141559. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metilketonok előállítására maloneszterből savkloridokkal

Megjelent 1952. évi szeptember hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.559. SZÁM. 12. o. 5-10. OSZTÁLY. _-CA—47 ALAPSZÁM. Eljárás : metilketonok előállítására maloneszterből savkloridokkal. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. t. Budapest. A bejelentő által megnevezett feltalálók: Dr. Clauder Ottó vegyészmérnök, Bulcsú Gyula vegyész, Mayer Géza vegyészmérnök, mindhárman budapesti lakosok. :, A bejelentés napja : 1950. december 6. Ketonok előállítására az irodalomban több ihód­szer ismeretes. Ezek közül a legáltalánosabbak az acetecetészter helyettesítése és az ezt követő ke­ton-hasítás, a maioneszter acilezése és ezt követő dekarboxilezése, továbbá az aromás sorban Frie­del-Crafts szintézis. Ezek áz eljárások bizonyos speciális esetekben nem, vagy csak rossz kiterme­léssel alkalmazhatók. . így pl. pinitroacetonfenon, o-nitroacetonfenon, m-klóracetonfenon st-b. eseté­ben. Ismeretes továbbá az irodalomban az előbb említett vegyületek előállítását is-magában foglaló eljárás, mely maloneszterből és savkloridokból in­dul ki és kondenzáló szerként magnéziumot hasz­nál. ,. ' • • : Azt találtuk,- hogy az utóbb említett kondenzá­ciót legalább olyan jó kite/meléssel, de lényegesen egyszerűbben valósíthatjuk meg,, ha kondenzáló szerként nátrium alkoholátot alkalmazunk és a ke­letkezett acil-malonsavészter dekarboxilezésénél a jégecet-kénsav elegy koncentrációját- az ismert el­járáséhoz képest jelentősen növeljük! Az ismert el­járásban, akár absz. éteres, akár klórbenzolos kö­zegben hajtjuk azt végre, a kondenzáció csak hosz­szabb hőbehatásra indul meg és válik teljessé. Ez­zel szemben a találmány szerinti eljárásban a kon. denzáció hőelvonás közben folyik le lényegesen rö­videbb idő alatt, mint a magnéziumos kondenzáció során. Ez a körülmény teszi lehetővé, hogy a talál­mány szerinti eljárás üzemi megvalósításához nin­csen szükség oly különleges berendezésre, mint az ismert eljárásban. Az acilmalonészternek a találmány szerint végre­hajtott dekarboxilezése pedig időben tört része an­nak, mely az ismert eljárás szerinti dekarboxile­zéshez szükséges. A találmány szerinti eljárás tehát jelentős ön­költségcsökkentést tesz lehetővé, gyakorlatilag jó kitermelés mellett. Az eljárás részleteinek köze­lebbi szemléltetésére az alábbiakban az eljárásnak egy kiviteli példáját közöljük a p-nitroacetofenon előállítására. Példa: 1480 g p-nitrobenzoilkloridot (8 moL) feloldunk 8 liter absz. benzolban. Ugyanakkor egy másik rendszerben 8.5 liter absz. etanolban 368 g fém­nátriumot (16 mol.) oldunk fel. Ezután 1280 g (8 mol.) malonsavasdietilészterhez, jeges hűtés é? erős keverővel való kavarás közben, hozzácsurgat­juk az előzőekben elkészített nátrium-etilát felét (8 mol.). A két oldat elegyítésekor a keletkező nát­rium-malonészter, keverés közben, kásás tömegbei? kicsapódik. A pépszer-űen eldolgozott nátrium-ma­ionészterhez, keverés közben, hozzácsurgatjuk a p-nitrobenzoilklorid absz. benzolos oldatának a fe­lét (4 mol.), vigyázva arra, hogy a hőmérséklet 10 G° alatt maradjon, ill. a kitermeléshez legelő­nyösebb, ha az äz 5 C°-ot el nem .éri. A savklorid becsurgátasától számított olyan optimális időpont­ban, amikor a reakcióelegy savkloridot mar nem tartalmaz, amit a hőmérséklet esése is jelez, .a maradék nátrium-etilát felét (4 mol.) megint hoz­záadjuk a reakció elegyhez, amihez az absz. ben. zolos savklorid oldat felét (2 mol.) akkor csur­gatjuk hozzá, amikor a nátrium-maionészter kép­ződése gyakorlatilag befejeződött,, ami kb. 10 perc alatt bekövetkezik. Ezt az eljárást mindaddig meg­ismételjük, míg a nátrium-etilát, illetve a savklo­rid, el nem fogyott. A reakcióelegyet ezután 15 liter vízzel jól összerázzuk, majd a képződött p­nitrobenzoilmalonészter-nátriumenoláttal ekvivalens mennyiségű hígított kénsavval elegyítjük,,,az eno­lát vegyület megbontása végett. A benzolos részt elválasztjuk és a maradék vizes részből a reakció terméket 4 liter benzollal kirázzuk. Az egyesített benzolos oldatokat nátriumszulfáttal szárítjuk, a benzolt vákuumban lepároljuk. A visszamaradt ola-, jos anyag nyers p-nitrobenzoil-malonsavdiétilészter. A kapott észtert 3.200 cm.3 jégecet, 1200 cm3 víz és 640" cm3 konc. kénsav elegyében forraljuk. Az olaj előbb a jégecetes kénsav tetején úszik, nernsó­kára azonban az egész reakcióelegy tejszerű emul­zióvá alakul át és szénsavfejlődés közben a dekar­boxilezés már l f 2 —1 óra alatt teljes egészében be­fejeződik. Az elegyet azután további 15 percig forraljuk, majd a még meleg oldatot 15 liter jeges

Next

/
Thumbnails
Contents