141828. lajstromszámú szabadalom • Eljárás köszörülőtestek felületének gyémánt segélyével való megdolgozására és gyémántszerszám ez eljárás kivitelére

Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.828. SZÁM 67. c. OSZTÁLY. - JO—47. ALAPSZÁM. Eljárás köszörülőtestek felületének gyémánt segé lyével való megdolgozására és gyémántszerszám ez eljárás kivitelére. Société Anonyme Incomar, Bruxelles. (Feltaláló: Ladinsky Woldemar mérnök, Paris). A bejelentés napja: 1951. május 19. Szerszámok, felületének a munkaanyag részbeni eltávolítása által történő megdolgozásánál, ami gy&­mántok használatát igényli és azoknak elkopását vonja maga után, pl. köszörülőkorongok egyengeté­sénél fúrómunkák, vagy hasonlók részére; általá­ban egész köveket használtak, melyeknek lehetőleg néj^y-hat csúcsuk van, oktaéder alakúak és ezeket úgy foglalták be, hogy .mindég egy csúcsúkkal tá­madtak. A gyémánt támadópontját kép'ező e csúcs lekopása után a gyémántot újból kellett foglalni, hogy egy másik csúcs kerüljön támadásra. Ezeket a gyémántokat kopásuk és súlycsökkenésük mér­téke szerint csak mindég kisebb köszörülőkoron­gokhoz lehet használni. ., Ez az ipari gyémántoknak időszakos haszná­latához vezet, anélkül, hogy ezáltal szabályszerű és egyenletes eredményt érnének el. Eltekintve attól az elkerülhetetlen szükségességtől, hogy a gyémán­tot gyakran kell újra foglalni, nem lehet semmi pontos és határozott előírást sem felállítani e szer­számokkal való munkára vonatkozóan, különöskép­pen ha köszörülőkorongok egyengetéséről van szó. Az ipar legkülönbözőbb területein mind jobban használatba kerülő köszörülőkorongoknak kifogás­talan felülettel kell bírniok, vagyis állandóan na­gyon jól kell egyengetve lenniök, hogy nagy pon­tossággal kielegílő eredményeket nyújtsanak. Megkísérelték már,, hogy e követelményeknek vagy a gyémántok származása szerinti minőségé­nek a megválasztásával, vagy pedig nagyobb gyé­mántok használatával tegyenek eleget. A találmány tárgya eljárás szerszámok, különö­sen köszörülőtestek felületének a munkaanyag rész­beni eltávolítása által való megdolgozására, ami gyémántok használatát igényli és azoknak kikopá­sát vonja maga után, .és ez eljárást az jellemzi, hogy a megdolgozandó felületre törő hatást fej­tünk ki, amennyiben á felületet legalább v egy gyé­mántéllel, mely kiterjed a gyémánt szélességére, 90°-nál kisebb szög alatt dolgozzuk meg és e felü­letnek maradék érdességeit közvetlenül ezután az­által egyengetjük ki, hogy legalább egy gyémánt­felületet dörzsölünk hozzá, mely szorosan hozzá­simul a kezelendő felületrészhez, mimellett e két munkafolyamatot egy és ugyanannak a gyémánt­nak szomszédos részeivel végezzük. A találmány továbbá ejz eljárás kivitelére való új szerszámra vonatkozik, melyet az jellemez, hogy legalább egy olyan gyémántot hord, melynek leg­alább egy sík és észrevehetően az egész hosszára és esetleg az. egész szélességére kiterjedő felülete és legalább rövid munkaidő után és gyakorlatilag az egész használat tartama alatt a gyémánt széles­ségére kiterjedő támadóéle ós egy alsó felülete van, mely a kezelendő felületrészhez, amelyre hat, szo­rosan hozzásimul, mimellett ezek a felületek egy­mással kevesebb, minit 90° szöget zárnak be, és e felületek metszési vonala éles támadóélt alkot, mely a gyémánt szélességében, ezen szög alatt támadja a kezelendő felületet. Ez a támadóéi eszközli a szükséges törőhatást a megdolgozandó felületen, míg az alsó felület egyengeti a maradék érdessé­geket, mimellett e munkafeltételeket önműködően és tartósan éppen ez alsó felület lekopása tartja fenn. Az új eljárás gyakorlati kiviteléhez, úgy kell a szerszámot hozzávezetni a megdolgozandó felület­hez, hogy a gyémánt támadófelülete kevesebb, mint 90° szöget képezzen a megdolgozandó felülettel, míg az említett alsó felület felfeküdjék erre a megdolgozandó felületre. ' E követelményeknek azzal teszünk eleget, hogy a gyémántot, vagy mindegyik gyémántot, hossz­irányban; tartójának végén, annak tengelyével pár­huzamosan foglaljuk be, mimellett a tartót oly esés­sel fogjuk be a befogóba, hogy mindegyik gyémánt­nak sík felülete kevesebb, mint 90° támadószöget képez a megdolgozandó felülettel és hogy alsó felü­lete pontosan felfekszik a felület azon részére, amelyre hat, Adott esetben lehet ez alsó felületet a gyémánt foglalása után és a szerszám használata előtt, meg­felelő megdolgozással kiképezni, hogy a támadószög kezdettől fogva biztosítva legyen. Előnyösen a gyémántokat, melyek természetes alakjukban többnyire észrevehetően le vannak ke-

Next

/
Thumbnails
Contents