144892. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés higanygőzös vagy izzókatódos áramirányítók visszagyújtási viszonyainak vizsgálatára

2 144892 hez különböző feszültségáttételű transzformá­torok alkalmazása szükséges. E hiányok pótlására és kényelmetlenségek kiküszöbölésére egyre nagyobb mérvben ter­jedtek el olyan műkapcsolások, melyek az ösz­szes mérési módszer előnyeit a hátrányok kikü­szöbölése mellett kiemelik. E módszerek lényege mindig az, hogy az áramirányító anódáramát mindig más áramfor­rásból biztosítják, mint a visszagyújtás szem­pontjából érdekes inverz feszültséget. Az áram­irányító anódáramát alacsony feszültségű transzformátor szolgáltatja és így az áramirá­nyítót különböző Icsúcs/Iköztp formatényezőjű és ezzel együtt különböző kialvási meredekségű árammal terhelhetjük. A kialvás után a záró­feszültségét változtatható szekunder feszültsé­gű transzformátor biztosítja és ezáltal lehetővé válik, hogy az áramirányítót egy bizonyos áramnál és kommutációs árammeredekségnél különböző feszültségű transzformátorral való üzembetartást helyettesítő módon vizsgálhassuk meg. Az áramszolgáltató és feszültségszolgál­tató rész szétválasztása által a mérés energia­felvétele igen erősen leszorítható. A felsorolt négy mérési módszer különbsége a fejlődés sorrendjében nemcsak a vizsgálatok tökéletesítése szempontjából figyelhető meg, hanem abból is, hogy a felhasznált teljesítmé­nyek egyre csökkennék. Az utóbbi kimutatása egy példa kapcsán igen eklatánsán látható. Vegyünk pl. egy 3000 kW-os áramirányítót és vizsgáljuk meg a mérésnél fogyasztott villamos energiát a különböző módszereknél. 1. A terhelés ohmos ellenállás (pl. víz). Fel­vett teljesítmény 3000kW, veszteség 3000 kW. 2a. A terhelés motorgenerátor. Felvett telje­sítmény 3000 kW; rekuperált teljesítmény 75% hatásfokot feltételezve 2250 kW; veszteség 750 kW. 2b. A terhelés inverter. Felvett teljesítmény 3000 kW, rekuperált teljesítmény 90% hatás­fokot feltételezve 2700 kW, veszteség 300 kW. 3. Rövidzárásban történő mérés. Felvett tel­jesítmény 100 kW+ 2900 kVA. Veszteség 100 kVA + a 2900 kVA-nak megfelelő terme­lési és elosztási veszteségek. 4. Indirekt módszerekkel történő mérés. Fel­vett teljesítmény 100 kW -f- kb. 5%. Veszteség ugyanez. Az utolsó mérési módszer alkalmazása tehát minden szmpontból előnyös és ajánlatos. Az eddig ismert ilyen jellegű külföldi módszerek és berendezések pusztán azzal a hibával ren­delkeznek, hogy igen drágák, nagy beruházási értéket képviselnek. Ennek oka abban rejlik, hogy a használatos megoldások az inverz fe­szültséget rezgőkörrel állítják elő, mely rezgő­kör az inverz feszültség késedelem nélküli megjelentetése érdekében az anódáram kialvása után a főárammal egyenlő és azonos értelmű áramlökést bocsát a vizsgálandó anódra. Ez a megoldási forma meglehetősen nagyteljesítmé­nyű kondenzátort és nagy jóságtényezőjű rez­gőkört igényel. Az eddigi vizsgálati módok hátrányait elke­rülhetjük, a vizsgálatot kevesebb villamos ener­gia elfogyasztása árán és egyszerűbb, olcsóbb berendezéssel végezhetjük el, ha a találmány szerint az inverz feszültséget nem közvetlenül egy nagyteljesítményű áramforrásból vesszük, hanem erre a célra egy kellő feszültségre töltött villamos kondenzátor, vagy kondenzátortelep feszültségét használjuk, amivel a visszagyújtási jelenség a kondenzátor egyszeri kisülésére van korlátozva. A találmány szerint továbbá ezt a konden­zátort egyenirányítón át egy megfelelő nagy­feszültségű transzformátorral töltjük meg és egy vezérelt egyenirányító útján hozzuk kap­csolatba a vizsgálandó áramirányítóval abban a pillanatban, amikor az áramirányítóba egy má­sik kisfeszültségű transzformátorral betáplált feszültség iránya az anód-katód irányból az ellenkezőbe megy át. A találmány egy kivitele szerint egyszerre két áramirányítót soros kapcsolásban vizsgá­lunk, úgy hogy az inverz feszültséget ezek egyikének elektródáira kapcsoljuk. Ezzel azt érjük el, hogy ez utóbbi áramirányítót vissza­gyújtás szempontjából, a másikat pedig ugyan­akkor átgyújtás szempontjából vizsgálhatjuk. Vizsgálat közben az áramerősségeket és fe­szültségeket ismert módon regisztrálhatjuk, a bizonyos idő alatt bekövetkezett vissza- és átgyújtásokat pedig áramlökésszámlálóval szám­lálhatjuk. A találmány szerinti berendezés egy kiviteli alakját a rajzmelléklet tünteti fel, amelyen az 1. ábra a berendezés vázlatos rajza, a 2., 3. és 4. ábra a berendezés működése fo­lyamán beálló áramjelenségeket tünteti fel, az 5. ábra háromfázisú áramirányító esetét mu­tatja. Az 1. ábrán A és B az áramirányítók, amelyek együttes vizsgálatát a találmány szerint el akar­juk végezni. E célból ezek az áramirányítók egyértelemben sorba vannak kapcsolva a Tri transzformátor szekunder áramkörében. RÍ el­lenállás a zárlati áram korlátozására való. A Tri transzformátor úgy van méretezve, hogy formáló transzformátorhoz hasonlóan 70—90 volt mellett az áramirányítók maximális anód­áramát, amelynek irányát az IA nyíl mutatja, 700—900 ampert, ki tudja adni. Az áramirá­nyítók vezérlő rácsára adandó vezérlő feszült­séget az Önmagában ismert V vezérlő áramfor­rás szolgáltatja. Azt a feszültséget, amelynél az áramirányí­tók visszagyújtásra hajlamosságát vizsgálni akarjuk, a Tr2 transzformátor szolgáltatja, amelynek feszültsége evégből zérus és 2000 volt között szabályozható és maximális effektiv áramerőssége 5 amper. Ez a transzformátor a Ci kondenzátort a T2 egyenirányítón és R3 ellenálláson át tölti olyan értelemben, hogy f-nél negatív, h-nál pozitív polaritása van. A terhelő áramot adó Tri transzformátor áramköre és a visszagyűjtést okozó inverz fe­szültséget adó Tr2 transzformátor áramköre az e és f pontokban közvetlenül, az a és h pon­tokban pedig a TI vezérelt egyenirányítón és R2 ellenálláson át van egymással összekötve,

Next

/
Thumbnails
Contents