141335. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékkal vagy géppel töltött tubusok előállítására

Megjelent 1952. évi július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141335. SZÁM. 81c, 10—17. OSZTÁLY. — R-9039. ALAPSZÁM. Eljárás folyadékkal vagy péppel töltött tubusok előállítására. Radó Leopold mérnök, London. A bejelentés napja: 1947. április 29. Angliai elsőbbsége: 1945. szeptember 19. (A 620—1940. M. E. sz. és ezt kiegészítő rendeletek alapján.) A találmány eljárás folyadékkal vagy péppel töltött tubusok (tartályok) előállítására, melye­ket hővel képlékennyé tehető (termoplasztikus), hajlékony, nemfémes anyagból, pl. vinilgyantá­­r-ból, különösen pedig nagy mennyiségű képléke­­nyítő anyagot tartalmazó polivmilklöridból ké­szítünk. A találmány szerint ilyen tubusokat a leggaz­daságosabban a következő módokon állítunk elő. Egy sorozat tubusnak az előállításához ele­gendő, ha nagyobb hosszúságú csövet,, amely hajlékony, rugalmas " polivmilklöridból van, egyik végén, nyomás és hő alkalmazásával el­zárunk és a másik vége felől megtöltünk, ami után a megtöltött cső falaira, oldalról nyomást fejtünk ki, a cső már elzárt végétől akkora tá­volságban. amely egyetlen tubus létesítéséhez szükséges. A nyomás következtében a cső töl­tete a nyomás helyéről kiszorul és így a cső falai azon a helyen egymással érintkezésbe jut­nak. A csőfalakra nyomást kifejtő szerszám hőt is fejleszt úgy, hogy a cső érintkező, belső felületei egymáshoz hegednek és így mindkét végén zárt, csőalakú tubus jön létre. Az ekként megtöltött' tubust a cső visszamaradó részétől úgy különítjük el, hogy a hegesztési helyet a szélességének közepén átvágjuk. A vissza­maradó csődarab levágott vége tehát ugyan­csak zárt. Az említett műveleteket további töl­tött tubusok készítése végett megismételjük, ír Még' gazdaságosabb eljárás szerint, az előző bekezdésben ismertetett módon, egyszerre több tubust állítunk elő; e célból a nyomást egyide­jűleg több helyen alkalmazzuk, mely helyek egymástól a kívánt távolságokban vannak. A tubusokat azután a már ismertetett átvágással különítjük el egymástól. Több megtöltött tubus egyidejű előállításának egy további módja, hogy először egy hosszabb csövet- az egyik végén hő és nyomás alkalma­zásával elzárunk, majd azt a másik vége felől megtöltjük, végül a csőnek ezt a végét is el­zárjuk. Ezután elvégezzük a már tárgyalt egyéb műveleteket. Nagyobb hosszúságú csövet egyszerűen tölt­hetünk meg folyadékkal, ha azonban a csövet péppel kell megtölteni, nehézségek lépnek fel. amennyiben az egyik végén már elzárt cső le­vegőt tartalmaz, mely a töltést akadályozza. E nehézség kiküszöbölésére a tubussorozat készí­téséhez használt, hosszabb csövet az egyik vé­gén nyomással és hővel elzárjuk és a másik vége felől úgy töltjük meg, hogy egy már.meg­töltött, merev (pl. fém-) csövet helyezünk be­léje, még pedig a cső egész hosszában és ennek az etetőcsőnek tartalmát a burkoló csőbe hajt­juk át, mely felfelé,' fokozatosan, olyan mérték­ben telik meg, amilyen mértékben a merev csövet a tubuskészítéshez használt csőből, fel­felé kihúzzuk. Nagyobb hosszúságú csövet úgy is megtölthetünk péppel, hogy a csőnek mind­két végét nyitva hagyjuk, a csövet az egyik vége felől töltjük és a levegőt a cső másik vé­gén át az előrehaladó péppel kiűzzük. A meg­töltés után a tubusok •előállítását a találmány szerint folytatjuk. A hegesztésnek (a csőfalak hő alatti egyesí­tésének) keresztülviteléhez egy vagy több pár szerszámot használunk, melyekkel a megtöltött cső töltetét félrenyomjuk, hogy azt részekre osszuk és hogy a csőfalakat a hegesztési helyen egymással érintkezésbe hozzuk. Hegesztéskor a csőfalak a hegesztési helyeken képlékennyé válnak és ennek következtében szilárdságuk csökken. Ha tehát a sajtolószerszámnak éles szélei volnának, ezek a csőfalakat esetleg meg­sértenék. Ezért a hegesztőszerszámnak a cső­falakkal érintkező széleit oldalirányban lekere­kítjük. A cső töltetét szétosztó sajtolószerszá­mok Jiőtis fejlesztenek és így azokat használ­juk a hegesztéshez is. A hő, a rugalmas cső­falra hatva, ezt képlékennyé teszi, mire a he­gesztés végbemegy. A cső gyenge hővézetőképessége folytán a hő külső alkalmazása hátrányos, különösen, ha

Next

/
Thumbnails
Contents