141312. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés felvonógépek menetsebességének vezérlésére

Megjelent 1952. évi május hó 15-én. * ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141312. SZÁM. 35 a, 18—26. OSZTÁLY. — KO-167. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés felvonógépek menetsebességének vezérlésére. Ceskomoravská- Kolben - Danék Narodni Podnik cég és Vodrîanskÿ Vaclav műszaki tisztviselő, mindkettő Praha-ban. A bejelentés napja : 1949. december 28. Csehszlovákiai elsőbbsége : 1949. március 28. Személyeket is szállító bánya-felvonógépek­nél'ismeretesek oly berendezések, amelyek a járószék tényleges pillanatnyi sebességét a szerkesztőtervi, vagyis valamely, a sebességet az idő függvényében feltüntető előzetes dia­grammnak megfelelő sebességértékkel mérik össze. A gépésznek úgy kell vezérelnie a felvonó­­gépet, hogy a tényleges pillanatnyi sebességek induláskor, rendes menet közben, úgyszintén lassítás alatt is, ehhez az ideális sebességdia­grammhoz igazodjanak, mert csak ily módon érhetjük el az óránkénti előírt menetszámot és tarthatjuk be a számított gyorsító- és lassító­­értékeket. Az esetben való beavatkozásra, midőn a pil­lanatnyi járószéksebesség túllépi a szerkesztő­­tervi sebességet, alapjában véve — aszerint, hogy az összemérő ellenőrzőberendezés miként befolyásolja a felvonógépet — a következő rendszerek alakultak ki: a) Az összemérő ellenőrzőberendezés folyta - -tólagos menet közben átmenetileg fékezi a fel­vonógépet, még pedig az üzemi fékkel, de csu­pán addig, amíg a sebesség nem csökken ismét a szerkesztőtervi értékre. b) Az összemérő ellenőrzőberendezés megál­lítja a járószéket, még pedig a biztosítófékkel, amely legalább is 2 m/sec2 lassulással fékezi le a járószéket. ' Minkét említett rendszernek hátrányai van­nak. A felvonógépnek gyakran bekövetkező, a) pont szerinti fékeződése, vagy pedig hirtelen megállása erősen megrezgeti a járószéket és a felvonókötelet, mimellett mind az egész felvo­nóberendezés, mind pedig a szállított személy­zet sokat szenved ilyesmik miatt, főként mély aknákban, ahol hosszú kötelek használatosak. A találmány kiküszöböli a jelzett hátrányo­kat, még pedig olyként, hogy bizonyos esetek­ben az üzemi fék önműködő meghúzásával fé­kezi le a járószék mozgását annyira, hogy a járószék megáll, azonban anélkül,, hogy ia biz­­tonsám fék villamos áramköre. megszakadna. Ekkor a járószék önműködően .áll meg ugyan­úgy, mintha a gépéssz saját kezével húztia volna meg az üzemi fék emeltyűkarját, vagyis közön­ségesen, mintegy 0.5—1.0 m/sec.2 lassulással állította volna meg a felvonógépeit. A rajzon az 1. ábra sebesség-idő-diagrammot tüntet fel, a 2. ábra pedig az úi vezérlőberen­dezés elrendezési sémáját. Az 1. ábra szerinti sebességdiagramm szer­kesztőtervi sebességének -a- görbéje a 2. ábrá­ban feltüntetett -1- alakkorong taraja segélyé­vel másolódik a -2- mélységmérő korongra. Az -1- alakkorong a -3- kar és a -4- görgő segé­lyével a fordulatszám arányában befolyásolja a -6- tachometrikus dinamó áramkörébe ikta­tott -5- ellenállás nagyságát. Ugyanezen áram­körbe iktattuk a -8- relé, tekercsét. A -9- fel­vonódob tengelye hajtja a -6- tachometrikus dinamót, amelynek feszültsége a fordulatszám arányában nő úgy, hogy ezen tachometrikus dinamó feszültsége mindenkor a járószék tény­leges pillanatnyi sebességének felel meg. Ha» a gépész a szerkesztőtervi sebesség be­tartásához, vagyis az 1. ábrabeli előzetes sebes­ségdiagramm -a- görbéjének követéséhez he­lyesen kezeli a gépet, akkor a -8- relé tekercsé­ben konstans áram kering a járószék mozgása­kor, mert hiszen mikor a -6- tachometrikus dinamó sebessége növekszik, az imént leírt mó­don, ugyanakkor növekszik az ezen dinamó áramkörébe iktatott -5- ellenállás nagysága is. Amíg iaz illető áramkörben konstans áram kering, addig a -8- relé megrajzolt nyugalmi állásában marad. Mihelyt a tényleges pillanat­nyi sebesség bizonyos meghatározott mérvben, pl. 20%-kai túllépi a szerkesztőtervi értéket, amint ezt az 1. ábrabeli szaggatott vonalú -b­­görbe mutatja, erősödik a -8- relé tekercsére ható áram is úgy, hogy balra húzza ki a relé­­horgonyt és zárja az önmagában ismeretes, elektrohidraulikus készülékként szerkesztett -11- szeryomotor áramkörét, amely motor vi-

Next

/
Thumbnails
Contents