141512. lajstromszámú szabadalom • Szabatossági kapcsolási berendezés Leonard-hajtásokhoz

2 141.512 Amint a rajzon látható, 1 hivatkozási számmal a Leonard-kör motorját, 2 hivatkozási számmal pe­dig a Leonard-kör generátorát jelöltük. A 2 gene­rátor gerjesztéséhez 3 gerjesztő gépet alkalmaz­tunk, amelynek két gerjesztő 4 és 5 tekercse van. Az egyik gerjesztő 4 tekercs 6 vezéremeltyü útján előállítható 7 potenciométeren át az egyenáramú 8 segédhálózathoz van csatlakoztatva, a másik ger­jesztő 5 tekercs viszont asztatikus 9 feszültség­szabályozón, valamint ezzel sorbakapcsolt sztatikus 10 túláramgyorsszabályozón át van táplálva. Az 1. motorral 11 tachodinamc van kapcsolva, amelynek forgórésze a 9 feszültséggyorsszabályozó forgó 12 csévéjnek áramkörébe van iktatva. A 11 tacho­dinamó ,,tényleges" feszültsége ellentétes értelmű a 7 potenciométer „kívánt" feszültségével. A 10 túl­áramgyorsszabályozó forgó 13 csévéje a Leonard­árammal átjárt 14 főáramtekercshez van csatla­koztatva. A találmány szerinti kapcsolási berendezés áb­rázolt példakénti kiviteli alakjának működésmódja a következő: Mihelyt a „tényleges" és a „kívánt" feszültség között; 1 Volt törtrészeinek megfelelő különbség áll be, az igen érzékeny és asztatikusan kivitelezett 9 feszültségszabályozó azonnal a megfelelő szélső •helyzetbe tér ki és a gerjesztő 5 tekercsbe olyan gerjesztő áramot juttat, amelynek nagyságrendje megfelel a gerjesztő 4 tekercsben a vezéremeltyü teljes kitérítésekor érvényesülő gerjesztés nagyság­rendjének. Mindaddig, amíg az áram a Leonard-kör­ben valamely beállított érték alatt marad, a 9 fe­szültségszabályozó szabályozókörébe iktatott 10 túl­áramgyorsszabályozó hengeres szektorai a rajzon feltüntetett szélső helyzetükben maradnak. Mihelyt azonban a fordulatszámnak a 9 feszültségszabá­lyozó útján való igen energikus kiegyenlítődése­kor az áram az 1 Leonard-hajtás szállító 1 motor­jában az említett maximális értéket meghaladja, a 10 túláramgyorsszabályozó szabályozórendszere a középhelyzet felé mozdul el és így a 15 ellenállást a 9 feszültségszabályozó szabályozórendszerének áramkörébe iktatja. Ennek következtében pillanatnyilag és önműkö­dően a 9 feszültségszabályozó hatása annyira csök­ken, hogy a Leonard-hajtás hajtó 1 motorjában az áram beállított legnagyobb értékét nem haladja meg. Ha a 6 vezéremeltyűt valamely szállítási sza­kasz elején igen gyorsan vezetjük szélső helyze­tébe, a gerjesztőáramnak a fő gerjesztő 4 tekercs­ben való gyors növekedése előidézheti, hogy az 1 motor indítási árama a legnagyobb megengedett értékét meghaladja. Ily esetben a 10 túláramgyors^ szabályozó szabályozórendszere a középhelyzeten túl a másik szélső helyzet felé mozdul el. A túláramsza­bályozó hídkapcsolása mitt ekkor a gerjesztő 5 te­kercsben a gerjesztő áram negatív lesz és így any­nyira kompenzálja a gerjesztő 4 tekercs hatását, hogy a vezéremeltyű gyors mozgása ellenére és így a 9 feszültségszabályozó szélső helyzetében a szál­lító motor megengedett legnagyobb indítási áramát nem lépjük túh A 10 szabályozónak részaránytala­nul elrendezett 15' előtétellenállását megfelelően be­állítva a túláramkapcsolóval létesített maximális ne­gatív, gerjesztést a 9 feszültségszabályozóval léte­sített maximális pozitív gerjesztés szükséges ré­szére korlátozzuk. Minthogy