141661. lajstromszámú szabadalom • Sorhosszfeljegyzéssel dolgozó írógép

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁ 141661. SZÁM. 15 g, 40—46. OSZTÁLY. — T-7574. ALAPSZÁM. 'Sorhosszfeljegyzéssel dolgozó írógép. A Magyar Állam, mint a feltaláló Goy Andor műszerész mester budapesti lakos és Besnyő László, Kis Árpád, Kolozs György, Pelbárt Oszkár tisztviselők budapesti lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1949. február 26. Ismeretes, hogy írógéppel írt szövegeknél az egymás alatti sorok ugyan baloldalon a so­rokra merőleges irányú közös egyenesből in­dulnak ki, a jobboldalon azonban az egymásra következő sorok hossza egymástól eltérő és egy oldal legrövidebb és leghosszabb sora kö­zötti különbség még gondos gépelés esetén is több betűegységet tesz ki. Normális szerkezetű írógépeknél ezek az egyes sorhosszak közötti eltérések még figyelmes írással sem küszöböl­hetők ki, mert ha nem. is kell az utolsó szót el­választani, tehát mindkét sor egész szavakból áll, két-két szomszédos sor hossza csak ritka véletlen esetén lesz egyforma, nevezetesen ak-t kor, ha a szavaikat alkotó betűk számának és' a szóközök számának összege a két sorban egvenlő. Ha pedig az utolsó szót két részre kell választani, úgy a választójel csak a grammati­kai szabálynak megfelelően helyezhető el és így a választójel helye rendszerint nem a kívánt sorhosisz végére esik. A találmány szerinti szerkezet oly eljárás foganatosítására készült, amelynek célja, hogy valamely tetszőleges szöveget írógéppel úgy írjunk le, hogy az egymásra következő sorok hossza egymásközt pontosan egyenlő, másszó­vali a két margó tekintetében; a gépírás a nyom­dai szederhez hasonló külalakú legyen. Az em­lített eljárás ezt az eredményt két lépésben éri el. Az első lépésben az adott szöveget a talál­mány szerinti berendezéssel felszerelt írógépen gépeljük le, amelyen az eddigihez hasonló mó­don egymásközt nem egyenlő hosszúságú so­rokat írunk, mimellett a találmány szerinti be­rendezés minden egyes sor hosszát méri és a gépíró külön beavatkozása nélkül az íráshordo­zón valamely tetszés szerint választható jellel megjelöli. Ezt a szöveget azután; az eeves sor­hosszakat jelölő jelek figyelernbevételé^eii egy második írógépen leírva, pontosan eeyforma hosszúságú sorokat kapunk. Ez a második lé­pésben használt írógép nem része a jelen talál­mánynak. Mivel az egyes sorok hossza arányos, illető­leg egyenlő azzal az úttal, amelyet az írógép hengere a sor leírása közben tengelye irányá­ban megtesz, ismert megoldásoknál a sor hosz­szát jelző eszközöket a kocsi mozgásával állít­ják be. Ezeket a kocsi által beállított jelzőesz­közöket ismert módon a soremelővet működte­tik, figyelemmel arra, hogy soremelés mindig a sor befejezése után történik. A jelzőeszközök működtetése abban áll, hogy a kocsi mozgásá­val beállított jelzőeszközt a soremelő eszközök útján oly helyzetbe hozzák, amelyben az az íráshordozóra, előnyösen az éppen megírt sor elejére vagy végére, célszerűen a sor magas­ságában a sor hosszát jelző jelet leírja. A jel előnyösen szám vágy betű. A gyakorlat azt mutatta, hogy betűk alkalmazása e célra elő­ny ösebb, mert a leolvasásnál kevésbé ad téve­désre alkalmat, mint a szám. Az is ismeretes, hogy a szerkezetnek az em­lített jelet író eszközei előnyösen rugalmas hor­dozókon, egyenkint vannak 'elrendezve, úgy­hogy a például laprugóból készült jelhordozók egymás mellett egy csoportban vannak elhe­lyezve, mely csoport az írógép vázán van rög­zítve. Minden egyes rugó egyik vége közös rögzítőszervbe van befogva, másik vége pedig szabad és a jelet létesítő dúcot hordoz, amely esetleg a rugó testéből lehet kialakítva. E dúcok előnyösen abban a magasságban vannak elren­dezve, amelyben az írógép betűkarjai a paoi­rosra ütnek, úgyhogy a berendezés a jelet min­dig annak a sornak a magasságában írja le, amelynek a hosszát a jel jelzi. Az ismert megoldás hátránya, hogy a jelhor­dozók szélességi mérete, tehát például laprugók esetén a rugónak a leírt sor irányában eső mé­rete csak akkora lehet, amekkora a kocsi lépés-

Next

/
Thumbnails
Contents