141022. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a mezőgazdaságban használatos beporozási módszerek javítására

Megjelent 1952. évi február hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141022. SZÁM. 45 k. 1—10. OSZTÁLY. — T-7480. ALAPSZÁM. Berendezés a mezőgazdaságban használatos beporozási módiszerek javítására. Truffaut Georges, iparos és Hampe Pierre, mezőgazdasági mérnök mindketten Versaillesben (Franciaország). A bejelentés napja: 1947. december 30. Franciaországi elsőbbsége: 1945. december 12. (Az 1947. évi XXVII. t.-c. és a 41.700/1948. Ipt M. sz. rendelet alapján.) A növénykártevők elleni küzdelemben isme­retes olyan termékek alkalmazása, amelyeket igen finom por alakjában juttatnak a növény­zetre. E célra különféle berendezések használa­tosak, legtöbbjük a port magával ragadó fújtató­készülékkel felszerelt. Ujabban a beporozást gyomirtásra is hasz­nálják. Noha ennek a módszernek a folyadékok al­kalmazásával szemben, amely nehéz tömegek szállítását teszi szükségessé, ami időveszteség­gel és jelentősebb költségekkel jár, igen nagy előnyei vannak, a beporozás felhasználása mégis korlátozott maradt, aminek a következők az okai: 1. A pornak tapadása a levélzetre és ai növé­nyeknek egyéb beporozni kívánt szerveire gyakran nem kielégítő, miért is előnyben része­sítik a folyadékkal való permetezést, amelybe különleges nedvesítőszereket lehet bevinni; 2. A szél és a nehézkedés a port meghatáro­zott irányba viszik. A beporozni kívánt növényi szerveket tehát a por csak szabálytalanul fedi be. 3. A kezelni kívánt felület, amelyet a növé­nyek ágazata és levélzete alkot, nem folytonos, a felhasznált pornak tetemes része a földre hull és így kárbavész. Előfordulhat, hogy a por a szomszédos megművelt földekre kerül és ott esetleg káros hatást fejthet ki. Éppen a legfinomabb, leghatásosabb porok azok, amelyek a legkönnyebben vesznek kárba. 4. A szokásos beporozókészülékekkel kibo­csátott porok gyakran pelyhek alakjában sza­badulnak ki, amelyek egymással tapadási jelen­ségek következtében összeállott részecskék ag­regátumai. Ezek ilyenkor úgy viselkednek, mint a nem kielégítő finomságú porok. . A találmány a felsorolt különböző hátrányo­kat kiküszöböli és lényegileg abban van, hogy a porszemeket, bármely tetszőleges módon, ele­gendő nagy villamos töltéssel ruházzuk fel úgy, hogy az ilyképen villamossá tett porrészecské­ket a környezetnek a talajjal villamos kapcso­latban álló tárgyai (levélzet, ágak, stb.) maguk­hoz vonzzák. A részecskék ugyanis hajlamosak arra, hogy a készülék és a porfelleg között egy­részről és az említett környező tárgyak között, másrészről keletkezett villamos mező erővona­lait kövessék, mimellett ezek az erővonalak oly görbék, amelyeknek többsége a legközelebb ta­lálható tárgyak felületén végződik. A beporozókészülékek megfelelő elrendezése esetén a por hajlamos lesz arra, hogy villamos mező vonalait követve, a kezelendő szervekre tapadjon, még akkor is, ha ezek felülete nem kedvező irányban fekszik. Másrészt, az ugyanolyan előjelű töltéssel ren­delkező részecskék egymást taszítani fogják, ami a tömörülések megszüntetéséhez vezet és a por jobb eloszlatását eredményezi. A porzószerek villamossággal való ellátására a legkülönbözőbb módon járhatunk el, például: a) Eljárhatunk úgy, hogy a valamely pe­porzószerrel terhelt levegőáramot kielégítő po­tenciálú elektróda közelében vonultatjuk el. Ez az elektróda akár a fúvóka kibocsátónyílásának közelében, akár a kibocsátónyíláson túl is elren­dezhető. A töltést bármely alkalmas, elegendő feszültséget előidéző villamos forrás segélyével létesíthetjük. A töltés az elektródáról a környező porrészecskékre terjed, akár érintkezés, akár a légkör ionizálódása következtében. Az ionizáció megfelelő berendezéssel fokozható. Kísérleteink szerint 20,000 volt nagyságrendű villamos feszültséggel még kevéssé kedvező kö­rülmények között is meghatszorozhatjuk a por mennyiségét, amely a szél irányára merőleges és a por kilépőnyílásától 75 cm-re fekvő síkra lerakódik, még abban az esetben is, ha a ki­szemelt pont a talajtól csekély távolságban van. b) Bizonyos esetekben előállíthatunk olyan porozószereket, amelyek dörzsöléssel is villa­mossá válnak. Ezeknek a porozószereknek szi-

Next

/
Thumbnails
Contents