141606. lajstromszámú szabadalom • Kisütőfej robbantó töltényekhez

Megjelent 1952. évi október hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141606. SZÁM. 72 d. OSZTÁLY. —.C-6294. ALAPSZÁM. Kisütőfej robbantó töltényekhez. Cardox (Great Britain) Limited, London, részben mint Ignatieff Alexis londoni és Atherton Stanley Bennetthorpe Doncaster-i lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1948. november 24. Angliai elsőbbsége: 1945. augusztus 13. (A 41700/1948. Ip. M. sz. rendelet 1. §-a és a 20.111/1948. Ip. M. sz. rendelet 1. §-a alapján.) A találmány kisütőfej vagy -süveg robbantó töltényekhez, melyeknél a tokba zárt robbantó töltet meggyújtásakor fejlődő, nyomás alatt álló gáz a fej kiürífő csatomájáin vagy csatornáin át jut a robbantólyukba. A találmány olyan töl­tényekhez használható, amelyeikben a töltet szi­lárd anyag, folyadék vagy gáz, A töltet egy példája folyékony fázisú (halmazállapotú) szén­dioxid. A kisütőfejét a töltény tokjának mellső vé­gére szereljük. A találmány szerinti fej lehetővé teszi a gáznak a robbantólyuk belső végébe való kiürülését, amikor a töltettel energiát köz­lünk. Ezenkívül a fej a kiürítés előtt zárótár­csát rögzít, mely rendszerint fémből van és a tok gyűrűalakú vállához szorul. Amikor tehát a töltetet iniciáljuk (begyújtjuk), a tárcsa közép­része lény íródik, mihelyt a gáz nyomása meg­határozott értéket elér. A gáz a lenyírt tárcsa­részt' a fej tengelyirányú furatában előrehajtja. Amikor a lenyírt rész túlhalad egy vagy több. a tengelyirányú furattal közlekedő harántirányú kiürítő csatorna belső végén, a gáz a robbantó­lyukba illan el. A találmány egyik célja a leírt jellegű kisütő­fej belsejének tökéletesebb kialakítása, amelynél a fej hosszát jobban kihasználjuk kiürítő csator­nák elhelyezésére, melyeken át a gázok a rob­bantólyukba gyorsan elillanhatnak (beáramol­hatnak). További cél a fenti fajtájú kisütőfej belsejé­nek olyan tökéletesebb kialakítása, amelynél nem valószínű, hogy a tárcsa lenyírt része a töl­tény elsülése folyamán a fej belsejében szoro­san elékelődjék. A gáz tehát'a tálrcsarészt a fej­ből a csatornán át kilökheti, vagy pedig az; ha a fejben mégis megszorult, könnyen kivehető, mielőtt a fejet, további felhasználás végett, olyan tárcsával egyesítjük, amelyet a töltetes tokkal még nem használtunk. A találmány a közölt fajtájú robbantó tölté­nyekhez való kisütőfej, illetve -süveg, melyben egy pár befelé irányuló váll van kialakítva. E vállak a tárcsa lenyírt részének mellső felületé­vel lépnek érintkezésbe, amikor e részt a gáz A fejben előrehajtja. Ennek következtében az. em­lített rész meghajlik vagy eltörik, ami meg­könnyíti annak a fejből való kiszedését vagy kivetését. A 'kisütő csatornában vagy csatornákban belső és külső járatok lehetnek, melyek egy­mást hosszirányban metszik és egymással köz­lekednek. Á belső járat, illetve mindegyik belső járat a tengelyirányú furatot metszi és pontosan vagy gyakorlatilag ugyanakkora keresztmet­szerű, mint a furat .­A találmányt olyan kisütő fejekhez alkalmaz­hatjuk, amelyekben: csap körül lengő horgony­elemek vannak. Ezek, a töltény" elsütésekor a távozó gáz által kiforgatva; a töltény hátraröpí­tését megakadályozzák. Ilyen kisütŐféjeket is­mertetnek pl. a 417,043. és az 517,417. számú brit szabadalmi leírások. A mellékelt rajz a; találmány szerinti kisütő­fej néhány példaképen vett kiviteli alakját mu­tatja. Az . I. ábra az újrendszerű fej első kiviteli alakjá­nak metszete és részben elölnézete. A

Next

/
Thumbnails
Contents