144922. lajstromszámú szabadalom • Automatikus működésű jéggyártó berendezés

Megjelent: 1959. június 15-en. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.922. SZÁM 17. b. OSZTÁLY — FA-343. ALAPSZÁM Automatikus működésű jéggyártó berendezés Faragó István művezető, Budapest A bejelentés napja: 1957. június 19. Ismeretes, bogy a sóleves hűtéssel dolgozó jéggyártó berendezéseknél a sóié által okozott korrózió folytán a berendezés sólével érintkező részei igen hamar tönkremennek s ki kell őket cserélni. Minthogy a jéggyártó berendezéseknél — e cserélésre szoruló berendezési tárgyak tetemes vasmennyiséget foglalnak magukban, így ezek sűrű cseréje a bennük, illetve velük termiéit jég árát nagymértékben növelik. A sóié okozta korróziós hatások kiküszöbölése végett, egyre inkább elterjed a közvetlen elpá­rolgású hűtési rendszereknek az alkalmazása, a jéggyártásban is. Ekkor ugyanis az ammóniák vagy egyéb hűtőközeg mindjárt a jégképző edényben, vagy annak környezetében párolog el, közvetlenül a fagyasztandó víz hőtartalmát elvonva, s így nincs szükség közvetítő közegre (sólére). A jég önköltségi árának további csökken­tése a jéggyártó berendezés működésének auto­matizálásával volna biztosítható. Történtek is már erre vonatkozólag kísérletek és ennek folytán születtek automatikus illetve félauto­matikus jéggyártó berendezések. Ezek azonban nem váltak be, és így nem is tudtak elter­jedni, részben a bonyolult és drága automatika miatt, részben pedig azért, mert a jég leolvasz­tását nem tudták kifogástalanul biztosítani emberi beavatkozás nélkül. A jelen találmány szerinti jéggyártó beren­dezés mentes a fenti hiányosságoktól, mert közvetlen epárolgású hűtési rendszerrel dol­gozik, s így a korróziós veszteségei jelenték­telenek, továbbá az automatikus működése egyszerű és olcsó berendezési tárgyakkal biz­tosítható, és elpárologtatója úgy van kialakítva, hogy a rajta képződött jég emberi beavatkozás nélkül is biztosan leolvasztható. A találmány tárgyának szerkezeti felépítése és működése a rajzmellékletek ábráin bemuta­tott példakénti kivitel kapcsán az alábbiakban van ismertetve. A rajz 1. ábrája a találmány szerinti berendezés egy példakénti elpárologtató tagját mutatja, a 2. ábra az 1. ábrának megfelelő harántmet­szet, a 3. ábra egy olyan példakénti jéggyártó be­rendezés sémáját tünteti fel, amely két db. 1. ábra szerinti elpárologtató tagot tartalmaz, a 4. ábra egy a 3. ábrában szereplő tolattyú vázlatát szemlélteti, az 5. ábra egy váltószélep példakénti kiviteli alakját mutatja, a 6. ábra egy olajnyomással működtetett sze­lep példakénti kiviteli alakját ábrázolja, míg a 7. ábra egy olyan automatikus szelepcsoport kapcsolását tünteti fel, amely négy db. elpáro­logtató tag és egy kiegyenlítő tartály között létesít kapcsolatot. A találmány szerinti berendezés elpárolog­tatói szakaszos működésűek, de a fagyasztási — és le olvasztási időszak egymás utáni átváltá­sát az automatika biztosítja. A jégképződés az elpárologtató tagokon tör­ténik. A berendezés egy példakénti elpárolog­tató tagját az 1. és 2. ábra szemlélteti. A tu­lajdonképpeni elpárologtató az (1) jelű, egy síkban levő csövekből és az ezekhez hegesztett (13) lemezekből áll. Az (1) csövek és a (13) le­mezekkel képzett (14) terek alul a (6) jelű alsó gyűjtőcsőbe, felül pedig a (2) felső gyűjtőcsőbe torkollanak. A (6) alsó gyűjtőcső egyik vége — az 1. ábrán (9)-ed jelölt csonk révén — a (10) visszacsapó szelep közbeiktatásával1 a berende­zés folyadékelválasztó tartályához csatlakozik, míg a másik vége — a (8) csőcsonk — a ké­sőbb ismertetett közbenső edénnyel tud köz­lekedni. A (10) visszacsapó szelep csak a folya­dékelválasztó tartálytól az elpárologtató csövei felé irányuló áramlást tesz lehetővé, ellenkező irányú áramláskor önműködően lezár. A (2) felső gyűjtőcső (4) csőcsonk segítségével az el­párologtató csaphoz tartozó, később részlete­sebben tárgyalt és a 5. ábrán bemutatott vál­tószelep (100) jelű csonkjához csatlakoztatható. A tulajdonképpeni elpárologtató csőrendszert egy leolvasztó csőkeret övezi, amely az elpáro­logtató egyes részeivel — a szélső függőleges csövekkel és a gyűjtőcsövekkel — körös-körül érintkezik, célszerűen azokhoz hozzá van he­gesztve. A leolvasztó csőkeret alul (6) alsó

Next

/
Thumbnails
Contents