144241. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektroncsövek kongásának mérésére és csúcsfeszültségmérés

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.241, SZÁM 21. g. 1-16. OSZTÁLY .— JA-300. ALAPSZÁM Berendezés elektroncsövek kongásának mérésére és csúcsfeszültségmérés VEB Funkwerk Erfurt, Erfurt, mint Jansen Martin mérnök és Wiesemann Helmut mérnök, Erfurt NDK. jogutódja. A bejelentés napja: 1956. június 3. A találmány olyan, elektroncsövek kongásának és Zörgésének .mérésére szolgáló berendezésre vonatko­zik, amellyel lehetségessé válik a kongásjelenség időtartamának és a kongásfeszültség csúcsértékének minden különös technikai előismeret nélkül, szub­jektív hibaforrások nélkül és a mérési értékek kü­lön kiértékelése nélkül, az indikáló^szközről való közvetlen leolvasása. A találmány tárgyát képezi to­vábbá a csúcsfeszültség mérésére szolgáló különle­ges, kapcsolási elrendezés is. Kongás mérésére általában az elektroncsöveket ejtő- és kopogtatóberendezésen pontosan megsza­bott erővel rázzák és az ezáltal, a csőre adott üzem­feszültségek mellett fellépő váltakozó feszültségeket felerősítve vezetik a kongás mérésére szolgáló be­rendezéshez, amely azután vagy a kongásgörbe le­folyására nézve, vagy pedig annak egyes pontjaira nézve szolgáltat felvilágosítást. Ismeretes, hogy a kongásgörbék felrajzolására elektromechanikus rajzolóberendezést, pl. egy un. Neumann-írót, szoktak használni. A rajzoló miftatő tehetetlensége (tömegerői), továbbá a kongási fe­szültségnek az idő függvényében logaritmikusan fel­vitt görbéinek időtrabló és különleges felkészültsé­get igénylő kiértékelése azonban különösen hátrá­nyos. Egy másik ismert berendezésnél a kongási görbé­ket egy katódsugárcső utóvilágítással rendelkező er­nyőjére rajzoljak fel. Mivel azonban a görbe az er­nyőn csak rövid időre jelenik meg, a görbe lefolyá­sának megfigyelésénél és megjegyzésénél erős kon­centrálás elengedhetetlen, ami azonban fáradás kö­vetkeztében idővel lehetetlenné válik. Az is ismert, hogy lehet a kongási görbéket bal­lisztikus galvanométerrel kimérni. Ennek során a galvanométer ballisztikus maximumkitérését kell a kongás mértékéül kiértékelni. A galvanométer túl­terhelésekkel és rázassál szembeni nagy érzékeny­sége mellett azonban e módszernél még külön hát­rányt jelent az a körülmény, hogy a galvanométer egyenlő nagyságú kitérései mellett nem ismerhető fel az, hogy a galvanométer e kitérését nagy kon­gésfeszültségcsúcs idézte-e elő rövid kongásidő mellett, vagy pedig hosszú kongásidő kis kongás­feszültségcsúcs mellett. A műszer ugyanis csupán elektromos mennyiséget, vagyis a kongási görbe integrációját jelzi. Találmányunk értelmében a felsorolt hátrányok azáltal küszöbölhetők ki, hogy a berendezés a kon­gástartam és a kongásfeszültség nagyságának kü­lönálló indikálóeszközeivel ellátott kapcsolási elren­dezéssel rendelkezik. Emellett a kongástartam és a fellépő legnagyobb kongásfeszültség szolgáltatják a kongásra nézve jellemző adatokat. A megadott kapcsolási elrendezések segítségével módunkban áll ezen értékeket elektronikus úton mérni. A kongástartam egy a kongástartammal ará­nyos értékű, egy töltőkondenzátoron keletkező fe­szültséget mérő, milliszekundumokra kalibrált mé­rőműszeren közvetlenül olvasható le, éspedig úgy, hogy a. töltőkondenzátorra, ellenálláson keresztül, egy relé segítségével, a kongásimpulzus tartamára töltőfeszültséget adunk. A relé mágnesesen működ­tetett mechanikus, vágy pedig az ismert flip-flop kapcsoláshoz hasonló módon, elektronikusan vezé­relt kapcsolóhíd. lehet. A kongástartam mérésére, a kongásimpulzus tartamára, célszerűen elosztófoko­zaton keresztül, egy számlálóberendezésre mérő­frekvenciát is lehet kapcsolni. A kapcsolási elrendezés segítségével a legnagyobb fellépő kongásfeszültség egymás fölött, vagy egy­más mellett elrendezett parázsfénylámpák felvilla­násával olymódon mutatható ki, hogy a meggyúj­tott parázsfénylámpák száma a csúcsfeszültség nagyságától függ. Az egyes parázsfénylámpák kö­zötti feszültségértékek fokozatát célszerűen logarit­mikusan választjuk meg és ez az érték tetszés sze­rint csökkenthető, miáltal a mérési pontosság nö­vekszik. A meggyújtott parázsfénylámpák a felvil­lantás után tovább -égnek és hasonlóképpen a kon­gástartam mérőértékei is néhány percig fenntart­hatók, ami e mérési értékek leolvasását és feljegy­zését jelentősen megkönnyíti. A leolvasás után ez­után a'mérési értékek kapcsolók segítségével elolt­hatok. A kongástartam mérésnél lehet a mérendő cső többszörös rázása révén, a mérési értékek kikapcso­lása nélkül, több mérési értéket egymásra is össze­gezni, úgy, hogy könnyen több mérés átlagértékét képezhetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents