144526. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nem-fémes kötözőanyag csomózásának gépesítésére

Megjelent: 1958. november 15-én. / ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.526. SZÄM 81. a. 7—16. OSZTÁLY — HA—474. ALAPSZÁM Berendezés nem-fémes kötözőanyag csomózásának gépesítésére Hanfwerke Füssen-Immenstadt A. G., Füssen (Bayern). A bejelentés napja: 1956. augusztus 4. A találmány berendezés sima felületű, nem­fémes kötözőanyag mechanikai, tehát gépi csomó­zásának lehetővé tételére és a találmányt főleg fé­nyezett (polírozott) felületű kötözőanyagok és zsi­negek feldolgozására vonatkozik. Célja a talál­mánynak, hogy tetszés szerinti nagyságú csomago­kat és göngyölegeket vagy más efféléket lehessen gépi úton átkötni olymódon, hogy a madzag vagy zsineg egy tekercsről (gombolyagról) tekercselődik le. A találmány lényege az, hogy oly markoló, ve­zető és feszítő eszközöket alkalmazunk, amelyek a zsineget egyrészt végénél, másrészt pedig a csomó­zás helye előtti áthúzásnál megfogják és hurkok létesítése közben a zsineg végét a hurkon áthúz­zák, miközben tényleges kettős csomó keletkezik, amelyet takácscsomónak vagy tengely-csomónak szoktak nevezni. A szár vagy zsineg áthúzása után, valamint a csomózás után a kinyúló zsinegdarabo­kat a gép meghúzza, tehát feszíti és azután le is vágja, éspedig legalább a tekercs vagy gombolyag felé vezető végződést. Pontosabban kifejezve a találmány abban áll, hogy a csomagot átfogó, a tekercsről lehúzott szál végeiből olyképpen létesítjük az említett igazi ket­tős csomót, hogy a markoló és vezető alkatrészek megfelelő kialakítása, valamint ágyazása és veze­tése révén ez a csomózás gépi úton jön létre. Ennél a munkánál a csomagnak vagy göngyölegnek a zsi­neggel való átfogása után a tekerccsel egyenlőre még összefüggő zsineg perecalakban részarányos, kettős hurkot létesít. Ezután a zsineg végét (vagy kezdetét) a kettős hurok mindkét szemén átvezet­jük, majd pedig az áthúzott szálvég rögzítése köz­ben a tekerccsel összefüggő szálvéget meghúzzuk, miközben egyidejűleg a csomó a zsinór kezdeti ré­szén , a csomag felé tolódik, vagy megfordítva, a csomag mozog, a csomózás felé, mire azután a ket­tős hurok mindkét részét egymással összekötő zsi­nórdarabbot átfordítjuk. Ilyen módon szorosan el­helyezkedő és biztosan elcsomózott átkötést ka­punk. Ez a berendezés előnyösen olyan kialakítású, hogy a zsinórt vagy madzagot az első szerszám a te­kercsről lehúzza, ill. legombolyítja és a zsinór eleje két lényegileg egymással azonos, egymás mögött a csomagtartó mellett elhelyezett második szerszá­mon halad keresztül éspedig csomagtartó irányá­ban. Ezután a zsineg végét kézzel húzzuk ki e má­sodik szerszámokból és az átkötendő csomag men­tén a csomag másik végéhez visszük, ahol a cso­magtartó alatt elhelyezett és felfelé nyúló harma­dik szerszámba helyezzük, amely a zsinór kezdetét felveszi. Ezután ez a harmadik szerszám a zsinór kezdetét a csomagtartó alatt átviszi és ezáltal az a csomagtartó alkatrész mellett levő szerszámhoz ke­rül vissza. Ezután az első szerszám eltávozik a má­sodik szerszám mozgási körzetéből, vagy innen már el is távozott. E művelet után a második szerszám (ill. mindkét második szerszám, amelyen a zsinórt átvezettük, együttesen lefelé mozdul el és így a har­madik szerszám felé közeledik. Lényegileg ezzel egyidejűleg a két második szerszám ellentétes irá­nyokban 270°-os elfordulást végez. Emellett a szán­nak a két második szerszám közötti része lényegi­leg eredeti magasságában marad, amit egy negyedik szerszámmal érünk el, miáltal a tekercshez és a csomaghoz viszonyítva két részarányos hurok* ke­letkezik (kettős hurok). Ezután egy ötödik szerszám hatol át a második szerszámokon és egyúttal az ál­taluk létesített hurkokon is, miáltal ez az ötödik szerszám átveszi a harmadiktól a zsinór megfogá­sát, hogy azt a hurkokon áthúzhassa. Most a ne­gyedik és a két második szerszám a zsinórt elengedi és ekkor következik be annak hurkolása. Ehhez csatlakozóan vagy ezzel egyidejűleg a hatodik szer­szám a hurkolás fölé kerül, olymódon, hogy a köz­vetlenül a hurkokhoz csatlakozó zsinórrészeket a hatodik szerszám mélyedése veszi fel és azok a ha­todik szerszám felső részén lépnek ki. Ezáltal a hur­kok és az általuk húzott szálvégek a hatodik szer­szám alatt maradnak. A tekercshez vagy gombo­lyaghoz vezető zsinórdarabot ezután olymódon húz­zuk vagy feszítjük meg a zsinórt tartó első szer­szám további hátracsúsztatása révén, hogy a hatodik szerszám mozgásával való együttműködés folyamán a hurkok szoros szemekké húzódnak össze. Eközben a hurkokat összekötő zsinórdarabot a hatodik szer­szám átfordítja, miáltal tényleges kettős csomó (ta­kács csomó) keletkezik. Ezután a vágóberendezés levágja a csomóból elálló zsinórrészeket és vala­mennyi szerszám, valamint a vágóberendezés kiin­dulási helyzetükbe térnek vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents