143191. lajstromszámú szabadalom • Motorkocsi hajtott forgóváznál kocsi rugózás

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 145.191. SZÁM 20. d. 1-5., 20. d. 21-22. OSZTÁLY - Mi—116. ALAPSZÁM Motorkocsi hajtott forgóváznál kocsi rugózás A Magyar Állam, mint a feltaláló Mina András oki. gépészmérnök budapesti lakos jogutódja. Bejelentés napja: 1954. szeptember 16. Vasúti kocsik futási tulajdonságait, mint isme­retes, erősen rontja, ha a kocsivégeken a kerék­párokra rugózottan átadódó kocsisúlyok egymás­tól nagy mértékben különböznek. Úgyszintén káros hatással van a kocsi futási tulajdonságaira, ha a forgóvázak tömege a kocsi­szekrény tömegéhez viszonyítva jelentősen nagy abban az esetben, ha a forgóvázra, a kocsiszek­rény rugózottan támaszkodik. Motorkocsinál fentieken kívül a hajtott forgó­vázban vagy az alvázban elhelyezett gépi beren­dezés kiegyensúlyozatlan tömegerőiből átadódó rá­zás és a motor gépi berendezés működéséből a kocsiszekrényre átvezetett hang az utasokra nagy­mértékben kellemetlen. Motorkocsik hajtott forgóvázainál mindhárom hátrány jelentkezik a jelenleg alkalmazott meg­oldásoknál. Ezekből adódó hátrányokat kívánom megszün­tetni, illetve csökkenteni az alábbi javasolt meg­oldással: A megoldást elvileg az 1. és 2. sz. rajz tünteti fel. Az 1 forgóváz a beépített gépi berendezéssel együtt 2 tengelyű hajtott forgóváz esetén a 2 csap­ágy tokot közvetlenül felülről terhelő kétkarú emeltyűkre van függesztve 4 függesztő rudak által közbeiktatott 5 csavarrugókkal. A kocsiszekrény 6 Rónai csuszópofákkal a for­góvázhoz képest függőleges kocsikeresztirányú síkban vezetett 7 gerendára támaszkodik, amely a kerékpár csapágyaira alul függesztett 8 hossz­irányú gerendákra támaszkodik 9 csavarrugók köz­beiktatásával. A 7 gerenda függőleges vezetéséről a 10 kikötő rúd, a keresztirányú vezetéséről a 11 kikötő rúd gondoskodik, melyeknek egyik vége a 7 gerendához, a másik vége az 1 forgóvázhoz van csuklósán kötve. Javasolt megoldás alkalmazásával biztosítható az, hogy a hajtott végen és futó végen a kocsi­szekrény közel azonos reakciókkal támaszkodjon. A forgóváz és kocsiszekrény párhuzamosan, nem­­pedig sorbakötött lengő rendszert képez, tehát megvan a lehetősége annak, hogy a kocsiszek­rényt himbásan függesszük fel a 7 gerendára, ami­vel ebben az esetben a 7 gerenda súlya a kocsi­szekrény súlyához képest elhanyagolható. A gépi berendezés rázó hatását csökkenti első­sorban az 5 rugózás, másodsorban a kerékpárban gerjesztett rezgéseket a 9 rugózás, a hangvezetést a 7 és 9 rugózásnál és a 10, 11 kikötőrudaknál al­kalmazott gumiágyazás jelentősen csökkenti. A kivitel más lehetséges változatát a 2. sz. rajz tünteti fel. A kocsiszekrény ugyancsak a 6 Rónai csúszópofákkal van a 7 gerendán alátámasztva, mely a forgóváz hossztartót alul oldhatóan kikép­zett kerettel körülfogja, és kereszt-, illetve hossz­irányban a 10, 11 kikötőrudakkal van vezetve a forgóvázhoz képest. A 7 gerenda alsó oldható ke­­leszttartójával a forgóváz hossztartóban rejtve el­helyezett, a csapágyak felső síkjára támaszkodó hosszgerendára támaszkodik közbeiktatott csavar­rugókkal. A forgóváz a beépített gépi berende­zéssel a csapágyak mellett elhelyezett hordrugókra támaszkodik, melyek a csapágyra alúl függesztett kétkarú emelő két végét terhelik. A csapágyvezetés csapágyvillákkal történik mind­két változatnál úgy hossz-, mint keresztirányban. Mindkét megoldás kivitelezhető 3 tengelyű haj­tott forgóváz esetén is, a tengelynyomások egy­forma elosztása a szokásos mértékig biztosítható a csapágyak mellett elhelyezett rugózás, illetve a kocsiszekrény súlyát átadó gerendák karviszo­nyainak megfelelő megválasztásával. A rajzoktól eltérően a kocsiszekrény és 7 ge­renda kapcsolata történhet forgótányér és csúszó­pofák alkalmazásával is, illetve csúszópofák és a kocsialvázat és forgóvázat összekötő mindkét vé­gén csuklósrúd alkalmazásával is. Ügyszintén alkalmazható a kocsiszekrény és 7 gerenda között az ismeretes himbafelfüggesztések bármelyike. Szabadalmi igénypontok. 1. Motorkocsi hajtott végeinek rugózása, melyre jellemző, hogy a gépi berendezést magában fog­laló forgóváz rugózottan támaszkodik a kerékpá­rokon, a kocsiszekrény rugózása a forgóváz rugó- - zásától függetlenül úgy van a kerékre támaszkodó teherátadó szerkezettel biztosítva, hogy a szekrény hossz- és keresztirányú vezetése a forgóvázhoz, illetve a kerékpárokhoz képest biztosítva legyen a független rugózási lehetőség megtartása mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents