144052. lajstromszámú szabadalom • Programkapcsoló

\ Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.052. SZÁM • 42. q. OSZTÁLY - HO-408. ALAPSZÁM Programkapcsoló A Magyar Állam, mint a feltalálók: Horváth László, Seregi József és Wirth József okt. gépészmérnökök, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1955. december 31. A programkapcsolók, vagy programvezérlő berendezések olyan villamos berendezések, amelyek feladata, hogy bizonyos, előre meghar­tározott üzemállapotoknak, vagy működések­nek előre meghatározott sorrendben, esetleg meghatározott időközben egymás után követke­zését biztosítsák. Pl. egy mechanikai eljárásnál, a különböző műveleteket végző gépek hajtó­motorjait meghatározott sorrendben, esetleg résziben egyidejűleg kell működtetni, amikor minden egyes motor működtetése pl. annak in­dításából, kellő időn át kellő sebességgel jára­tásaiból, esetleg reverzálásából és megállításából állhat. Hasonlóan; valamely hőkezelési eljárás­nál annak szükségessége merülhet fel, hogy egy villamos kemencét — különböző errősségü fűtő­áram bekapcsolásával — előre meghatározott időtartamra meghatározott hőmérsékleten kell tartani Az ilyen programvezérlő berendezésnél a program egyes fázisainak megfelelő kapcsoláso­kat kezdetben kézi működtetésű kapcsolóhen­gerrel végezték, később a kapcsolóhengert re­lékkel vezérelt szervomotorral működtették. Az ilyen berendezés hátrányai: 1. A program változtatása nehézkes; 2. az egy programon belül beállítható fázisok (műveletek, üzemállapotok) száma korlátozott; 3. a helyszükséglet nagy; 4. sok színesfémet, ill. külföldi anyagot tar­talmaz; 5. a kapcsolóhenger élettartama kicsi. A találmány olyan programkapesoló, amely a fenti hibáktól mentes és ezért az ismerteknél sokkal célszerűbb megoldás. Ezt azzal érjük el, hogy a vezérlő impulzusok felvételére és az elő­írt program egyes fázisainak bekövetkezését biztosító villamos kapcsolások létesítésére olyan — a gyenge áramú technikából már ismert — villamos kapcsoló berendezést használunk, amelynek léptetőrelével mozgatott tengelyen megerősített kapcsolókarjai és ezekkel együtt­működő kontaktusmezői vannak. A kontaktus­mezők ívpontjai és a velük együttműködő kap­csolókarok egy része vezérlő impulzusoknak működtetőrelékhez juttatására, azok más része pedig a program egyes fázisainaik bekövetkezé­séhez szükséges villamos kapcsolások létesíté­sére szolgál. A léptetőrelé a találmány szerint egy üzemi áramforráshoz kapcsolt feszültségosztóhoz csat­lakozik és a működtető impulzusokat egy lép­tető segédrelétől kapja, amely viszont az üzemi áramforrás teljes feszültségére van méretezve és a léptetőrélé megszakítójával s a kapcsoló­berendezés egyik kapcsolókarján át az ehhez tartozó ívpontiokhoz; csatlakozó, vezérlő impul­zusokat adó érintkezőkkel sorba van kapcsolva. A találmány értelmében még • egy lassított működésű védőrelét is alkalmazunk, amelynek egyrészt egy nyugalmi érintkezője van a lép­tetőrelé áramkörében, másrészt egy-egy mun­kaérintkezője van azokban az áramkörökben, amelyekben a kapcsolóberendezésnek egy-egy további karja az előírt program egyes fázisai­nak bekövetkezését biztosító villamos kapcsolá­sokat létesíti, illetve a program egyes fázisai­nak bekövetkezését jelző berendezést működ­teti. Ez, az elrendezés arra szolgál, hogy az erős­áramú körben a kapcsolókarnak egyik ívpont­ról a másikra lépése az ívpontok árámmentes állapotában következzék be. A találmány további jellegzetességeit egy ki­viteli példa kapcsán fogjuk ismertetni. A találmány egy kiviteli példáját a rajzmel­léklet tünteti fel. A találmány szerint az előírt program, egy­más utáni fázisainak megvalósítására, ill. az eh­hez szükséges villamos kapcsolások létesítésé­hez az LR léptetőrelét , alkalmazzuk; e relé mágnese villarniosáram hatására rugót feszít meg, amely az áram megszakadása után felsza­badulva, a T tenglyt az LR1—LR4 karokkal együtt előrelépteti. LR1 kar a relét működtető impulzusok átvételére való; az impulzusokat az LR1 kar N ívpontjaihoz csatlakozó érintkezők zárása útján állítjuk elő. LR2 karral szükség esetén gyenge áramú vezérlő jelek bocsáthatók

Next

/
Thumbnails
Contents