146150. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gépjárművek sérülésének megakadályozására, különösen várakozóhelyeken

2 146.150 kel, másik karja pedig 11, 12, 13 érintkezőkkel működhetik együtt. A 8 érintkező az üzemrekész állapotot jelző zöld pislogó lámpával, a ö érintkező a sárga figyelmeztető lámpával, a 10 érintkező a vörös stoplámpával áll összeköttetésben, míg a 11—13 érintkezők sorban egy-egy további lámpá­val kapcsolatosak, melyek pl. 15, 10, ill. 5 cm veszélytávolságot jeleznek, mégpedig a 15 és 10 cm-t jelző lámpák a 9 figyelmeztető lámpának, az 5 cm-t jelző lámpa pedig a 10 stoplámpának felvillanásával egyidejűleg. A 3. ábrát tekintve, a jármű belső terének vala­mely alkalmas elülső részéhez erősített 14 tartó­szárhoz gömbcsukló révén csatlakozik a 15 szek­rény, mely a jelzőlámpákat tartalmazza. A lámpák előtt, a vezető felé eső oldalon a szekrényt homá­lyos üveglap zárja le, melyen a mindénkori fel­villanó lámpa előtt valamely célszerűen választott felirat jelenik meg, mégpedig a közölt példában a zöld fényű, pislogó lámpa előtt „OK", a sárga figyelmeztető lámpa előtt „Attention", a vörös stoplámpa előtt „Stop" és egy felkiáltójel. Az „Attention" felirat alatti sorban a „15", ill. „10" számok válnak láthatóvá, a mögöttük levő lám­pától megvilágítva, míg az „5" szám a stoplámpa fényével együtt jelenik meg. E számok a két jármű legkisebb távolságát adják meg centiméterben. Ennél a kiviteli alaknál a 16 visszapillantó tük­röt egybeépítjük a 15 szekrénnyel, mégpedig 17 csuklópántok révén. A tükörlapnak előnyösen mindkét oldala tükrözött és mérete, alakja olyan, miiit a 15 szekrény elülső oldaláé. Így elérjük, hogy a tükör, a szekrény homályos üveglapja fölé leforgatva azt éppen elfedi, amikor is a tükörlap ellenkező oldala szerepel tükörként. A tükröt fel­es lecsapott helyzetében ismert rugós csappanó­szervek rögzítik. Ennek az összeépítésnek az az előnye, hogy a vezető tolatáskor a tükör révén nemcsak hátrapillanthat, hanem, egy pillantással megtudhatja a rendelkezésére álló lökéstávolsá­got is. A találmány természetében rejlik, hogy a be­rendezés egyes alkatrészeinek kialakítása és elren­dezése a találmány keretén belül sokféleképpen módosítható. Így pl. a tapintólemezeket vagy ezek egy részét a használaton kívüli időre a kocsi fel­építménye alá beforgathatóvá tehetjük. Különösen teherautók, autóbuszok és máseffélék oldalsó ta­pintólemezeinél van ennek a változatnak jelentő­sége. A tapintólemezek maguknak a lökésgátlók­nak a részei is lehetnek. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés gépjárművek sérülésének meg­akadályozására, különösen várakozóhelyeken, jel­lemezve a gépjármű vízszintes körvonalából ki­nyúló, e körvonal felé rugóhatás ellenében befor­gatható, a gépjárműnek ütközés szempontjából ve­szélyeztetett helyein vízszintes helyzetben elren­dezett egy-egy tapintólemezzel, továbbá ez utóbbi elmozdulásával vezérelt villamos forgókapcsolóval, melynek legalább három érintkezőpárja van és ezek a járművezető környezetében elrendezett egy­egy jelzőlámpával állnak összeköttetésben. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, jellemezve kiforgatott helyzetükben a gép­jármű vízszintes körvonalához simuló alakú ta­pintólemezekkel. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy egy vagy két tapintólemez a gépjármű egy vagy két lökésgátló­jához van erősítve, vagy ennek egy részét alkotja. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja, jellemezve a tapintóle­mezre erősített, abból függélyesen felnyúló pál­cával vagy zászlórúddal. 5. Az 1—4-. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kivitéli alakja, azzal jellemezve, hogy a villamos forgókapcsoló tengelye azonos a tapintó­lemez forgástengelyével. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja, jellemezve a berendezés üzemképes állapotát és a veszélymentességet jelző — előnyösen pislogó •— lámpával, továbbá a ve­szélyességre figyelmeztető lámpával, végül meg­állást parancsoló lámpával, melyek valamennyien közös lámpaszekrényben (15) vannak elrendezve és a villamos forgókapcsoló egy-egy érintkezőpár­jával (7—8, 7—9, 7—10) kapcsolatosak. 7. A 6 igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az üzemképességet és a veszélymentességet jelző lámpa zöld, a figyel­meztető lámpa sárga, a megállást parancsoló lámpa pedig vörös fényű. 8. A 6. vagy 7. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a lámpa­szekrény (15) további két vagy három lámpát is tartalmaz, melyek két, ill. három, sorban csök­kenő nagyságú veszélyes távolságot közlő számot világítanak meg és a forgókapcsoló további egy­egy érintkezőpárjához (7—11, 7—12, 7—13) csat­lakoznak. 9. A 6—8. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a jelzőlámpák a lámpaszekrényben (15) homályos üveglap mögött foglalnak helyet. 10. A 6—9. igénypontok bármelyike szerinti be­rendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a gömbcsuklósan felerősített lámpaszekrény (15) te­tején visszapillantó tükör (16) van. 11. A 10. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a visszapillantó tü­kör (16) a lámpaszekrény (15) nézőlapját alkotó homályos üveglap fölé leforgatható és azt mind a felhajtott, mind a leforgatott helyzetében rugós csappanószerv rögzíti. 12. A 11. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a visszapillantó tükör (16) mindkét oldala tükröző felületű. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 594573. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents