140929. lajstromszámú szabadalom • Ellentétes irányokban sodrott fonalakból álló göndörödésmentes textilszövedék és eljárás annak előállítására

Megjelent 1952. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140929. SZÁM. 86 d. 1—10. OSZTÁLY. — K-17491. ALAPSZÁM. Ellentétes irányokban sodrott fonalakból álló göndörödésmentes textilszövedék és eljárás annak előállítására. The Kendall Company cég, Boston (Mass. A. E. A.), mini Whitman Ross C. Walpole-i lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1948. február 27. A. E. Á.-béli elsőbbsége: 1944. március 9. (A 8.780. Korm. sz. rendelet 5. §-a alapján.) A találmány szövött textilanyagoikra és ezek előállítására való eljárásokra vonatkozik és célja olyan textilanyagok előállítása, melyeknek gyakorlatilag nincs göndörödési hajlamuk és amelyeket egymással ellentétes irányokban so­dort fonalak felhasználásával szőnek. A talál­mány iparilag legfőiképen keményített szövött textilanyagok terén alkalmazható, amelyekre különösen irányul, bár némely keményítetlen áru, elsősorban keskeny áruk esetében is hasz­nos. Számos alkalmazási területe van a göndörö­désre csak kevéssé vagy egyáltalában nem haj­lamos textilanyagoknak, így pl. 'ruhaanyagok, méteráruik és függönyanyagok (pl., organdik, linonok, voálok, markizettek, finom muszlinok, egyenruhaszövetek, valamint különösen nyom­tatásra alkalmas kalikoszerű középnehéz gya­potszövetek) esetében, továbbá keskeny áruk esetében, beleértve a „hasított" árukat, azaz szé­les szövedékek felszabdalása útján kapott kes­kenyebb árukat, pl. szalagokat, keskeny és szé­les szalagokat és más hasonlókat, valamint kü­lönböző széles és keskeny műszaki és ipari áruk (pl. muszlinok, csinvatok, sávolyok, vásznaik) esetében, mint amilyeneket rádióhangszórólep­kékhez, kondenzátorokhoz és szigetelőszövetek­hez, cipőbélésekhez, stb.-hez használnak. Bár keményítő ikezelés nélkül a legtöbb anyag nem göndörödik kifogásolható mértékben, ez semmi­képen sem igaz általános érvényűén, különösen nem a keskeny és „hasított" áruk tekintetében és a szokásosan használt, mind keményített, mind pedig keményítetlen anyagok tekintélyes sokasága lénylegesen töké-létesítődnek, ha lehe­tővé válnék velük kapcsolatban a kifogásolható göndörödés beállítása, illetőleg kiküszöbölése és ekként kielégítő és megbízható alap nyújtása az ilyen kifogásolható göndörödés gyakorlati ki­küszöbölésére, ahogv az a ' találmány szerint történik, — nemcsak a szabás' és különböző ipari termékekké való feldolgozás során' (ami számos célra elegendő), hanem azok használata során is, amely utóbbi szempont különösen ke­ményített áruk esetében kívánatos. Régóta ismeretes a textiliparban, hogy számos anyag nem kívánatos mértékű göndörodést mu­tatjgy pl. ha egy kereskedelmi könnyű, kemény anyagból, mint például közönséges organdiból, egy kb. 30X30 cm-es mintadarabot sík felületre fektetünk, úgy az olyan göndörödést* fog mu­tatni, hogy két, átlósan szembenfekvő sarka, például a felső baloldali sarok és az alsó jobb­oldali sarok felemelkedik a sík felületről és visszagöndörödük a négyzetes darab közepén túl, úgyhogy a darab tekercset alkot. Bizonyos termékeiknek ez a hajlama, hogy göndörödjenek, és összegöngyölödjenek, különösen kellemetlen volt ömlesztve keményített finom anyagok elő­állítói és feldolgozói, továbbá a szalaggyártők és általában gyantával'impregnált, vagy más­képen keményített, szövött textiianyagok elő­állítói és felhasználói szempontjából. A göndörödési probléma megoldására szá­mos eljárást javasoltak, melyek közé tartoznak az alkalmazott fonalak és/vagy az anyagpályák vegyi és mechanikai kikészítési kezelései, a szö­vött szélek különleges szövése, valamint keze­lése, továbbá az anyagpálya különleges szövés­móddá, így-pl. az anyagnak láncban páronként váltakozva alkalmazott jobb-sodratú (Z) fona­lakkal és bal-sodratú (S) fonalakkal, a vetülék­ben pedig azonos irányban sodort fonalakkal való szövése, amint*ezt Schönholzer 2,215.938. számú amerikai szabadalmának leírása a 2. áb­rával kapcsolatban ismerteti, vagy pedig válta­kozó sodratú fonalpárok alkalmazása mind a láncban, mind pedig a vetülékben (amint az az említett szabadalmi leírás 3. ábráján látható), melyeik közül csupán az utóbbival lehetséges előállítani nem göndörödő keményített árut • a jelen találmánytól eltérő munkamóddal és igen

Next

/
Thumbnails
Contents