141206. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzátorok előállítására

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141206. SZÁM. 21 g, 7—76. OSZTÁLY. -- D-6225. ALAPSZÁM. Eljárás kondenzátorok' előállítására. Dr. Dénes Péter oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1948. június 14. A 137.294 és 137.340 számú magyar szaba­dalmak már ismertetnek olyan eljárásokat, amelyek révén kerámiai anyagot íémszalagokra elektroforézissel, kenéssel, szórással, stb. igen vékony, pl. 25—50 mikron vastagságban fél­vív-e. több bevont fémszalagot egyesítve és fel­tekercselve, majd megfelelő hőmérsékleten és gázatmoszférában kiizzítva, kerámiai konden­zátorok állíthatók elő olyan vékony kerámiai dieíektrikunirnal, amelynek vastagsága a ma ismert egyéb kerámiai kondenzátor gyártási el­járásokkal meg sem közelíthető. Ezen módszerekkel már igen kisméretű erős­áramú kerámiai tekercskondenzátorokat lehet gyártani, az elérhető legvékonyabb rétegvas­tagságnak azonban bizonyos technológiai felté­telek határt szabnak, amennyiben az alkalma­zott kerámiai rétegek szemcsenagysága, poro­zitása, egyenletessége ,stb. bizonyos minimális rétegvastagságot, mintegy 10—20 mikront kö­vetelnek meg. Nem csökkenthető ezen méret­határ már azon szempontból sem, hogy a fent­mlített szabadalmakban ismertetett eljárások­kal készült kondenzátorok dielektrikumának villamos szilárdsága a gyakorlatban előforduló üzemfeszültségeknek vékonyabb rétegben már nem felelne meg. A jelen eljárás sokkal vékonyabb, egyenlete­sebb, nagyobb fajlagos villamos szilárdságú kerámiai rétegek előállítását teszi lehetővé, aminek folytán a kész kondenzátorok méretei jelentékeny mértékben tovább csökkenthetők. A gyártási folyamat másrészt — amellett, hogy olcsóbb — sokkal határozottabb és fino­mabban 'szabályozható- módszereket tartalmaz és így tömeggyártásra rendkívül alkalmas. A jelen találmány szerinti .eljárásnál a kerá­miai anyagot nem a fémfegyverzetre visszük fel, hanem a fémfegyverzeten magán állítjuk elő. Bár az elektrolitikus kondenzátoroknál a szi­getelőréteg lényegileg szintén kerámiai fém­oxid, amelyet a fegyverzeten; állítunk elő, alap­vető különbséget képez -ama körülmény, hogy az elektrolitikus kondenzátorok fegyverzete ugyanaz a fém, amelynek oxidja a dielektro­mos réteget képezi. Ezen körülményből adódnak az elektrolitikus kondenzátorok föhatrányai: egyrészt, hogy fordított áramiránynál az oxidréteg ismét fém­mé redukálódva, nem szigetel, másrészt, hogy a helyes irányban is van egy bizonyos, ú. n. „nyugalmi áramerősség'", amely az 'elektroli­tikus kondenzátor veszteségi tényezőjét nagy­mértékben megnöveli. Történtek javaslatok az okidréteggel ellátott fémfólián ak az elektrolitikus fürdőből való ki­emelésére és az oxid-rétegnek, pl. túlhevített gőzzel való felmelegítésére, hogy ily módon a réteg stabilitását megnöveljék. Mindamellett, tekintettel arra, hogy a gyakorlatilag számba­jövő fémoxidok fémjeinek, így elsősorban az aluminium olvadáspontja nagyon alacsony, az oxidréteg struktúrája ezen olvadáspont meg­szabta hőkezeléssel még nem javítható lénye­gesen. Ha pedig magasabb olvadáspontú fé­mekből, pl. titánból akarunk fegyverzetfoliát készíteni ,túlságosan drága megoldáshoz jutunk. A jelen találmány szerinti eljárással készült kondenzátor fegyverzete az oxidréteg kikép­zése után a fémoxid fémjéből legfeljebb 30%-ot, de célszerűen semmit sem tartalmaz. Ezen felismerés az előbb említett hátrányo­kat teljesen kiküszöböli. A fegyverzetet kénező alapfém így teljesen független lehet a dielektri­kum oxidjának fémétői és megválasztásánál a kereskedelmi szempontokat: olcsó előállítható­ság, magas olvadáspont, stb. szem előtt tart­hatjuk, amellett, hogy a fémoxidok kiválasztá­sánál viszont kizárólag a dielektromos szem­pontokra kell csak tekintettel lennünk. Más­részt, fémoxid és hozzátartozó fém egyidejűleg, jelen nem lévén, az oxidréteg visszaredukálá­sának esélye nagy mértékben csökken. Végül a kialakított oxidréteg egészen a szinterelési hő­mérsékletig felizzítható, miáltal kémiai stabili­tása, villamos és mechanikai tulajdonságai je­lentékenyen' megjavulnak. Jelen találmány tehát eljárás nagykapacitású, erősáramú, kerámiai anyago'kból — elsősorban

Next

/
Thumbnails
Contents