144052. lajstromszámú szabadalom • Programkapcsoló

2 144.052 ki. LR3 kar a program egyes fázisainak meg­valósításához szükséges kapcsolásokat létesíti. N ívpontjaihoz pl. áramerősségszabályozás ese­tén vagy egy szabályozó soros-ellenállás kiveze­tései, vagy erősáramú mágneskapcsolók mágne­seinek vezetékei csatlakozhatnak. E kar áram­körébe tehát ha nem is a szabályozandó erős­áram folyik, de az ívpontokon való áramszaka­dás mégis e kettő rongálódásához vezethetne. Ezért ai találmány szerint a kar áramkörébe VR3 érintkező van elrendezve, amely a "talál­mány értelmében, mint később látni fogjuk, az LR3 karral olyan működési kapcsolatban áll, hogy a kar előrelépése mindig a VR3 érintkező megszakított- helyzetében, -vagyis az ívpontok árammentes állapotában történik; az ívpontok tehát rongálódásnak nincsenek kitéve. Az: LR4 kar erősáramú jelzésre, pl. a program éppen folyamatban levő fázisának izzólámpák útján való jelzésére szolgál. Az ívpontok rongálódás­tól való megvédése a VR4 érintkezővel a VR3-hoz hasonlóan történik. Az LR léptetőrelét az LSR léptetősegédrelé vezérli 2 kontaktusának zárásával, amikor egy­idejűleg 3 érintkezőjével a VR védőrelé áram­körét megszakítja. A VR védőrelé 2 nyugalmi érintkezője az LR léptetőrelé áramkörét, 3 és 4 munkaérintkezője pedig az erősáramú kört zárja. A berendezés működése a következő: 1. LSR léptetősegédrelé és LR léptetőrelé árammentes, az LR1—LR4 kapcsolókarok az; N kontaktusmezők 1. ívpontjain nyugalomba van­nak, VR védőrelé áramköre zárva van, tehát 3. ill. 4-nél az erősállamú szabályozó, ill. jelző áramkör zárva van. A program első fázisa fo­lyamatban van. A program második fázisának megfelelő kapcsolások létesítése végett a programkapcsoló karjait a 2. ívpontokra kell léptetni. Ebből a célból 2. Az 1. ívponthoz menő vezetékbe beiktatott El érintkezőt zárjuk. Ennek hatására az A, El, LR1, LRO, LSR, áramkörökön át LSR relé ára­mot kap és meghúz. Ennek folytán a) LSR2 munka kontaktusán át az LR lép­tetőrelé bekapcsolását előkészíti és LSR3 érint­kezővel VR védőrelé áraimkörét megszakítja, aminek folytán VR relé elenged és VR 3, 4 érintkezői nyitásával az erősáramú köröket megszakítja; továbbá b) VR2 érintkezőjével zárja az LR léptetőrelé áramkörét, amelynek mágnese a léptetőrugót megfeszíti és ezzel LRO önmegszakítónál az LSR léptetősegédrelé áramkörét megszakítja. Ennek folytán 3. LSR léptetősegédrelé elenged és így a) LSR2 érintkező bontása miatt az LR lép­tetőrelé áramköre megszakad és ennek folytán a léptetőrugó felszabadulva, a programkapcsoló karjait a 2. ívpontra lépteti. Egyidejűleg b) LSR3 érintkezőnél záródik a VR védőrelé áramköre, amely késleltetésének megfelelően lassítva nyitja VR2 érintkezőt az LR léptetőrelé áramkörében és VR 3, 4 érintkezők zárják az erősáramú áramköröket. Ezzel a program második fázisa megvalósult, ' a relék pedig az 1. pontbelivel egyezően, az első fázis alatti helyzetbe tértek vissza. A 2. ívpontról a kefék a relék hasonló műkö­dése köziben lépnek tovább, ha a 2. ívponthoz csatlakozó E2 érintkezőt zárjuk. Látható, hogy az LR3 és LR4 kefe tovább­lépése köziben a 3, ill. 4. érintkezőknél az; erős­áramú kör mindig meg van szakítva, az: ívpon­t-oknál tehát sera zárási, sem megszakítási szikra nem. jöhet létre. A programkapcsoló vezérlése tehát El, E2, stb. érintkezők egymásután zárásával történik. A vezérlés történhet egyszerűen időkapcsoló­val, amely a kapcsolásokat beállított időközök­ben egymás után automatikusan végzi. Történ­het azonban úgy is, hogy a program valamely fázisának megindítását az előző fázis befejező­dése indítja meg. A megindítás mechanikai be­rendezésnél pl. végálláskapcsolóval történhet, amelyet pl. egy beérkező csille működtet; hő­technikai berendezéseknél pedig pl. kontakt­hőmérővel, amely a kellő hőfok elérésénél kap­csol stb. Ha a program úgy hozza magával, hogy va­lamely ívponton a kapcsolókaroknak csak át­menetileg kell tartózkodniok, annyi ideig, amennyi a lassított működésű VR védőrelé megszólalás-idejének megfelel, különleges megoldást alkalmazhatunk, amely az ábrán a 3 ívponttal kapcsolatosan van feltüntetve. Amint az LR1 kapcsolókar a 3. ívpontra lép, az A, VR1, 3, LR1, LRO, LSR áramkörben LSR léptető segédrelé működésibe jön, LSR1, érint­kezővel önmagának tartó áramkört zár s LSR2 és LSR3 érintkezői útján megindítja a fentebb 1—3. pontokban részletezett működést, amely­nek eredményeként a léptetőrelé a program­kapcsolót a 3. ívponton áthaladva a 4. ívpontra lépteti. / Már említettük, hogy a találmány szerinti programkapcsoló egyik előnye a program könnyű változtathatósága. A program megvál­toztatásának egyik módja, hogy sok fázisból ál­ló program lehetőségéről gondoskodunk és a programváltoztatás bizonyos fázisok elhagyásá­ban áll.. Hé pl. a 4., 5. és 6. fázisokat el akarjuk hagyni, és a 3.-ról közvetlenül a 7. fázisra aka­runk ittérni, akkor ezeknek ívpontjait az ábra szerint a 6. ívponttal öszekötjük. így a 4. ív­pontra lépett kefe ott nem fog megállani, ha­nem innen az 5.-re, 6.-ra, majd a 7.-re lép to­vább. A relék összejátéka egyértelmű azzal, amelyet fentebb az 1.—3. pontokban részletez­tünk, azonban a VR relé késleltetett működése miatt attól a 3a. pont után eltér. Amikor ugyanis a felvett példa szerint a kapcsoló a 4. ívpontra lép, az LSR relé hatása azonnal érvényesül, a 2. pontban leírtak szerint a LR relé működésibe jön és a kapcsolót továbblépteti^ mielőtt a 3b. pont szerint a VR relé az erősáramú kört zár­hatná. A kapcsolókarok tehát az egymással ösz­szekötött ívpontokon végiglépkednek anélkül, hogy az erősáramú kör záródnék, vagyis a pro- r gram közbeeső fázisai létesülnének.

Next

/
Thumbnails
Contents