141312. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés felvonógépek menetsebességének vezérlésére

141312. szorít ekkor — beállítható késleltetessél — nyílirányban tolja ki a -12- kengyelt. A -13- segéd-végkapcsoló, mindjárt a -12- kengyel ki­mozdulása kezdetén és e kengyel hatására úgy állítja át a -14- irányváltót, hogy ez a felvonó­gépet hajtó -7- motort kikapcsolja az őt tápláló áramkörből. Midőn a -12- kengyel tovább toló­dik ki, lassanként fékezőállásba forgatja el a -10- üzemi fék -15- kézi emeltyűkarját úgy, hogy a -9- dob teljesen lefékeződik. A 2. ábra a -10- üzemi féket csupán ennek nyomóhenge­rével jelzi. Midőn a -16- emeltyűkar jobboldali végállá­sába jut, a -17- segéd-végkapcsolónak ütközik, amely megszakítja az elektrohidraulikus készü­lék, vagyis a -11- szervomotor áramkörét. A felvonógép áramnélküli és lefékezett nyu­galmi állásban marad. A hálózati -19- olajkap­csoló a szenkenztőtervi sebességet összemérő ■berendezés működése közben mindvégig bekap­­csoltan marad és a -7- motort a -14- irányváltó illetőleges érintkezői kapcsolják ki a hálózatból. Ha újból meg akarjuk indítani a -7- felvonó­gépet, akkor a gépész a -20- ellenőrző -18- vezérlőkarjt középhelyzetbe állítja vissza, mi­­mellett egyszersmind lazítjuk az üzemi féket úvy, hogy a felvonógépet az irány váltó illető­­leges érintkezői útján ismét bekapcsoljuk. Az új berendezésnél a biztonsági fék, melyet az ábrában fel se tüntettünk, csupán meg nem engedhető sebesség előfordulásaikor lép közbe. Az elektrohidraulikus készüléknek feltétele­zett -11- szervomotor helyett más ilyen, p. o. légnyomásos és beállítható késleltetésre beren­dezett készülék, vagy valamely villamos motor is közrevonható az üzemi féknek fékező állá­sába való önműködő átállításához. A tényleges pillanatnyi sebességnek a szer­­kesztőtervi. sebességgel összemért ellenőrzését a részletezett eljárás helyett más inódon, p. o. valamely, önmagában ismeretes differenciál relével is foganatosíthatjuk. A felvonógép szerkesztőtervi sebessége sze­rint ellenőrző új berendezést gőzüzemű felvonó­­gépekhez is használhatjuk. Ily esetekben a -14- irányváltót váltószeleppel helyettesítjük és ezt valamely külön, a -13- végkapcsoló szerepét betöltő szeleppel vezéreljük. Szabadalmi igénypontok: 1. Üzemi eljárás felvonógépek menetsebessé­gének‘Vezérlésére,. azzal jellemezve, hogy a szerkesztőtervi sebességnek (-a-) bizonyos mérvű túllépésekor önműködően kapcsolódik be a fék (10), úgyhogy a felvonógép (7) megáll és e fékmeghúzást valamely, a tényleges sebességet (-b-) a szerkesztőtervi sebességgel (-a-) össze­mérő, önmagában ismeretes berendezés (6, 5, 8, 3, 4, 1) végzi, mimellett ezzel az üzemi fékre (10) késleltetéssel ható vezérlőkészüléket (11) is bekapcsoljuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az üzemi fékre (10) ható vezérlőkészülék (11) elébb a felvonó­gép (7) hajtóművét kapcsolja ki és csak ezután húzza meg, beállítható késleltetés után, ■ az üzemi féket (10). 3. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljá­rás foganatosításához, jellemezve a szerkesztő­­tervi sebességnek (-a-) bizonyos mérvű túllé­pésekor valamely, a tényleges sebességet (-b-) a szerkesztőtervi sebességgel (-a-) összemérő, önmagában ismeretes készülék (6, 5, 8, 3, 4, 1) és az üzemi- fék (10) közötti oly kapcsolattal, amely az illető készülékkel kapott vezérlőimpul­zust önműködően származtatja át az ezen üzemi féket (10) beállítható késleltetéssel a felvonó­gép (7) megállításáig meghúzó szervomotorra (11) vagy egyéb fékvezérlő készülékre. 4. Berendezés a 2. igénypont szerinti eljárás foganatosításához, úgyszintén a 3. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, jellemezve a fékvezérlő készülék (11) és a felvonógép (7) közötti, oly értelmű kapcsolattal, hogy a fék­­vezérlő készülék (11) mindenekelőtt a felvonó­gép (7) hajtóművét kapcsolja ki és csak ezután húzza meg, beállítható késleltetéssel, az üzemi féket (10). ■ 4 rajzlap-melléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vehetőié. Újpesti nyomda. — 1458. — F. v. a nymnda igazgatója.

Next

/
Thumbnails
Contents