a 9 feszültségszabályozó nullfeszült­ségszabályozóként működik, a forgásértelemtől és a terhelés irányától függetlenül mindig arra az ol­dalra tér ki, amely feszültségcsökkentés értelmé­ben hat. A 10 túláramszabályozónál a Leonard­körben keringő áram erősségétől függő feszültség­gel, például a szállító 1 motor vagy a vezérlő 2 generátor 14 főáramtekercsével forgó 13 cséve és 16 mágnestekercsek vannak sorbakötve. így a beál­lított áramerősség túllépésekor a 10 túláramszabá­lyozó a mindenkori forgásértelemtől és terhelés irányától függetlenül mindig ugyanarra az oldalra tér ki. A 9 feszültségszabályozónak a csillapítóbe­rendezés átmeneti sztatikájával való kivitelezése kapcsolatban a 10 túláramkapcsoló sztatikájával biztosítja, hogy a feszültségszabályozó asztatikus kivitelezése és ezzel járó nagy szabályozási sebes­sége ellenére a szabályozásnak megvan az üzemhez szükséges stabilitása. Az átmeneti sztatikával kialakított asztatikus feszültségszabályozó szabályozórendszereinek és a sztatikus túláramszabályozónak sorbakapcsolásával, valamint e szabályozó forgó csévéjének és mágnes­tekercseinek sorbakapcsolásával elérjük, hogy már a beállított „kívánt" fordulatszámtól való leg­kisebb eltérések esetén minden sebességnél erőtel­jes és igen szabatos fordulatszámkiegyenlítődés áll be, ugyanekkor biztosítjuk, hogy a Leonard-körben keringő áram erőssége beállított legnagyobb érté­ket még a vezéremeltyü gyorsítás vagy lassítás vé­gett való leggyorsabb mozgatáskor se lépjen túl. Egyidejűleg gondoskodunk arról, hogy a gép szo­katlanul nagy terhekkel való induláskor túláram­mal szemben védve legyen. A találmány szerinti kapcsolási berendezés esetén a forgásértelem vál­takozása ellenére további átkapcsoló berendezések és a szabályozó berendezéshez való további vezér­készülék nélkül mindössze két gyorsszabályozóra van szükség. Ennek következtében mindössze vi­szonylag egyszerű járulékos készülékek szüksége­sek ahhoz, hogy a kézi vezérlésű leírt kapcsolási berendezést teljesen önműködően vezérelt szállító­gépekhez való kapcsolási berendezéssé alakítsuk át, Ha a szabályozó berendezés valamilyen oknál fogva nem működik, az üzemet minden további intézkedés nélkül egyedül a 4 gerjesztőtekercs ve­zérlésével folytathatjuk, ez esetben azonban a for­dulatszámkiegyenlítő berendezés kiesése miatt meg­felelően nagyobb elővigyázattal kell vezérelnünk. Eljárhatunk úgy is, hogy a gépet a két szabályo­zóval egyedül, vagyis a gerjesztő 5 tekerccsel a gerjesztő 4 tekercs nélkül vezéreljük, ha a 9 fe­szültségszabályozó teljesítményét igen bőven szab­juk meg. Valamennyi szabályozót önmagában ál­lítjuk be, úgyhogy a mindenkori üzemi viszonyok­hoz igen egyszerűen és jól alkalmazkodhatunk. Igen teljesítőképes tápláló hálózatokkal dolgozó szállítógépek esetén a maximális teljesítményfel­vételnek az indulás szakaszára erős nagysága nem bír jelentőséggel. Az ilyen gépet ezért a maximális teljesítmény elérése végett a teljes indulási szaka­szon a megengedett legnagyobb indítási árammal gyorsíthatjuk. A teljesítményfelvétel ekkor körül­belül a szállító motor fordulatszámával arányosan növekszik, úgyhogy a hálózat legnagyobb teljesít­ménycsúcsa az indulási szakasz végére esik. Ha ezzel szemben a tápláló hálózat nem ily erős, úgy

Next

/
Thumbnails
Contents