141943. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szilárd anyagok, pl. fémek, rejtett folytonossági hiányainak ultrahanggal való kimutatására

Megjelent 1953. évi február hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.943. SZÁM. 42. k. 20-29! OSZTÁLY. - KE-205. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés szilárd anyagok, pl. fémek, rejtett folytonossági hiányainak ultrahanggal való kimutatására. A Magyar Állam, mint a feltaláló Heller György kutatómérnök budapesti lakos jogutódja,. A bejelentés napja: 1950. október 5. A találmány különösen nagyméretű vas és acél tárgyakban lévő rejtett anyagfolytonossági hiányok­nak ultrahanggal való kimutatására, valamint a hiba­helyeknek diagrammon való önműködő feljegyzé­sére és a munkadarabon való önműködő megjelölé­sére szolgál. A kohászat és a nehéz gépipar által előállított félkész-, illetőleg kész gyártmányokban előforduló rejtett anyaghiba, pl. gázhólyag, odvasság, vörös­törés jellegű repedés, pelyhesség, illetőleg üzemi túligénybevétel folytán előálló fáradási repedés le­het. A rejtett folytonossági hiányok kimutatását az teszi lehetővé, hogy az ultrahang hullámok az in­homogén test nagyobb abszorbeáló képességű zár­ványaiben elnyelődnek, illetőleg azokon a helyeken, ahol az ultrahang hullámok terjedés-sebessége vál­tozik, visszaverődnek, esetleg megtörnek. Az ultra­hangot egy gumimembránnal lezárt folyadékpár­násrezgő kvarckristály szolgáltatja, melyet elek­troncsöves oszcillátor tart rezgésben. Az adó kris­tály által gerjesztett rezgés a vizsgálandó tárgyba behatol és a tárgyon áthaladva vagy a folytonos­sági hiányon megtörve, illetőleg visszaverődve ér el, illetőleg nem ér el a vevő tapintó fejhez. Az ebben lévő kvarckristály fordított piezoelektromos hatása révén lehetővé teszi az átmenő, illetőleg visszavert ultrahang intenzitásváltozásának méré­sét. Ha a kilépő ultrahang erőssége közel egyenlő a belépő ultrahang erősségével, akkor a tárgy hi­bátlan, ha eltérés mutatkozik, akkor a tárgyban folytonossági hiba van. Az,eddig ismeretes kvarckristályos berendezések­nél a tapintófejeket kézzel vezették végig a vizsgá­landó tárgy felületén. Ennélfogva az érintkezési nyomás nem volt állandó, hanem változott és ezért a mérés hosszadalmas volt és bizonytalan eredmé­nyeket adott, mert a változó érintkezési nyomás folytán az érzékeny berendezés gyakran a hibával azonos jelzést adott és így az ép anyagot is hibás­nak mutatta. A találmány olyan önműködő ultrahang vizsgálő berendezés, amely a fenti hiányok elkerülése mel­lett a folytonossági hiányok kimutatását megbiz­hatóan, gyorsan, egyszerűen és olcsó eszközökkei! teszi lehetővé. A találmány szerint rúgóhatás^alatt álló szervet, ill. szerveket alkalmazunk, mely az adó-, illetve vevő tapintófejet közel állandó erővel nyomja a vizsgá­landó tárgy felületéhez. E szervet, ill. szerveket rögzítő bilincsekbe ágyazzuk* a bilincseket pedig előnyösen tartóelemen rendezzük el. E szervet cél­szerűen a tapintófejhez csuklósan kapcsolódó rugó­hatás alatt álló toldat és ezt körülvevő, a bilincs­ben rögzíthető tok alkotja. Az adó- és vevőfejet tartó bilincsek előnyösen közös tartószerkezeten, pl. kengyelen vannak elrendezve. A találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakjánál a tapintófej folyadékpárnájának magas­ságával egyező vastagságú beállító villa talál alkal­mazást, amely a tapintófejre illeszthető és bizto­sítja, hogy a tapintófej beállítás közben éppen a gumi membrán deformálása nélkül fog a vizsgá­landó tárggyal érintkezni. A találmány szerinti berendezés más kiviteli alak­jánál távolságtartó villa van elrendezve, amely a tapintófejnek a vizsgálandó tárgyra kifejtendő nyo­mását előre meghatározott értékűre állítja be. Ezt célszerűen a tapintófejhez csuklósan, kapcsolódó tol­daton elrendezett perem s e perem és a tok közötti hézagban kicserélhetően elrendezett különböző vas­tagságú távolságtartó villák biztosítják. A tapintó­fejeknek a tárgyra kifejtett nyomását ugyanis e villák vastagsága határozza meg. A találmány szerinti berendezés további kiviteli alakja a hiba helyét a diagrammban feljegyző és a vizsgált munkadarabon megjelölő készülékkel van ellátva, melynél a vizsgált tárggyal azonos for­dulattal hajtott diagrammfelvevő papiroshenger és a tapintó berendezéssel arányosan elmozduló író­szerv talál alkalmazást. Hiba esetén egy jelfogó egyrészt az írószervet az általa rajzolt csavarvonal­hoz képest szögirányban, célszerűen' derékszögben rezgeti és előnyösen egy festékszórót is működtet, amely a tapintófejek közelében van elrendezve. A találmány tárgya, továbbá, eljárás szilárd anyagok, célszerűen fémek rejtett folytonossági hiá­nyainak ultrahanggal való kimutatására, amelynek

Next

/
Thumbnails
Contents