143243. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogénpárlatok kéntelenítésére

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.243. SZÁM 23. b. OSZTÁLY - He-215. ALAPSZÁM - Eljárás széfshidrcsgénpáriatok kénteEenítésére Nagynyomású Kísérleti Intézet, Budapest A bejelentő intézet által megnevezett feltalálók: Dr. Hesp Vilmos (40%-ban), Dr. Barabás Jenőné (25%-ban), Dr. Varga József (20%-ban) és Dr. Eabó Gyula 15%-ban). A szabadalom bejelentésének napja: 1954. október 6. A találmány szénhidrogénpárlatok, különösen nagy kéntartalmú ásványolajokból származó párlatok, pl. gazolin, petróleum, gázolaj kénte­lenítésére vonatkozik. A kéntartalmú ásványolajokból közvetlen desztillálással, illetve hőbontással gyártott pár­latok különféle kénvegyületeket tartalmaznak. Gázolajpárlatok kéntartalma pl. a forrási hőmér­séklethatártól és a nyersanyag kéntartalmától függően változik és 2,0%-ot is elérhet. A kénvegyületek káros hatása közismert: ben­zineknél csökkentik az ólamérzékenységet, gáz­olajoknál pedig — az újabban végzett fékpad­kisérletek tanúsága szerint, már a szabványok­ban megengedettnél kevesebb, mintegy 0,5%-os mennyiségben is — korróziót okoznak huzamo­sabb használat esetén. Az iparban számos eljárást dolgoztak ki szén­hidrogénpárlatok kénmentesítésére. A jelenleg használatos eljárások három csoportba sorolha­tók, még pedig 1. az oldószeres, 2. a hidrogénező és 3. a katali­tikus hőbontással egybekötött, gőzfázisú alumi­niumszilikátos vagy bauxitos eljárások csoport­jába. A kénvegyületek poláros tulajdonsága régóta közismert. Ezért már régebben is történtek pró­bálkozások ezek adszorpciós eltávolítására. A ja­vasolt eljárások nem valósultak meg az iparban, mert a használt adszorbensekkel csak kismérté­kű (17—18 %-os) kéntelenítést lehetett elérni és igen nagy volt a fajlagos adszorbens^fogyasz­tás, mert az oszlopot nem regenerálták. Az adszorpciós technológia az utóbbi időben az ásványolajipar egyéb területein egyre na­gyobb tért hódít. Az „arosorb" eljárás benzinek aromás vegyületeit nyeri ki szilikágél adszor­benssel és az oszlopot helyben regenerálják, fe­hér olajok előállítására pedig hazánkban dolgoz­tak ki folyamatos, ciklusos kromatografáló eljá­rást. A 2.537.756. sz, amerikai szabadalom szerinti eljárás az alacsony hőmérsékletű adszorpciót a gőzfázisú katalitikus kénmentesítéssel köti össze. A tiofán-származékok és merkaptánok nagy ré­szét bauxit-adszorbensen kötik meg 10—90 C° közötti hőmérsékleten, azután a részben kénmen­tesített terméket felmelegítik és 310—450 C°-on ugyancsak bauxit, mint katalizátor, jelenlétében kéntelenítik. A termék a leírás szerint teljesen kénmentes, azonban a kitermelés hányadát nem adják meg. A találmány eljárásra vonatkozik, természetes vagy mesterséges eredetű kéntartalmú szénhid­rogénpárlatoknak adszorpciós úton történő kén­telenítésére, melyre jellemző, hogy a kénvegyü­letektől mentesítendő nyersanyagot 20—70 C° hőmérsékleten adszorbenssel, célszerűen szilika­géllel töltött oszlopokra töltjük fel, az adszorbe­ált vegyületeket fokozatosan nagyobb polaritású oldószerrel eltávolítjuk, majd a deszorbeáló fo­lyadékot kisebb polaritású szénhidrogénpárlattal kimossuk, miáltal az adszorpciós oszlop további nyersanyagmennyiség kéntelenítésére válik al­kalmassá. Az eljárás célszerű kiviteli módjánál az adszor­bens szárított, finomszemcséjű szilikágél, ame­lyet az adszorpció előtt pentánnal vagy könnyű­benzinnel előnedvesítünk. Emellett deszorbeáló folyadéknak benzolt, ki­oldó folyadéknak pedig pentánt vagy hasonló szénhidrogéneket tartalmazó könnyűbenzint használunk. A találmány további kiképzésénél a nyers­anyagot iners gáz, célszerűen nitrogén nyomása alatt áramoltatjuk át az adszorpciós oszlopon, amikor is a nyomást a.z áramlás kívánt sebessé­gének és ezzel a kéntelenítés kívánt mértékének megfelelően szabályozzuk, A nyersanyag összetételétől és a munkakörül­ményektől függően, az anyag egy része (hazai, kb, 1% kéntartalmú /gázolajpárlatokból mint­egy 60—70%) teljesen kénmentesre finomítható. A kénmentes termék csak parafinnaftén vegyü­leteket tartalmaz, aromás vegyületektől pedig teljesen mentes, ami különösen a lökhajtásos repülők üzemanyagául szolgáló petróleumpárla­tok finomításánál fontos. A találmány fontos ismérve, hogy az adszor­benst magában az adszorbeáló oszlopban kisebb

Next

/
Thumbnails
Contents