141827. lajstromszámú szabadalom • Éghető, gázfejlesztő töltet robbantó töltényekhez

Megjelent 1953. évi január hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.827. SZÁM. 78. e. OSZTÁLY. - HE-103 ALAPSZÁM. Éghető, gázfejlesztő töltet robbantó töltényekhez. Heaters Limited cég, London. A bejelentés napja: 1950. szeptember 8 A találmány robbantó töltények elsütéséhez való olyan éghető, gázfejlesztő töltetek körébe tartozik, amelyeknél a robbantó töltet az égést nem támo­gató sűrített gáz, pl. széndioxid. Az utóbbit magá­ban foglaló tok záróeleme a gázfejlesztő töltet meg­gyújtásakor a tokban uralkodó nyomás növekedése folytán felnyílik és a robbantó töltetet felszaba­dítja. A 480.330. sz, brit szabadalmi leírás olyan ég­hető, gázfejlesztő tölteteket ismertet, amely vala­mely önégő (magától égő) elegynek és egy nem­éghető összetevőnek keverékéből áll. - Utóbbinak mennyisége akkora, hogy hatására a gázfejlesztő töjtet égése normális hőmérsékleten és nyomáson nem maradhat fenn, vagy más szavakkal: a töltet a szabad levegőn nem ég magától, hanem az csak a robbantó töltet "nyomása alatt képes égni. Ilyen elegyek káliumperklorátot, szalicilsavat és (a szem­csenagyságtól függően) 18%-nál nem kevesebb, de 43%-nál nem több nem-éghető ammóniumoxalátot tartalmaznak, ami biztosítja azt, hogy az elegy a saját égését légköri hőmérsékleten és nyomáson nem képes fenntartani, ill. ilyen viszonyok között nem ég, ha azt pl. az elegybe foglalt 324 mg szem­esesúlyú (5 grain) fekete lőporral gyújtjuk meg. A robbantó töltet nyomása alatt meggyújtott ilyen töltet hatása azonban nem annyira-a rob­bantó töltet felhevítése, mint inkább bizonyos tér­fogatnyi gáz fejlesztése. A nyomás a robbantó töl­teten akkora nyomáshullámot hajt át, amely a záró­elem — rendszerint átszakítható zárótárcsa — fel­nyitásához elegendő. A találmány célja olyan töké­letesebb elegyek létesítése, amelyek nagyobb kezdő­nyomást adnak, hogy a nyomáshullám gyorsabban terjedjen. Az ammóniumoxalát az ilyen elegyek önégését levegőben. meggátolja ugyan, azonban az elegyben foglalt mennyiségének arányában a nyomáshullám sebességét csökkenti, miértis nem helyes nagyobb mennyiségű ammóniumoxalátot alkalmazni, ha ugyanakkor nagyobb sebességű nyomáshullámot akarunk. A nyomáshullám sebességének növelésére a talál­mány szerint olyan elegyeket használunk, amelyek kevesebb ammóniumoxalátot tartalmaznak, de még mindig annyit, hogy önégés a levegében ne legyen. Az elegy továbbá olyan éghető anyagot — acetan­ilidot — is tartalmaz, melynek széntartalma ele­gendő ahhoz, hogy az égéskor fejlődő oxigénnel egyesüljön. jMás változatnál valamely oxalát olyan aminoszármazékát alkalmazzuk, amely ugyan ég­hető anyag, de nem önégő. Az acetanilid közömbös, állékony, nem higrosz­kópos, a széndioxid nem támadja meg és kristá­lyos alakban kapható, amiértis az elegy többi alkat­részével különösen jól keverhető. Az elegy kis át­mérőjű papírtubusokba csomagolható,' érintkezés­ben a tubusba foglalt gyutaccsal. Az említett éghető anyagot káliumperkloráttal és ammóniumoxaláttal együtt tartalmazó elegy ve­szélytelenül kezelhető és szállítható, nem robbané­kony és nem hoz létre izzó részecskéket, melyek a töltény felrobbanásakor esetleg tűzveszélyes lég­körbe jutnának. A valamely oxaláttal egyesített éghető ' anyag példája a semleges anilinoxalát, mely kristályos alakban kapható, nem higroszkópos és a széndioxid azt nem támadja meg. A következőkben a találmány szerinti elegyek néhány példáját közöljük. 1. példa. káliumperklorát 68.4 súlyrész acetanilid 10.4 „ ammóniumoxalát 20.0 „ ricinusolaj .'. 1.2 „ összesen 100.0 súlyrész A2 ammóniumoxalát olyan szemcsenagyságú volt, hogy 2.54 cm-enkint (angol hüvelyenkint) 50 szemű szitán annak 50%-a visszamaradt, míg az áthullott anyag nagyobb része 100 szemű szitán is vissza­maradt. 62.5 g elegy villamos úton meggyújtott, ismert klorátfaszén gyutaccsal elsütve,. 594 g széndioxid­dal mint robbantó töltettel 15 C°-on megtöltött, 680 cms térfogatú töltény 2.66 mm vastag acéltár­csáját elnyírni képes.

Next

/
Thumbnails
Contents