144922. lajstromszámú szabadalom • Automatikus működésű jéggyártó berendezés

2 144.922 gyűjtőcső síkjában egymás alatt elrendezett és egymással is összehegesztett (7) csövekből áll. E (7) csövek (11) függőleges csövekkel a felső (3) csőpárhoz vannak kapcsolva. A (3) jelű cső­pár kialakítása és elrendezése az alsó (7) cső­páréhoz hasonló. A leolvasztott csőkeret alsó része a (12) csonknál a kondenzátorba vezető csővezetékhez van kapcsolva, míg a felső rész az (5) csőcsonk révén az 5. ábrán bemutatott váltószelep (94) csőcsonkjához csatlakozik. Az 1. és 2. ábra szerinti kialakítású elpáro­logtató egyszerű gyártástechnológiával olcsói? előállítható, kellő mechanikai szilárdsággal ren­delkezik, és a rajta képződött jég leolvasztása minden külön beavatkozás nélkül is biztosan megtörténik. Ugyanis a jégnek az elpárolog­tató felülete széleiről való leolvasztás szokott problémát jelenteni, de e megoldásnál az el­párologtatóval körös-körül érintkező leolvasztó vezeték — amelyben a leolvasztási periódusban a kondenzátorból jövő meleg gőzök áramlanak — éppen a jégfelület széleit olvasztja meg, s így a jégnek az elpárologtatótól való elválása a jég hőmérsékletváltozás következtében beálló térfogatváltozása folytán simán megtörténik. A találmány szerinti automatikus jéggyártó berendezés igen lényeges része a hűtőközeg fo­gyasztási és leolvasztási periódusnak megfelelő áramlásának irányítását végző váltószelep. A váltószelep átállítása, hidraulikus vagy pneu­matikus úton történhet. Az itt ismertetett pél­dánál olaj nyomással van működtetve, és az olaj irányítását egy tolattyú végzi. A 4. ábrán egy tolattyú példakénti kivitele van vázlatosan feltüntetve. A (86) tolattyúház­ban a (78) rúdra erősített (79) és (80) dugattyúk vannak. A (86) ház egyik oldalán a (81) és (82) csőcsonkok vannak elrendezve úgy, hogy a du­gattyúk alsó helyzetükben a (82) csőcsonkot, felső helyzetükben pedig a (81) csőcsonkot fog­ják közre. A (86) tolattyúház másik oldalán, an­nak fcözéptáján a (85) csőcsonk van, amely az előremenő olajvezetékhez van kapcsolva. A ház alsó és felső részén a (84), ill. (83) csőcsonkok vannak elrendezve, amelyek egymással és a visszafolyó olaj vezetékével vannak összekötve. A (78) rúdhoz mereven csatlakozik a (77) vas­mag, amely egy (76) mágnestekercs (74) te­kercstartójának (75) üregében elmozdulhat. A (76) mágnestekercs (73) kivezetései pl. egy idő­relé áramkörébe vannak kötve. Az 5. áhra egy váltószelep példakénti kiala­kítását szemlélteti. A (87) szelepházat a (90) vá­lasztófal a felső, olajtérre és az alsó, hűtőkö­zegtórre osztja. Az olajtérben a (91) dugattyú foglal helyet, és ennek dugattyúrúdját a (92) tömszelence fogja körül. A (91) dugattyú az olajtérhez csatlakozó (88) és (89) csőcsonkok között mozoghat, az e csőcsonkokon keresztül­áramló olaj nyomásának hatására. A hűtőkö­zegteret fölfelé a (93) tömszelence zárja el. A hűtőközegtérbe torkollik a (94) és (100) jelű csőcsonk. A (94) csőcsonkon át a váltószelep alsó tere az elpárologtató tag felső leolvasztó csőpárjának kivezető csövéhez van kapcsolva. (Az 1. ábrán (5) jelű csőcsonkhoz.) A (94) cső­csonk ailatt az