141630. lajstromszámú szabadalom • Villamos lámpa

Megjelent 1952. évi október hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141630. SZÁM. 21 f, 31—44. OSZTÁLY. — E-6276. ALAPSZÁM. Villamos lámpa. International General Electric Company, Inc. cég, New-York, mint Pipkin Marvin vegyészmérnök, Cleveland Heights-i (Ohio, USA) lakos jogutóda. Pótszabadalmi bejelentés a 140.780. lajstromszámú (E—6249. alapszámú) .törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1948. december 31. USA elsőbbsége: 1948. január 7. A találmány villamos izzólámpák körébe tar­tozik és a törzsszabadalom szerinti találmány továbbfejlesztése. A törzsszabadalom szerint a villamos lámpa, melynek látható fényt kibocsátó teste és ezt körülvevő üvegburkolata van, belső felületén egyenletes fényszóró bevonatot hord, mely amorf sziliciumdioxid finom elosztású részecs­kéiből, különösen gömbalakú sziliciumdioxid­részecskékből áll, melyek minimális' fényelnye­lés mellett igen nagy szórást eredményeznek. A finom elosztású sziliciumdioxid-részecskék sűrűsége előnyösen cm2 -enkint egy milligramm törtrészétől több milligrammig, pl. 0.08-tó) 3 mg-ig terjed. A törzsszabadalom szerinti szi­liciumdioxid-részecskék fontos tulajdonsága, hogy számszerinti többségük mérete a látható fény legrövidebb hullámhosszánál, vagyis 4,000 angströmnél kisebb, és hogy a törzsszabada­lomban meghatározott átlagos átmérőjük egy mikronnak törtrésze. Ilyen fényszóró bevona­tokat akár tiszta, akár pedig belső felületükön homályosított ill. maratott üvegbúrákon ill. üvegburkolatokon alkalmazhatunk és azokat előnyösen sziliciumvegyületek elégetésévei ka­pott sziliciumdioxid-füst lerákodmánya alkotja. E bevonatok szilárdan tapadnak az üvegedény belső felületéhez és így nem csak igen hatásos fényszórást eredményeznek, mely az izzószá­lat gyakorlatilag teljesen eltakarja, hanem azt is meggátoljak, hogy az üvegbúra anyaga a gáztöltetet rontsa. Ä törzsszabadalom szerint a lámpákat tekintélyes mennyiségű argonnal tölt­hetjük meg. A törzsszabadalomban közölt kí­sérleti eredmények némely esetben a világítási hatásfok növekedését mutatták, némely lám­pában azonban csekély veszteség mutatkozott." A jobb hatásfok-értékek kevés számú lámpával folytatott kísérleteknél mutatkoztak, a tömeg­gyártásban készült lámpák átlagos világítási hatásfoka azonban kb. 0.5 lumen/watt értékkel csökkent. A jelen találmány szerint a törzsszabadalom­beli villamos lámpákat tovább tökéletesíthet­jük azzal, hogy az izzószálakat magasabb hő­mérsékletre hozzuk, mely célra a lényegileg vagy kizárólag valamely ritka gázból, pl. ar­gonból, kriptonből vagy xenonból vagy ezek elegyéből és legfeljebb igen kevés nitrogénből .áló gázatmoszférát alkalmazunk. Az izzószál "magasabb' hőfoka következtében nagyobb fény­teljesítményt kapunk és a diffundáló bevonat okozta kis veszteség tovább csökken, sőt telje­sen meg is szünhetik. Sok éve ismeretes ugyan, hogy izzólámpák izzószálát gázban tanácsos működtetni, hogy a szál elpárolgását lassítsák és így a szálnak s ezzel a lámpának élettartamát növeljék, az ed­dig használt gázok hővezető hatása azonban energiaveszteséget és ezzel az izzószál alacso­nyabb működési hőmérsékletét eredményezte. Eddig izzólámpák töltésére rendkívül alkal­masnak tartották a közömbös gázokat és a nitrogént is alkalmazták töltőgázként. Sok évig az általános gyakorlat az volt, hogy töltő­gázként közömbös gázoknak, így argonnak, nitrogénnel alkotott különböző elegyeit hasz­nálták. Villamos lámpák gyártásában azonban az volt a szokásos gyakorlat, hogy minden ilyen elegyben aránylag nagy mennyiségű nit­rogént alkalmaztad hogy az elegynek elég nagy átütőfeszültsége legyen és így a burán belül az izzószál pólusai vagy egyéb részei kö­zött villamos kisülések ill. átütések ne jöhesse­nek létre. Átütéseket és nem-kívánatos kisü­léseket okoznak bizonyos szennyeződések, ÍRT szabad marónátron vagy karbonátok, melyek a lámpagyártásban használt mészüvegekben min-

Next

/
Thumbnails
Contents