144892. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés higanygőzös vagy izzókatódos áramirányítók visszagyújtási viszonyainak vizsgálatára

Megjelent: 1959. május 31-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS• 144.892. SZÁM 21. g. 1-16. OSZTÁLY — GA-369. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés higanygőzös vagy izzékatódos áramirányítók visszagyűjtési viszonyainak vizsgálatára A Magyar Állam, mint a feltaláló Ganszky Károly mérnök, budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1955. május 28. A nagyteljesítményű áramirányítók kifejlő­dése egyre több mérési és vizsgálati megoldás kifejlesztését tette az iparban szükségessé. Ko­rábbi időszakban az: áramirányítókat úgy vizs­gálták, hogy a kívánt feszültségre kapcsolva különböző áramértékekkel terhelték és ennek függvényében vizsgáltak az áramirányító visel­kedését. A terhelést első ízben ohmos ellenállás képezte, így a mérésbe bevitt összes energia hőveszteséggé alakult át. A technika fejlődésivel és a típusok szapo­rodásával, a felhasznált energia nagy értéke miatt ezt a mérési eljárást módosítani kellett, mivel egy jól elkészített áramirányító vissza­gyújt ásai és átgyújtásai statisztikus valószínű­ség szerint történnek, tehát egy, vagy több visszagyűjtés kivárásához sok idő és sok ener­gia elhasználása volt 'szükséges. Ez okból a vizsgált áramirányító által átalakított teljesít­ményt a későbbiekben már valamilyen módon visszanyomtak a hálózatba és ily módon az energiaveszteségek szempontjából' gazdaságos­sabbá tették a méréseket. A rekuperáció kez­detben forgó gépcsoportokkal, később higany­gőz inverterekkel történt. Ezek próbaterembe való beállítása azonban a teljesítmény függvé­nyében változó, de nagy értékű gépek beállítá­sát tették szükségessé. Jóllehet ezeket a mód­szereket még ma sem vetették el teljesen, a típusfejlesztési és kutatási munkáknál lassan mégis háttérbe szorulnak a következő okokból: A nagy gépekkel történő rekuperálás, kör­tűz-, visszagyűjtés és átgyújtásveszély az in­vertekben stb. a méréseket nehézkessé tette,. nem beszélve arról, hogy egy hosszabb ideig tartó méréshez komoly személyzeti apparátust kellett . megmozgatni. A vizsgált objektum igénybevétele a mérések alatt különösebb mérvben nem növekedett meg, tehát a vissza­gyűjtések jó áramirányító esetében ritkán for­dultak elő és az ilyen módon véghez vitt mérés, hacsak nem rendkívül hosszú ideig végezték, sohasem tudott teljesen tiszta képet nyújtani arra vonatkozólag, hogy mi az áramirányító teljesítményhatára. A méréseket rendszerint egy transzformátorral, helyesebben egy bizo­nyos egyenfeszültség mellett végezték és amennyiben más feszültségen kívánták a prob­lémákat elvégezni, úgy /más feszültségáttételű nagy telj esíaményű transzformátort kellett be­állítani. A mérések ütemének gyorsítását szol­gálta a rövidzárásban történő mérési módszer, ami az előzőekhez képest sok előnnyel rendel­kezik, ámbár hátrányai is vannak. A rövidzárási mérési módszer előnyei: Anélkül, hogy rekuperációs gépcsoport be­építésére lenne szükség, a mérés által felvett energia alacsony és mégis biztosítani lehet a vizágált áramirányító tetszőleges kapcsolási tel­jesítménnyel való működtetését. E mérési módszernél az áramirányító kap­csolási teljesítménye jóval nagyobb a normális üzemi kapcsolási teljesítménynél, mivel a vizs­gálatok közel nulla volt egyenfeszültség mellett történnek. Az áramirányító vizsgálata mind visszagyűj­tés, mind átgyújtás szempontjából egyszerre történik. A módszer elég egyszerűen kezelhető. A rövidzárási mérési módszer hátrányai: Igen nagy a meddő teljesítmény fogyasztás, ami a hálózatban elosztási veszteségeket okoz. A piimér oldalon nagy a felharmonikus tar­talom, ami a felvett meddő teljesítmény naiv­ságára való tekintettel a generátorokat igénybe­veszi. A módszer csak rácsvezérlésű áramirányító esetén alkalmazható. A különböző feszültségeken történő mérés-

Next

/
Thumbnails
Contents