áttöréssel ellátott (95) gát foglal helyet, amelynek alsó részén a (96) szelep-ülés van kiképezve. A (100) csőcsonkon át a váltó­szeíllep alsó tere az elpárologtató tag felső gyűj­tőcsövével közlekedhet. (Az 1. ábrán (4) a (87) szelepház alsó részén a (99) csőcsonk van, és ez a folyadékelválasztó tartály gőzterébe vivő csővezetékhez kapcsolódik. A (99) csőcsonk torkolata körül a (96)-hoz hasonló (98) szelep­ülés van kiképezve. A (91) dugattyú rúdjának alsó végére van rögzítve a (97) szeleptest. Az 5. ábrán bemutatott váltószelep működése a 4. ábra szerinti tolattyúval együtt a követ­kezőképpen történik: a tolattyú (81) csőcsonk­ja a váltószeilep (88) csőcsonkjával, míg a (82) csőcsonk a szelep (89) csőcsonkjával van össze­kötve. Ha a (76) mágnes áramkörét zárjuk, ak­kor a kifejlődő mágneses térerő hatására a (77) vasmag egy — a rajzon fel nem tüntetett — terhelés pl. rugóerő ellenében felfelé elmoz­dul, s így a vele merev kapcsolatban álló (79) és (80) dugattyúik is ,,a fölső határhelyzetükbe kerülnek. Ekkor az előremenő olaj a (85) csö­vön át a (81) csőbe, illetve ezen valamint a vele összekötözött (88) csőcsonkon át a váltószelep­be tud folyni. Itt a (91) dugattyút lefelé nyom­ja, így a (91) dugattyú alatti teret kitöltő fá­radt olaj a (89) csőcsonkon és a hozzá kapcsolt (82) csőcsonkon keresztül a tolattyúba kényte­len folyni, ahonnan a (84) csőcsonkon át a visz­szafölyó olaj vezetékébe áramlik. A váltósze­lep tehát az 5. ábrán bemutatott helyzetet fog­lalja el, amikor is a (97) szeleptest az első (98) szelepülésen fékszik fel, s így a (94) csőcson­kon át a (leolvasztott csőből érkező hűtőközeg­gőz a (95) gát áttörésén keresztül a (100) cső­csonkba, majd innen az elpárologtató tag felső hűtőcsövébe tud áramlani. Amikor a (76) mágnes áramkörét megszakít­juk, akkor a mágneses erőtér megszűnése foly­tán, a (77) vasmag felrántásakor előfeszített ru­gó a vasmagot — és vele együtt a (79) és (80) dugattyúkat —. a 4. ábrán feltüntetett helyzet­be visszanyomja. Ekkor a friss olaj a (85) cső­ből a (82) csövön, valamint a vele összekapcsolt (89) csonkon át a váltószelep (91) dugattyúja alá folyik. A friss olaj nyomása következtében a (91) dugattyú felemelkedik, és a felette levő olajat a (88) csövön nyomja ki.Mivel a (88) cső­csonk a tolattyú (81) csőcsonkjával össze van köt­ve, így rajtuk keresztül a fáradt olaj a tolattyúba jut, ahonnan a (83) csövön át a visszafolyó ve­zetékbe kerül. A váltószelep ezen helyzetében a (97) szeleptest a (96) szelepülésen fekszik fel, s így most a (100) cső a (99) csővel közlekedik, minek folytán az elpárologtatóból a (100) csö­vön érkező hűtőközeg-gőzök a (99) csövön át a folyadékelválasztó tartály gőzterébe juthat­nak. Mint a későbbiekben kitűnik, a 4. ábrán fel­tüntetett tolattyúállás a hozzá tartozó elpáro­logtató tag fagyaszitási periódusának felel meg, míg az 5. ábrán bemutatott szelepállás mellett a leolvasztás történik. A 3. ábrán egy jéggyártó berendezés vázlata van feltüntetve. Ezen a vázlaton nem szerepel­nek a hűtés szempontjából alkalmazott azon berendezési tárgyak, amelyek a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents