékok kölcsönösen ellenkező értelműek legyenek, vagyis hogy az Mk3 = —Mkt nyomaték hasson az érzékeny mérőszerv egyik részére. Ilyenkor az áramkörben a 3, 4 tekercseket felcseréljük, vagyis a 3 tekercset az 1 tekercshez, a 4 tekercset pedig a 2 tekercshez kötjük. Nagyobb forgatónyomatékok méréséhez az ér­zékeny mérőszervet úgy alakítjuk ki, hogy azt mint csövet az 1—4 tekercsekkel együtt egy toroid alakú gerjesztő tekercs veszi körül, mely a cső közepén halad át. A torziós testecskét mágneses telítődésig gerjesztve, a hiszterézist egyéb érzé­keny mérőszervektől ismert módon szüntetjük meg. A találmány szerinti érzékeny mérőszerv a mechanikai mennyiséget vagy két mechanikai mennyiség viszonyát igen pontosan alakítja át villamos mennyiséggé. A találmány különösen mérlegeknél előnyös, melyeknél a mérési tarto­mányt igen tág határok között változtathatjuk az Mk2 forgató nyomatéknak a 6 kar (L 2 ) hossza segítségével történő módosításával vagy a súlyok (P2 ) nagyságának változtatásával. Az érzékeny mérőszerv lehetővé teszi egy sorozat jelző vagy író műszer alkalmazását, melyek a környezet vál­tozásainak, rázásoknak, a tápforrás frekvencia- és feszültségváltozásainak ellenállnak és a talajban, vagy üzemekben a legnehezebb viszonyok között is igen pontosan tudnak mérni. A találmány sze­rinti érzékeny mérőszerv legmeglepőbb előnye, hogy az ún. viszonyított (relatív) készülékek fela­datát megoldja. Ilyenek pl. a viszonyított mikro­manométerek, viszonyított író villamos műszerek, viszonyított hőmérők stb. A mérőeszközt nemcsak méréstechnikai célokra, hanem szabályozáshoz is használhatjuk. A találmány szerinti érzékeny mérő­szerv egyik különleges példája az ún. kettős mérő­szerv, mely e szerv felét képviseli. Az Mk2 nyo­matékot az 5 torziós testecskének a 8 hüvelyek 9 fenekénél végzett állandó elcsavarásával, az Mkt

Next

/
Thumbnails
Contents