144050. lajstromszámú szabadalom • Bázisos vagy semleges tűzálló tégla, különösen tűzálló kemenceboltozatokhoz, és eljárás a tégla előállítására

Megjelent: 1958. július hó 1-én. É . . . — -ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.050. SZÁM 80. b. 8. OSZTÁLY — HE-285. ALAPSZÁM Bázisos vagy semleges tűzálló tégla, különösen tűzálló kemenceboltozatokhoz és eljárás a tégla előállítására Feltaláló: Dr. Heuer Rüssel Pearce vegyész, Philadelphia, Pa. (USA) Bejelentés napja: 1956. december 27. A találmány bázisos vagy semleges tűzálló tég­lára vonatkozik, különösen tűzálló kemencebolto­zatokhoz, valamint a tégla előállítására alkalmas eljárásra. Ismeretesek már olyan bázisos vagy semleges tűzálló téglák, amelyeknek egy vagy több oldalu­kon összefüggő vagy áttört oxidálódó fémből ké­szült borításuk (rátétlemezük) van. A kemence üzeme közben a rendszerint oxidálódó —• vas vagy acélborítás (rátétlemez) oxidálódik és a keletkező vasoxid reakcióba lép a tűzálló téglák általában kromitból, magnéziumoxidból vagy kromit és mag­néziumoxid keverékéből álló anyagával, melyben az említett alkotórészek egyike túlsúlyban lehet. Ezáltal a boltozatnak összefüggő egésszé való ösz­szeolvadását elősegíti és megakadályozza a gáz ki­szökését, illetve levegő belépését a réseken (héza­gokon) keresztül. Továbbá ismeretesek olyan téglák is, amelyeknek egymással szembenfekvő oldalaikon fémből, pél­dául acélból készült borításuk van, és amelyeket a téglák hossza irányában terjedő fémbetétek erősí­tenek meg. , A tűzálló, bázisos vagy semleges tégláknak azt a tulajdonságát, hogy hajlamosak a forró homlok­fallal párhuzamosan, a forró felülettől körülbelül 25—75 mm távolságban haladó vonal mentén le­pattogni, az oldalfalakon elhelyezett fémborítás (rátét), illetve az ilyen rátétlemezek és fémbetétek sem küszöbölik ki. A találmány célja elsősorban az, hogy olyan tűz­álló téglákat teremtsen, amelyeknek a forró felü­lettel párhuzamos lepattogzásra (Spalling) Való hajlama gyakorlatilag teljesen ki van küszöbölve. Ezt a célt a tégla anyagával együtt sajtolt, leg­alább egy belső betéttel érik el, amely a téglának egymással szembenfekvő oldallapjain elhelyezett külső borítások (rátétlemezek) között a tégla hosz­sza irányában terjed és emellett legalább is a hi­deg téglalap közeléig ér. Ezzel a találmány szerinti bázisos vagy semleges, tűzálló téglákat, amelyek­nek a téglák egymással szembenfekvő oldalain .el­helyezett külső borításuk (rátétlemezük) van oxi­dálódó fémből, amely rátétek között legalább egy fémbetétről történt gondoskodás, az jellemzi, hogy a belső betét, illetve a belső betétek, amelyek elő­nyösen tömör fémlemezek, a tégla anyagával együtt vannak sajtolva és a hideg téglavég közelébe, vagy célszerűen egészen közvetlenül a hideg téglavégig terjednek, úgy, hogy a belső betét, illetve a belső betétek élei a tégla homloklapjával egy szintben végződnek és a belső betét, illetve belső betétek elő­nyösen párhuzamosan, illetve közel párhuzamosan haladnak a külső borításokkal (rátétlemezekkel). A téglákba beágyazott belső fémbetétek, illetve belső betétlemezek (amelyeket a következőkben rövidség kedvéért csak belső betéteknek vagy belső betétlemezeknek fogunk nevezni) oxidálásakor a kemence kampány közben — mint azt sikerült megállapítani —. a téglák hízása vagy méreteik nö­vekedése nem következik be, különösen nem a be­tétlemezekre harántirányban, úgy, hogy a téglákba beformázott belső betétlemezek a kemence üzeme közben a téglák méreteinek semmiféle változását sem okozzák. Nyilvánvalóan a betétlemez oxidáló­dásakor keletkező vasoxid a tűzálló anyag bázisos alkotóelemeivel lép reakcióba és például az ezek­ben jelenlevő magnéziumoxiddal magnézium­ferrit keletkezése mellett — térfogatváltozás oko­zása nélkül — bediffundál a tűzálló anyagba. A 10%-nál nagyobb magnéziumoxid tartalmú kromit­tégláknál, amelyekbe betétlemezek vannak be­ágyazva, ugyanez a folyamat megy végbe. Az ilyen módon a kemence üzeme közben keletkező kiválóan tűzálló magnéziaferrit a tégla hosszirányában ha­ladó erősítőbordákat* alkot, ezek az erővonalakat megszakítják és a magnéziaferrit sáv egyik olda­láról keresztben a törés továbbterjedését a magné­ziaferrit másik oldalára megszakítják és ezzel a tégla hajlamosságát a forró téglafelülettel párhu­zamos lepattogzásra lényegesen lecsökkentik. A találmány szerinti téglák külső lemezein — egyébként ismert módon — kiugrások, például nyelvek és/vagy nyílások lehetnek a tapadószilárd­ságnak a tégla anyagában való növelésére. A be­tétlemezek is el vannak látva nyelvekkel és ha­sonlókkal, illetve nyílásokkal, amelyeken a tégla anyag átlépve a betétek és a tűzálló anyag közötti kapcsolatot erősíti. A felhasználás céljának megfelelően, a találmány szerinti téglák lehetnek ékalakúak vagy derékszö­gűek és különösen tűzálló kemenceboltozatokhoz például sík vagy boltozatos függőtetőkhöz alkal­masak, azonban bármilyen kemencefalazathoz, pél-

Next

/
Thumbnails
Contents