141337. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülékek penicilinnek kivonására folyadékokból

Megjelent 1952. évi július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141337. SZÁM. 30 h, 1—8. OSZTÁLY. — FO-60 ALAPSZÁM. Eljárás és készülék penicillinnek kivonására folyadékokból. Dr. Földi Zoltán vegyészmérnök, Földi Tamás és Földi András vegyészmérnök-hallgatók, mindhárman Budapesten. A bejelentés napja: 1950. április 18. A találmány eljárás és készülék penicillin ki­vonására folyadékokból. Penicillin elnevezésen, megfelelő pénicillium . törzs, mint pl. notatum, chrysogenum által termelt anyagcsere-terméket értünk, legyen az akár a szabad savi formában, akár valamely só alakjában. Tudvalévő, hogy az erjesztési folyadékban rendszerint több peni­cillin féleség termelődik egymás mellett. Ismeretesek azok a nehézségek, amelyek- a penicillineknek az erjesztési folyadékokból vagy valamely híg oldatból való kinyerésénél jelent­keznek s amelyek a penioillinnelt — főként sza­bad savi állapotban való — gyors bomlásával kapcsolatosak. A 138.624. számú magyar sza­badalmi leírás ismerteti a kivonási módozatokra javasolt különböző megoldásokat, az azoknál jelentkező egyes nehézségeket és ezek elkerü­lésére javaslatba hoz meghatározott körülmé­nyek között működtetett, bizonyos fajta töltés­sel ellátott, ellenáramú extraktort. Más. eljárá­sok a centrifugális erő hasznosításával egymás­sal spirális úton szembefutó- folyadékrétegek kö­zötti megoszláson alapulnak. Azt találtuk, hogy a penicillin kivonható fo­lyadékokból olyképpen, hogy a penicillint tar­talmazó folyadékot ütköző, vagy terelő, vagy örvényeltető felületek, töltések, vagy szerkezeti elemek mellőzésével ellenáramban szembevezet­jük egy — az előbbi folyadékkal , nem keveredő — másik folyadékkal, mely ugyancsak oldó­szere a penicillinnek, mimellett az egyik fázis a másikban diszpergálva van és a diszpergált fázis mozgását a másik fázisban fejsúlykülönb­­ség folytán a nehézségi erő okozza. Ellentét­ben az eddigi vélekedéssel, ezzel a módszerrel lehetséges kellő nagy érintkezési felületet léte­síteni anélkül, hogy gyakorlatilag gátló emul­zió képződés bekövetkeznék, és emellett meg­felelő rövid érintkezési időket is anélkül, hogy a megoszlási egyensúly beállta a két fázis kö­zött veszélyeztetnék. Ütköző, vagy terelő, vagy örvényeltető töltések alkalmazása ily esetben nemcsak, hogy nem szükséges, hanem inkább káros, mert a diszpergált fázisnak agglomerá­­lásához vezet. Oly kisebb mérvű örvényelte­­tés, pl. lassú keverése, mely ilyen agglomerálást gyakorlati mértékben még nem okoz, nem. tekin­tünk találmányunk körén kívülesőnek, bár ilyen mozgásra nincs szükség. Találmányunk kedvező foganatosítási alakjánál akár a kivonatoló folya­dékot, akár a kivonandó folyadékot apró, célsze­rűen 0,1—1 mm átmérőjű gömbökké (cseppek­­ké) diszpergálva bocsátjuk át a másik fázison keresztül. À kívánt nagyságú gömbök vagy cseppek létesítése könnyen megvalósítható is­mert módokon, pl. megfelelő átmérőjű kapillá­ris csövek segítségével. Ha pl. 0,2—0,3 mm át­mérőjű kapilláris csövön át, tengelyével függő­legesen, fúvunk, pl. chloroformot penicillin vi­zes oldat felszíne alatt elhelyezett kilépő nyí­láson át a vízbe és pedig oly sebességgel, hogy óránként cca. 100—300 cm® haladjon át egy ily kapilláris csövön, akkor a képződő cseppek átlagos nagysága olyan, hogy e cseppek a ne­hézségi erő hatására a vízrétegen keresztül csak oly csekély, gyakorlatilag egyenletes se­bességgel haladnak keresztül, hogy pl. kb. 3 m magas rétegen 20—30 másodperc alatt halad­nak át. Ily rövid érintkezési idők mellett a pe­nicillin bomlása gyakorlatilag jelentéktelen, viszont a rövid érintkezési idő ellenére is a kis gömbökből való ki-, vagy az azokba való be­­diffundálás sebessége elegendő ahhoz, hogy a penicillin megoszlása a két fázis között gya­korlatilag beálljon. Emulzió pedig zavaró mér­tékben még fel nem lép. Az egymással szemben áramoltatott két folyadék közötti ú. n. inter­­faciális tenziónak megfelelően kisebb vagy na­gyobb átmérőjű hajszálcsövek, vagy kifolyási sebességek alkalmaazndók egyébként azonos átmérőjű, cseppek létesítésére a két folyadék­­fázis természetétől függően. Előkísédetck a választandó' méretekre vonatkozólag felvilágo­sítást adnak. Létesíthetünk apró gömböket porózus lemezen való átfúvással is. A találmány szerinti kivonási eljárás alkal­mazható tág pH határokon belül; viszont elő­

Next

/
Thumbnails
Contents