141512. lajstromszámú szabadalom • Szabatossági kapcsolási berendezés Leonard-hajtásokhoz

Megjelent 1952. évi szeptember hó I-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.512. SZÁM. 21. c. 58-62. OSZTÁLY. - B-17.017. ALAPSZÁM. n ,­­a • — Szabatossági kapcsolási berendezés Leonard-hajtásokhoz. Aktiengesellschaft BROWN, BOVERI & Cie., Baden (Svájc). A bejelentés napja: 194Í). április • 7. Svájci. i'!sőbbséífe: 1948- május 4-A Leonard-kapesolás alkalmazási területe külö­nösen oly hajtásoknál igen nagy, amelyeknél a for­dulatszámot mindkét forgásértelemben nullától maximumig kell szabályozni. Az ilyen jellegű üzem például gyakran előfordul szállítógépeknél. A szál­lítás gazdaságossága valamely bányakörzetben an­nál nagyobb, minél inkább összpontosítható a szál­lítás néhány kisszámú főaknára. Ezzel a hasznos teher és a szállítási sebesség nagymérvű növeke­dése jár együtt. Az ilyen aknák teljesítőképessége azonban csak akkor használható ki teljesen, ha a megengedett legnagyobb szállítási sebességet a te­her nagyságától és mozgásának irányától függet­lenül szabatosan betartják, továbbá ha a szállító berendezés a legrövidebb idő alatt gyorsul és las­sul, a szállítókosarak emeletenkénti cseréjéhez szük­séges szállítási szünetben pedig a szükséges mű­veleteket a leggyorsabban foganatosítják. Önműkö­dően vezérelt szállítógépek esetén ehhez járul még az a rendkívül fontos és szigorú feltétel, amely­nek értelmében egészen csekély beérkezési sebes­séget igen nagy szabatossággal kell betartani, hogy a szállítótartályoknak vagy szállítókosaraknak sza­batosan a rendeltetési helyükön való megállása a szállító berendezés mechanikus féke útján elérhető legyen. A Leonard-áramkörben lévő ohmos ellenállások az áramátalakítónak a terhelés és esetleg a frek­vencia változásával járó fordulatszámingadozásai, forgórészvisszahatás, a gépek melegedése és a kör­nyezeti hőmérséklet változása következtében a leg­egyszerűbb kivitelezésű Leonard-féle kapcsolási be­rendezésnél a vezéremeltyű azonos állásnál a sebes­ségben már lényeges eltérések jelentkeznek. Külö­nösen áll ez kis sebességek esetén. További hát­rány, hogy a motor fordulatszáma a vezérlő áram­kör mágneses tehetetlensége miatt csak viszonylag lassan követi a vezéremeltyű mozgását. Eltekintve az igen ügyes vezérlés eseteitől, ez nagyobb idő­veszteség okoz. A szokásos Leonajd-féle vezérlést ezért külön­leges szabályozó berendezésekkel kell kiegészíteni, hogy a szállítógépek jó vezérlésével szemben tá­masztott messzemenő követelmények teljesüljenek. Az ilyen szabályozó berendezéseknek gyakran alap' elve, hogy a vezéremeltyű állásával megszabott „kí­vánt" fordulatszámot összehasonlítják a valójában előálló „tényleges'' fordulatszámmal és a fordulat­számok közötti különbséget a sebességek kiegyenlí­téséhez hasznosítják. A Leonard-hajtásokhoz való találmány szerinti szabatossági kapcsolási berendezés ugyancsak esze^ rint az elv szerint dolgozik. E kapcsolási berende­zésben a vezérkészülékkel beállított és a „kívánt" sebességnek megfelelő feszültséggel a Leonard-mo­torral hajtott tachodinamóval létesített és a „tény­leges" sebességnek megfelelő feszültség hat szem­ben. A hajtás szabályozóberendezésének a talál­mány szerinti kapcsolási berendezés alkalmazása folytán már igen kis fordulatszámkülönbségek esetén a legnagyobb szabályozási teljesítménnyel kell kiváltania, anélkül, hogy eközben az üzemet zavaró ingadozások jelentkeznének. Lehetővé kell tennie továbbá a sebességnek a motor teljes fordu­latszámkörzetében való igen gyors és szabatosan ható szabályozását, valamint önműködően ki kell küszöbölni minden olyan külső befolyást, amely a szabályozás szabatosságát befolyásolhatná. A talál­mány értelmében ezt azzal érjük el, hogy a beállí­tott „kívánt" sebességtől való eltérés esetén jelent­kező feszültségkülönbséget feszültséggel vezérelt oly gyorsszabályzó működtetésére hasznosítjuk, mely statikus túláramgyörsszabályozóval sorbakap­csolva a Leonard-generátor gerjesztését önműkö­dően úgy szabályozza, hogy az esetenként beállított fordulatszám szabatosan be legyen tartva és egy­idejűleg a Leonard-körben keringő áram erőssége meghatározott legnagyobb értékre korlátozódjék. A találmány szerinti kapcsolási berendezést a rajz alapján részletesebben ismertetjük. A rajzon: az 1. ábra a találmány szerinti szabatossági kap­csolási berendezés szállító berendezés hajtásához való példakénti kiviteli alakjának kapcsolási váz­lata ; a 2. ábra további példakénti kiviteli alak kap­csolási vázlatának részlete. A rajzon azonos hivatkozási számok azonos rész­leteket jelölnek.

Next

/
Thumbnails
Contents