146150. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gépjárművek sérülésének megakadályozására, különösen várakozóhelyeken

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.150. SZÁM 63. c. 58^91. OSZTÁLY - PE—297. ALAPSZÁM Berendezés gépjárművek sérülésének megakadályozására, különösen várakozóhelyeken Perkedi Ottó tisztviselő, Budapest A bejelentés napja: 1957. augusztus 14. A forgalomban résztvevő gépjárművek számá­nak rohamos növekedése várakozóhelyeken mind­inkább megnehezíti a járművek beállását, ill. tá­vozását és erősen megnöveli az ilyenkor fellépő kocsisérülések lehetőségét. E nehézség kiküszöbö­lésére már többrendbeli javaslatot tettek. A ta­lálmány az ilyenféle biztonsági berendezéseknek abba a csoportjába tartozik, amelynél a gépjármű veszélyeztetett helyein elrendezett, kinyúló ta­pintószervek ütközésnél fellépő elmozdulása villa­mos jelzést ad a vezető előtti műszerfalon elhelye­zett jelzőlámpába és ezzel a vezetőt gyors féke­zésre, ill. megállásra készteti. A találmány célja e berendezések többrendbeli tökéletesbítése. A találmány szerint a tapintó­szervnek olyan alakot adunk, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy az az akadályozó jármű valamely üregébe nyúlva az előírt hatást t ne fejtse ki és így az összeütközés valószínűségét még nö­velje, így igen jól megfelel olyan lemezalakú, el­forgatható tapintószerv, amelynek síkja gyakorla­tilag vízszintes. Ilyen lemezt módunkban áll úgy kialakítani, hogy külső körvonala a védendő jármű­rész (lökésgátló) alakjához idomuljon és az eszté­tikai megjelenést ne rontsa. Ugyanebből az ok­ból a tapintólemez különösen személykocsiknál ál­landóan kinyúló, hatásos helyzetében maradhat és nincs szükség azt időnként visszahúzó szervekre. A tapintási biztonság még további fokozására a lemezhez, álló helyzetben, pálcát vagy zászlórudat erősíthetünk. Minthogy a tapintólemez tengely körül kilengethető, közvetlenül e tengelyre sze­relhetjük a villamos kapcsoló eszközt, mint forgó­kapcsolót. A találmány szerint továbbá a kocsi előterében legalább három jelzőlámpát alkalmazunk, melyek egyike azt közli, hogy a biztonsági berendezés, pl. egy kézikapcsoló bekapcsolása után, a gépjármű áramkörébe van iktatva, tehát üzemre kész, és hogy ütközési veszély nem áll fenn. Egy második lámpa a veszély jelentkezésére, ill. közeledtére figyelmeztet, míg egy harmadik lámpa határozott megállást parancsol. Ezeken kívül további lám­pákkal a veszélyeztető akadály legközelebbi pont­jának több, sorban csökkenő távolságát is közöl­hetjük a jármű vezetőjével. A vezető ilyen rész­letes tájékoztatása a manőverező mozgások szá­mának csökkentése szempontjából előnyös. Egy vagy két veszélyjelző lámpa ugyanis nem adná a vezető tudtára, hogy a veszélyes irányban még né­hány centimétert haladhat. A jelzőszerveket a jármű visszapillantó tükrével célszerűen egybe­építhetjük. Az ismertetett biztonsági berendezés működés­beli megbízhatóságával és emellett rendkívüli szer­kezeti egyszerűségével és így olcsóságával tűnik ki, mely tulajdonságok az ilyenféle berendezések bevezetéséhez a gépkocsiipar területén elengedhe­tetlenül szükségesek. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját példaképpen, vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra a tapintólemezek általános elrende­zésének felüln'ézete személygépkocsiknál. A 2. ábra egy tapintólemez és a hozzátartozó forgókapcsoló felülnézete. A 2a. ábra mint mellékábra egy zászlórúd alsó részét a 2. ábrára merőlegesen mutatja. A 3. ábra a vezetőülésnél levő .jelzőszervek elölnézete. Személyautóknál az elülső és a hátsó lökésgátló két végén, egyéb autóknál ezenkívül még oldalt is, alkalmas veszélyeztetett helyeken egy-egy, lé­nyegileg vízszintes helyzetű 1 tapintólemezt helye­zünk el (1. ábra). E lemezek alakja a 2. ábrán látható. Az ütközésnek kitett lemezszéleket lágy 2 anyaggal, pl. gumival vagy műanyaggal szegé­lyezzük. Az 1 lemezhez 18 pálcát vagy zászlórudat erősítünk, melynek felső része az 1 lemez szélén függőlegesen nyúlik fel. Az 1 lemez a nyíl irányá­ban a 3 tengelycsap körül szabadon elfordul, ha ütközésből származó erő hat rá. Ennek az erőnek megszűntével a 4 rugó az 1 lemezt nyugalmi hely­zetébe viszi vissza. A rugó egyik vége az 1 lemez­hez, másik vége az 5 szerelőlemezhez van erő­sítve, melyet alkalmas helyen a 6 furatokba he­lyezett csavarokkal a lökésgátló aljára erősítünk. A 3 tengelycsaphoz rögzítjük a villamos kapcsoló kétkarú 7 forgó érintkezőjét, melynek egyik karja a kapcsolódobozban elrendezett 8, 9, 10 érintkezők-

Next

/
Thumbnails
Contents